tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Kişiler Arası İlişkilerde Tehdit Hissetme, Psişik İzolasyon ve Dindarlık: Üniversiteli Gençler Üzerinde Ampirik Bir Araştırma

Özet:

Bu araştırmanın temel amacı, üniversiteli öğrencilerde dindarlık (dinsel yaşantı biçimleri ve öznel dindarlık algısı) ile kişiler arası ilişkilerde tehdit hissetme ve psişik izolasyon arasındaki ilişkiyi din psikolojisi açısından incelemektir. Araştırmanın bir diğer amacı, söz konusu öğrencilerin kişiler arası ilişkilerde tehdit hissetme ve psişik izolasyon düzeylerinin belirlenen sosyo-kültürel ve demografik değişkenler açısından araştırılmasıdır. Bu bağlamda araştırma evrenini Bursa Uludağ Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklemini ise söz konusu üniversitelerin değişik fakülte ve bölümlerinde öğrenim gören toplamda 632 kız ve erkek öğrenci teşkil etmektedir. Anket tekniği kullanılarak gerçekleştirilen araştırmada veri toplama aracı olarak “kişisel bilgi formu,” “dindarlık ölçeği,” “kişilerarası ilişkilerde tehdit hissetme ölçeği” ve “psişik izolasyon ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda üniversiteli gençlerin kişiler arası ilişkilerde tehdit hissetme düzeyleri ile dindarlık düzeyleri (dinsel yaşantı biçimleri ve öznel dindarlık algıları) arasında anlamlılık derecesinde pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bunula birlikte öğrencilerin psişik izolasyon düzeyleri ile dindarlık düzeyleri arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. Ayrıca araştırma sonucunda, bazı sosyo-kültürel ve demografik değişkenlere göre öğrencilerin kişiler arası ilişkilerde tehdit hissetme ve psişik izolasyon düzeylerinde anlamlılık düzeyinde farklılıklar ve ilişkiler olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kişiler arası ilişkilerde tehdit hissetme, Psişik izolasyon, Dindarlık

İlgili Anne-Baba Tutumları ve Dindarlık: Üniversiteli Gençler Üzerinde Ampirik Bir Araştırma

Özet:

Bu araştırmanın konusu, ergenlik çağı gençlerinin dinî inanç ve davranış özellikleri ile anne-babalarının çocuklarına karşı ilgili olma durumları arasındaki ilişkiyi din psikolojisi açısından incelemektir. Bu bağlamda araştırmada öncelikle gençlerin dindarlık profilinin ve anne-babalarının ilgi düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada bir sonraki amaç ise örneklemin ortaya çıkan dindarlık profili ile anne-babalarının ilgi düzeyleri arasındaki ilişki ve etkileşimin tespit edilmesi ve bu ilişkinin dindarlığa bağlı olarak değişiklik gösterip göstermediğinin ortaya çıkarılmasıdır. Ayrıca araştırmada, gençlerin anne-babalarının ilgi düzeylerinin sosyo-kültürel ve demografik faktörlere göre bir farklılık gösterip göstermediğinin araştırılması da hedeflenmiştir. Araştırmanın amaçları doğrultusunda oluşturulan hipotezleri test etmek için SPSS 10.0 paket programı kullanılmış ve t-testi, korelasyon, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve scheffe testinden yararlanılmıştır. Dindarlık ve ilgili anne – baba tutumlarını iki ana değişken olarak kabul eden araştırmada ölçme aracı olarak “kişisel bilgi formu”, “dindarlık ölçeği” ve “ana-baba ilgisi alt ölçeği” kullanılmıştır. Örneklem tarama yöntemi ve anket tekniği ile gerçekleştirilen araştırma sonucunda anne-baba ilgisi ile dindarlık, aile dindarlığı, sınıf, yaş ve gelir durumu gibi değişkenler arasında istatiksel olarak anlamlılık düzeyinde herhangi bir fark ve ilişki görülmezken fakülte, cinsiyet ve eğitim düzeyi ile anne-baba ilgisi arasında anlamlılık düzeyinde fark ve ilişki görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Din, Dindarlık, İlgili Anne-Baba Tutumları, Demografik Faktörler

Tercüme

Din, Maneviyat ve Tıp: Klinik Uygulama İçin Araştırma Bulguları ve Öneriler

Özet: Giderek artan bilimsel araştırma miktarı din ve maneviyat ile hem ruh hem de beden sağlığı arasındaki ilişkileri gözler önüne sermektedir. Bu sonuçlar, anlam ve amaçla ilgili varoluşsal sıkıntıların yanı sıra güçlü psikolojik ve sosyal değişiklikler yaşayan ciddi ya da kronik hastalıkları olan hastalar için bilhassa geçerlidir. Son araştırmalar, dini inançların kemoterapi alımı ve diğer hayat kurtarıcı tedaviler gibi tıbbȋ kararları etkilediğini ve bazen de tıbbȋ tedaviyle çatışabildiğini göstermektedir. Bu makale, hekimlerin  bu tür bir bilgiyi kullanma biçimlerini ele almaktadır. Maneviyat, pek çok hekimi rahatsız eden bir alandır. Çünkü tıp fakültelerindeki eğitim ve ‘sürekli tıp eğitimi’ (continuing medical education) programları sınırlıdır. Çoğu hekim sadece (din ve maneviyatla ilgili) gerekli eğitimin eksik oluşundan değil hastalara ilave zaman harcama ve etik sınırları ihlal etme konusunda da endişe duymaktadır. Bu tür endişeler geçerli olmakla beraber onlardan her birisi mantıklı bir şekilde ele alınabilir. Manevi yaşam  öyküsünü dinleyip ona göre hareket etme, hastanın inançlarını destekleme ve manevi ihtiyaçları gidermeyi planlama bu makalenin ele alacağı konular arasındadır. Amaç, tıbbȋ tedaviyi sağlayan hekimlere yardımcı olmak başka bir deyişle hastaların tıbbȋ rahatsızlığa anlam verme ve onun üstesinden gelme biçimlerine karşı duyarlı olmaktır.

Anahtar Kelimeler: Beden ve Ruh Sağlığı, Din, Manevȋ İhtiyaçlar

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla