tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Dinlerdeki Kozmogonik Ve Eskatolojik Anlatılar Bağlamında Ahlakı Anlamlandırmak

Özet: Bu çalışma, günümüz modern dünyasında köklerinden kopartılarak indi ve mutlak değerden yoksun hale gelen ve birçok yönden anlamını yitiren ahlakın düşüş hikâyesini konu edinmektedir. Homo religiosusun modern Batı dünyasında profan insana dönüşmesine paralel olarak seküler ahlak anlayışı ortaya çıkmıştır. Bu anlayış doğal olarak profan insanın dönüşümünü ve onun zihin dünyasını yansıtmaktadır. Din Bilimi perspektifinden ele alınan bu çalışmadaki amaç, dinlerdeki kozmogonik ve eskatolojik anlatılardan hareketle ahlakın varoluşsal değerini farklı bir açıdan ele alarak bu kavramı bu açıdan değerlendirmektir. Kozmogonik ve eskatolojik anlatılar, insanın neden var olduğu, neden ölümlü olduğu yönündeki temel sorulara cevap sunarak insanın varoluşunu anlamlı hale getirmektedir. Hem yaratılış yani kozmogoniyle hem de eskatolojiyle yani ölüm sonrasındaki hayatla ilgili bütüncül bir görüş sunan dini sistemlerin ahlak anlayışlarının da kendi içlerinde bir bütünlük arz ettikleri görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Din, Ahlak, Felsefe, Kozmogoni, Eskatoloji, Pozitivizm

XIX. Uluslararası Dinler Tarihi Kongresi

Özet: -

Anahtar Kelimeler: -

Ve Yahudiler, “İsa Mesih, Allah'ın Oğludur” Dediler: Modern Bir Senkretik Fenomen Olarak Mesihi Yahudilik

Özet:

19. ve 20. yüzyıllarda Protestan misyonerlerin Yahudilere yönelik Hıristiyanlaştırma faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan İbrani Hıristiyanlardan Yahudi dini kimliklerine yeniden sahip çıkmak isteyenleri temsil eden Mesihi Yahudiler, İsa’nın (Yeşua) Yahudi oluşuna vurgu yaparken aynı zamanda Pavlus’un (Şaul) İsa’nın öğretisini Yahudi kökenlerinden kopardığı yönündeki geleneksel görüşü de reddetmekte ve onun Yahudi şeriatına sadık kaldığını savunmaktadırlar. Modern bir senkretik fenomen oluşturan Mesihi Yahudilik, İslam ve Kuran açısından ayrı bir öneme sahiptir. Kuran’da Yahudilerin Hıristiyanlar gibi Allah’a oğul isnat ettiklerini bildiren Tevbe suresi 30. ayete itiraz eden Yahudiler, dinlerinde böyle bir inancın bulunmadığını savunarak Kuran’ın kendilerine iftira attığını iddia etmişlerdir.  Kendi dinlerini “monoteizmin en saf hali” olarak gören Yahudilerin bu görüşünü tarihsel realiteyle örtüşmediğini bizzat Kitabı Mukaddes göstermektedir. Tarih boyunca Yahudiler putperestlikle monoteizm arasında zigzag çizip durmuşlardır. Bugün Mesihi Yahudilerin “Mesih Yeşua Allah’ın oğludur” demeleri Yahudilerin Kuran’a karşı yönelttikleri eleştiriyi çürüten tarihsel bir olgudur. Bu temel önerme, çekmişteki önermenin mantıksız olduğu yönündeki itirazı ortadan kaldırarak dini olgular dünyasında coencidentia oppositorumların mümkün olduğunu ve bunlardan bir yenisinin gerçekleştiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Mesihi Yahudiler, Yahudilik, Protestan Misyonerler, Hıristiyanlık, İsa

Sisifos Miti ve Bir Hermenötiğin Hermenötiği

Özet:

XX. yüzyılın en önemli Fransız yazarlarından biri olan Albert Camus’nun ilk kitaplarından biri olan Le Mythe de Sisyphe. Essai sur l’absurde adlı denemesi 1942 yılında yayımlandı. Kitabın başlığının esin kaynağı, beş sayfalık son bölümdür. Bu eserdeki temel problematik anlamsız bir varoluşu devam ettirip ettirmemekle ilgilidir. Ateist ve materyalist bir paradigmadan konuya eğilen Camus, tüm anlamsızlığına rağmen yaşamaya devam etmek ve intiharı reddetmek gerektiğini savunur. Ama neden? Nihai gayeden yoksun ve ölümlü yok olup gidecek bir varoluş nasıl kabul edilebilir? Camus, varoluşun önündeki en büyük engel olan ölüme karşı direnmek ve anlamsız olmasına rağmen hayata sarılmak gerektiğini düşünür. Absürd kavramıyla dile getirilen bu düşüncenin arketipini Camus, bir antik Yunan miti olan Sisifos mitinde bulur. Camus’ya göre ölüme meydan okuyan Sisifos’u mutlu tahayyül etmek gerekir. Oysa mitin orijinalinde tanrısal düzene başkaldırmaya çalışan ve ölümden kaçtığı için Cehennemde bir dağın tepesine çıkardığında her seferinde dibe doğru geri yuvarlanan bir kayayla imtihan şeklinde ebedi azaba duçar olan bir isyankâr betimlenir. Hem postmortem safhayı hem de tanrısal düzeni reddeden Camus’nun kendi paradigmasıyla taban tabana zıt bir inanç sisteminden ödünç aldığı bir unsurun paradoksun çözülmesi için kullanılması dikkat çekicidir. Hermenötik işlem sayesinde Camus, Sokrates’in ölüm korkusunu yenme şeklinde tanımladığı hikmet düşüncesiyle karşılaşır. Bir ayna haline gelen mit, Camus’ya kendi gerçekliğini yansıtarak ona ölümsüzlüğü yansıtır.

Anahtar Kelimeler: Dinler Tarihi, Sisifos miti, hermenötik, mitoloji, varoluşun anlamı

Tercüme

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla