tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Çocukların Aile İçinde Şiddete Maruz Kalmaları Ve Dindarlıkları Üzerine Ampirik Bir Araştırma

Özet:

Aile, şiddet ve din kavramları geçmişi insanın varoluşuna kadar uzanan, insan hayatında varlığını ve etkisini tarihin tüm dönemlerinde koruyan unsurlardır. Kimi zaman problem, kimi zaman çözüm olarak karşımıza çıkan bu kavramlar insanın yeryüzünde varoluş sürecine katkı sağlayan önemli olgulardır. Ele alınış ve algılanış biçimleri, rolleri ve işlevleri, sebep ve sonuçları hatta tanımlanmaları bile toplumdan topluma kültürden kültüre zamana ve mekâna göre değişip dönüşmüştür. Bu araştırma çocukların aile içinde şiddete maruz kalmaları ile onların dindarlık durumları arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak üzere planlanmıştır. Çok geniş ve karmaşık bir konu olan şiddet; aile içi şiddet başlığı altında aile içinde çocuğa yönelik şiddet olarak sınırlandırılmıştır. Ebeveynlerinden çocuğa doğru olmak üzere; çocukların aile içinde maruz kaldıkları şiddet ile onların dindarlıkları arasındaki ilişkinin ne olduğu ya da olabileceği, çocukların dini yaşantıları ile maruz kaldıkları şiddet durumları arasında bir ilişkinin olup olmadığı, varsa ne yönde bir ilişki olduğu, bunların birbirini nasıl etkilediği sorularına cevap aranmıştır.

Araştırmanın amaçları doğrultusunda oluşturulan hipotezleri test etmek için IBM SPSS 21 (Statistical Package for Social Sciences) paket programı kullanılmıştır. Ölçeklerin güvenilirliğini ölçmek için Cronbach Alpha analizi, ortaya çıkan değişkenler arasındaki ilişkinin yönü ve anlamlılık düzeyini belirlemek için Paersonkorelasyon testi, ilişkinin yapısını belirlemek için ise regresyon analizi yapılmıştır. Karşılaştırmalar için T-testi ve ANOVA testinden yararlanılmıştır. Adana ilinde lise seviyesinde eğitim öğretim gören 13-18 yaş aralığında bulunan 505 öğrencinin katılımıyla tarama yöntemi ve anket tekniği ile gerçekleştirilen araştırma sonucunda çocuğun dindarlığı ile aile içinde şiddete maruz kalması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ancak çocuğun dindarlığının inanç boyutu ile aile içinde şiddete maruz kalma düzeyi arasında negatif yönlü istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Aile içi şiddet, Çocuğa yönelik şiddet, Dindarlık

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla