tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

İçkinin Yasaklanmasında Fukahanın Esas Aldığı Ölçüler

Özet: Öteden beri alkollü içecek niteliğini almamış meyve sularının veya hoşafların daha iptidai şekilleri sayılabilecek ve İslam fıkhında nebîz genel adı altında toplanan içecek türleriyle, İslamda hakkında kesin yasak olduğu ittifakla kabul edilen hamr/şarap arasındaki ayırt edici özellik veya özelliklerin neler olduğu hususunda Hanefilerle diğer mezhepler arasında uzun tartışmalar olagelmiştir. Bu hususta Hanefiler diğer mezhep mensuplarınca özellikle de nebiz hakkında daha mütesâhil olmakla suçlanmışlardır. Biz bu çalışmamızda söz konusu içeceklerin hangi vasıfları taşıdıkları zaman içilebileceğini ve hamr/şarap kategorisinden hariç tutulacağını tespit etmeye çalıştık….

Anahtar Kelimeler: -

İslam ve Diğer Medeniyetlerin Engelliye Bakışı

Özet:

Yalnız bizim dilimiz Türkçe’de değil diğer birçok dilde de engelli ve engellilik anlamına gelen birden fazla sözcük bulunmaktadır. Arapçada’ da engellileri isimlendirmede zaman zaman farklı kelimeler kullanılmıştır. Özürlü insanların, herkes gibi eşit hak ve hukuka sahip olmaları insan olarak en doğal haklarıdır. Fakat, bu tür insanlar sahip oldukları özürlerinden dolayı temel ihtiyaçlarını karşılamada sayısız zorluklar ve güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. Bu kişiler, karşılaştıkları engeller sebebiyle kendilerini yalnız hissetmelerinin yanında, içinde yaşadıkları toplum tarafından yanlış anlaşıldıklarını düşünmektedirler. Geçmişten günümüze engellilere karşı negatif ayrımcılık, istismar, dışlanma, bir eğlence aracıymış gibi kullanma ve benzeri kötü davranışlar reva görülmüştür.  Mesela tarih boyunca bazı ırklar örneğin; zenciler, Yahudiler, kadınlar, etnik ve dinsel gruplara mensup kişilerin maruz kaldıkları haksızlıklar basın yayın organları tarafından daha etkin olarak dillendirilmeye başlanmıştır.  Antik çağdan 16. ve 17. asra kadar engelliliğin başlıca sebebi,  çevrede var olduğu kabul edilen kötü ruhlar, şeytanlar ve bunların olumsuz etkileridir. Bazı filozofların ileri sürdüğü gibi,  yeryüzündeki canlı varlıklar sıralamasında engelliler en alt tabakada gösterilmişlerdir.  Biz, bu makalemizde engelliler ki hakkında çözüm önerilerimize geçmeden önce, Antik tarihe bakıp bu insanların içinde yaşadıkları toplumlar tarafından mâruz bırakıldıkları menfi davranış ve tutumları göz önüne getirerek günümüzdeki konumlarıyla bir kıyaslama imkânı da bulma fırsatı yakalamış olacağız ve kısaca da olsa eski medeniyetlerde, İslam medeniyetinde ve ayrıca Selçuklulardan günümüzde ülkemizdeki engellilerin durumlarından bahsedeceğiz.

Anahtar Kelimeler: Engelli, özürlü, antik, tarih, İslam, medeniyet, Selçuklu

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla