tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Seyyid Şerîf Cürcânî Ve «El-Misbâh Fî Şerh El-Miftâh» Adlı Eseri

Özet: Seyyid Şerîf Cürcânî (ö. 816/1413) İslâm düşünce tarihinde hicrî sekizinci, milâdî on dördüncü yüzyılın ikinci yarısıyla, hicrî dokuzuncu, milâdî on beşinci yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamış önemli bir düşünür ve bilim adamıdır. Çok yönlü araştırmacı ve yazar olan Seyyid Şerîf, mantıkçı-dilci oluşu sebebiyle sekizinci yüzyılın belâgat ilminde mantık ekolünün takipçilerinden biri olarak görülmektedir.
Bu makale, ,es-Sekkâkî’nin (ö.626/1229) kaleme aldığı Miftâhu'l-‘Ulûm adlı eserin belâgatle ilgili üçüncü bölümüne Seyyid Şerîf Cürcânî’nin yazmış olduğu el-Misbâh fî Şerhi'l-Miftâh isimli şerhinin birçok açıdan incelenmesini ve Arap dili ve belâgatı açısından taşıdığı önemi ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: es-Seyyid eş-Şerîf el-Cürcânî, el-Misbâh fî Şerhi'l-Miftâh Ebû Ya‘kûb es-Es-Sekkâkî, Miftâhu'l-‘Ulûm, Belâgat.

Sekkâkî’ye Kadar Belagat Çalışmaları

Özet: -

Anahtar Kelimeler: -

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla