tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Varoluş irrasyonel midir?

Özet:

Varoluş, insana ait bir meseledir ve insanın farklı durum, tercih ve tutumlarında kendini ele verir. Bu bağlamda, öne çıkan vurgu her insanın kendine özgü bir varoluşunun olduğudur. Dolayısıyla, her insanın varoluşsal nitelikleri birbirinden farklıdır.  Bu yaklaşım, “insan” dediğimiz varlığı tanımlarken karşımıza bazı zorluklar çıkarmaktadır. Bu zorlukları şu şekilde dile getirebiliriz: Her bir ferdi, nasıl anlayacağız?; anlamaya çalışırken neyi temel alacağız?; realist ve idealist sistemlerden hangisi daya uygun yaklaşım biçimidir? Yoksa tüm bunlardan ayrı olarak, bireyi kendi varoluşsallığı içinde mi anlamalıyız? “İnsan düşünen hayvandır”, “İnsan sosyal bir varlıktır” gibi genel ve soyut tanımlamalara itiraz edilmesi neyi açığa çıkarmaktadır? Bir diğer bağlam da varoluşa kaynaklık eden bir üst gerçekliğin olup olmayacağı meselesidir. Bu tür bir tartışma da ister istemez özcü olan özcü olmayan varoluş ayrımını karşımıza çıkarmaktadır. “Tekil varlık”, “kendisi için varlık”, “Dasein” gibi kavramsallaştırmaların, herkesin anlayacağı rasyonel bir karşılığı var mıdır? Yoksa bunları irrasyonel olarak görebilir miyiz? Makalede mesele bütün bu yönleriyle ele alınmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akıl, Rasyonel, Us dışı/irrasyonel, Varoluş, Öz, Nesnel, Öznel

Nurettin Topçu İdealizminde Madde ve Ruh

Özet:

İdealizm, madde ve ruh düşünce tarihindeki tartışmaların odağında yer alan kavramlardır. Özellikle madde ve ruhtan birini dışarıda tutarak felsefe tarihini anlayabilme imkânımız yoktur. Filozoflardan bahsederken, zaman zaman onları materyalist ya da spiritualist şeklinde kategorize ederiz. Bu kategorizasyon, filozofun düşünce sistematiğini, varlık tasavvurunu ve problemlere bakışını yansıtır. Nurettin Topçu’nun varlık, din, sanat, millet ve siyaset konusundaki görüşlerini dikkate aldığımızda onun fikir örgüsünü oluşturan kavramların bütününde ruhçu söylemin içkinliği karşımıza çıkar. Ruhçu bir idealizm savunusu yapan Topçu, ele aldığı meseleleri bir felsefeci/filozof kimliği ile analiz edip kritik etmektedir. Düşüncesindeki ruhçu içkinliğe rağmen o, immateryalist bir düşünür de değildir; maddenin varlığı ile ruhun gerçekliğini bir arada düşündüğünden dolayı onu düalist olarak da görmek mümkündür. Bütün bunları göz önünde bulundurarak konuyu ele alıp tartışmaya çalıştık.

Anahtar Kelimeler: Madde, Ruh, İdealizm, Materyalizm ve Din

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla