tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Yahudilerle Savaş Hadisinin İsnad Açısından Tenkidi Ve Değerlendirilmesi

Özet: Bu makalede Yahûdîlerle Müslümanların savaşından bahseden hadisin tenkidi ve değerlendirilmesi yapılmıştır. Öncelikle, tahric edilen bütün rivayetlerin hadise aidiyetini tespit için, rivayet metinleri belli kriterlere göre gruplandırılarak aralarında mukayeseler yapılmış; bu bağlamda rivayet metinlerinin hadise aidiyetini tespitin isnat analizinin ilk basamağı ve temeli olduğu vurgulanmıştır. Daha sonra, hadisin bütün rivayetlerinin senetleri birleştirilerek, isnat şeması inşa edilmiştir. İnşa edilen isnat şeması yapı olarak değerlendirilmiş, isnat zincirleri ravilerinin durumları bakımından tenkit edilmiştir. Bu tenkit ve değerlendirmeler sonucunda, hadisin sıhhati veya zaafı konusunda yorumda bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: -

Hoca-Talebe İlişkisi Bağlamında Sened Mukayesesi Ve Sorunları

Özet: Bu makalede, klâsik hadis kitaplarındaki rivayetlerin sened açısından mukayesesinin çerçevesi çizilmekte, aralarında hoca-talebe ilişkisi bulunan musanniflerden talebenin hocasından tahric ettiği hadislerin aslıyla sened açısından mukayesesi, senedler arası uygunluğun test edilmesi bağlamında karşılaşılabilecek problemler ve bunlara getirilebilecek muhtemel yorumlar konu edinilmektedir. Hoca-talebe ilişkisi bağlamında musannef eserler üzerinde yapılacak mukayeseli çalışmalar sayesinde, muhaddislerin rivayet dönemlerinde uyguladıkları muaraza sisteminin canlılık kazanabileceğine dikkat çekilmektedir.

Anahtar Kelimeler: -

Bid’atçılıkla Tenkid Edilen Buhârî Ravileri

Özet:

Ehl-i Sünnet tarafından en muteber hadis kaynakları olarak kabul edilen Kütüb-i Sitte içerisinde Buhârî’nin Sahih’i birinci sırada yer almaktadır. Buhârî, sahih hadisleri toplamaya girişen ilk musannif olarak kabul edilmekle birlikte, bu nitelikteki hadisleri ihtiva etmesi bakımından kitabının diğer hadis kaynaklarına üstünlüğü noktasında ittifak sağlanmış gibidir. Bununla birlikte, Hadis İlmi’nin temelinde tenkid yer aldığı için Buhârî’nin Sahih’i de doğal olarak çeşitli açılardan tenkid edilmiştir.

Buhârî’nin Sahih’i içerdiği hadislerin sened ve ravileri, metinleri olmak üzere tenkide konu olmuştur. Buhârî hadislerinin bazısı İslâmî prensiplere ve Kur’an esaslarına aykırılık, icma’a aykırılık, akla ve ilme aykırılık, tarihi gerçeklere aykırılık vb. bakımlardan metin tenkidine konu olmuştur. Sened ve ravi ile ilgili tenkidlerin bir kısmı inkıta’, senedde ravi yönünden fazlalık-noksanlık bulunması, bir ravinin yerine bir başka ravinin konulması, bazı ravilerin cehâletü’l-hâl, ğalat, muhâlefet, tedliste bulunmak ve bid’at ehli olmak gibi hususlar bakımından cerhedilmeleriyle ilgilidir.

 Biz bu makalede, ehl-i bid’at olmakla itham edilip i’tikadı sebebiyle cerhedilen Buhârî ravilerini konu edinmekteyiz. Bu raviler itikadlarından dolayı cerhedilmiş olup zayıf addedilmişlerdir. Bilindiği üzere cerh ve ta’dil özneldir. Bu hususa binâen, başkaları tarafından bid’atçılıkla tenkid edilen bu raviler hakkında Buhârî’nin kendi düşünce ve tutumu daha fazla önem arzetmektedir. Dolayısıyla, çalışmada Buhârî’nin söz konusu ravilerle ilgili düşünce ve tutumu, bizzat Buhârî’nin kendi kitaplarından hareketle incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sahîhu’l-Buhârî, et-Târîhu’l-Kebîr, ehl-i bid’at, cerh ve ta’dîl, Buhârî’nin cerh-ta’dîl metodu

Hadiste Telfik: Metin Eksenli Bir Araştırma

Özet:

Temel anlamı birleştirmek ve eklemek olan telfik sözcüğü, Usûl-i Fıkıh ve Furû-i Fıkıh ilminde farklı bir anlama sahip olmakla birlikte, Hadis ilminde de terim anlamında kullanıma sahiptir. Hadis ilminde telfik, aynı konudaki farklı hadislerin birleştirilerek tek hadismiş gibi rivayeti şeklinde kullanıma ilave olarak, farklı isnad ve lafızlarla rivayet edilen bir hadisin isnad ve metinlerinin birleştirilmesi anlamına da gelmektedir. Tanımlardan da anlaşılacağı üzere, telfikin hem sened hem de metinle ilgili boyutları mevcuttur.

Telfik sözcüğüne dair zikretmiş olduğumuz bu anlam alanlarını telfikin uygulanış şekilleri başlığı altında ayrıca ele aldık. Telfik’in aynı konudaki farklı hadislerin birleştirilerek tek hadismiş gibi rivayeti şeklindeki anlamını merkeze alarak, makalemizin konusunu sınırlandırmış olduk. Sınırlandırma dâhilinde, telfikin senedle ilgili boyutlarını çalışmamızın dışında tutup, birbirinden farklı hadislerin metinlerinin birleştirilmesi ve rivayetini dikkate alıp araştırmamızı sürdürdük. Bu bağlamda, âlimlerin hadiste telfike ilişkin görüş ve değerlendirmelerini aktardıktan sonra, hadis literatürü içerisinde yaptığımız taramalardan elde edilen metin eksenli telfik örneklerine ve bunların tenkidine yer verdik.

Anahtar Kelimeler: İsnad, Metin Tenkidi, Rivayet Lafızları, Telfik, Tahric Kitapları

İbn Ebî Hâtim’in Bazı Ravilerin Tefrîk’i Bağlamında Buhârî’ye Yönelik Tenkidleri

Özet:

İbn Ebî Hâtim er-Râzî (ö.327/938) hicrî dördüncü asrın önemli münekkidlerinden biridir. Onun el-Cerh ve’t-ta’dil isimli kitabı, zamanımıza kadar ulaşmış en geniş rical eserleri arasındadır. Eser, İbn Ebî Hâtim dönemine kadar yaşamış ravilerin tenkidine ilaveten, daha önceki hadis imamlarından nakledilen ravilere ilişkin bilgilerin eleştirisini de ihtiva etmektedir.

el-Cerh ve’t-ta’dîl’de, bazı râvîler hakkında hata ettiği gerekçesiyle tenkid edilen hadis âlimlerinden biri İmam Buhârî’dir (ö.256/870). İbn Ebî Hâtim, Buhârî’nin et-Târîhu’l-kebîr’de ravilerle ilgili zikrettiği bilgiler hakkındaki tenkidlerini Beyânu hatai Muhammed b. İsmâîl el-Buhârî fî Târîhihi isimli müstakil bir kitapta toplamıştır. Bu kitabın muhtevası makale hacmini aşacağı için incelememizin dışında tutulmuştur. İncelememiz, el-Cerh ve’t-ta’dîl’deki bazı Buhârî tenkidleriyle sınırlıdır.

İbn Ebî Hâtim’in Buhârî’ye yönelik tenkidlerinin önemli bir kısmı, tefrik hakkındadır. Tefrîk, bir kişinin isim, künye veya lakabı hatalı ve yanlış olarak farklı şekillerde telaffuz edildiği için, bu farklı lafızların birden fazla kişiye işaret ettiğini zannetmektir. Tefrîk sonucunda, olmayan şahıslar ihdas edilmekte, bu da rivayetlerin senedinde inkıta’a sebep olmaktadır.

Makalede, İbn Ebî Hâtim’in el-Cerh ve’t-ta’dîl’de Buhârî’ye tefrik bağlamında yönelttiği bazı tenkidler karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Öncelikle İbn Ebî Hâtim’in Buhârî’ye yönelik tenkidleri hakkında yapılan yorumlar nakledilmiş; daha sonra, İbn Ebî Hâtim’in bazı raviler bağlamında Buhârî’ye ilişkin söz konusu tenkidleri, her iki âlimin adı geçen kitaplarından karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İbn Ebî Hâtim er-Râzî, Buhârî, el-Cerh ve’t-ta’dîl, et-Târîhu’l-kebîr, Tefrîk

Tercüme

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla