tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

James W. Fowler’e Göre İnanç ve İnancın Yapısal Modeli

Özet:

Fowler, inanç gelişimi olgusu ile ilgilenen en önemli teorisyenlerden birisidir. İnancı bireylerin yaşama yönelik ana motivasyonlarının bir parçası olarak tanımlayan Fowler’e göre o, din vasıtasıyla ve biliş aracılığıyla ifade edilebilir ancak her ikisini de aşan bir kuşatıcılığa sahiptir. İnanç, insanların kendilerini varoluşlarının nihai durumları ile ilişkili olarak fark ettikleri bir biliş şeklidir. Fowler’e göre inanç, imandan daha derin, daha zengin ve daha kişiseldir. Fowler’in teorisi sadece belirli dini gelenekler ve inançlara değil sadece “psikolojik inanç kavramına” odaklandığı için hangi dine inanırsa inansın bireylerin bütün dini inançlarının gelişiminin anlaşılmasında kullanılabilir.

Piaget, Erikson ve Kohlberg gibi teorisyenlerden büyük oranda etkilenen Fowler, inancın yapısında yedi yapısal görünümün olduğunu ifade eder ve bu görünümleri mantıksal yapı, perspektif kazanma, ahlaki yargılama biçimi, sosyal farkındalığın sınırları, otoritenin yeri,  dünya görüşü ve sembolik görev olarak isimlendirir.

Anahtar Kelimeler: James W. Fowler, İnanç, Gelişim, Yapı, Model

İnanç Gelişim Teorisi: İnanç Aşamaları

Özet:

İnanç gelişim teorisi kaleme alındığı 1981 yılından günümüze kadar inanç ve onun gelişimi konusunda en çok incelenen, değerlendirilen ve tartışılan teorilerden birisi olmuştur. Bu teori üzerinde 200’den fazla çalışma gerçekleştirilmiştir. Bizzat James W. Fowler’in kendisi, 2015 yılı Ekim ayındaki vefatına kadar sürekli olarak inanç olgusu üzerinde çalışmalarda bulunmuş ve çok sayıda makale ve kitap kaleme almıştır. Bu makale de ülkemizde üzerinde çok az çalışmanın yapıldığı bir konunun detaylı olarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Fowler, inanç konusunda bebeklerin inanç gelişimini kategorize eden bir ön aşama da dahil edildiğinde yedi basamaklı bir aşama modeli ileri sürmüştür. Fowler’in teorisine göre bir aşamadan diğerine geçiş otomatik olarak gerçekleşmemekte, bireyin bir önceki aşamada ortaya çıkan gelişim ödevlerini başarılı bir şekilde tamamlaması gerekmektedir. Ayrıca teoride sürekli bir ilerleme meydana gelmekte olup tamamlanan bir aşamaya geri dönmek söz konusu değildir. Çalışmanın son bölümünde ise kısa bir şekilde insanların hangi inanç basamağında oluklarının tespit edilmesi amacıyla Fowler tarafından geliştirilen ‘İnanç Gelişim Mülakatı’ hakkında bilgi verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnanç, Gelişim, Teori, Fowler, Aşama

Kişilik ve Şiddet İlişkisi Üzerine Psikolojik Bir Araştırma

Özet:

Şiddet konusu üzerine yapılan araştırmaların ortak vurgusu şiddetin son derece karmaşık ve çok boyutlu bir olgu olduğudur. Bu çalışma ile de şiddete ilişkin boyutlardan birisi olduğu varsayılan kişilik özellikleri üzerinde durulacaktır. Bu anlamda ilk olarak şiddet kavramı ortaya konulmaya çalışılacak ve literatür değerlendirmesine yer verilecektir. Sonrasında ise kişilik konusuna değinilecek ve kişilik konusunda ortaya çıkan yaklaşımlar tartışılacaktır. Daha sonra her iki değişken arasındaki ilişki üzerine gerçekleştirilen araştırmaya ilişkin istatistiksel analizler ve sonuçlarına yer verilecektir. Son olarak ise araştırma verilerinin değerlendirildiği sonuç bölümü ile çalışma tamamlanacaktır.

Bu çalışma da lise düzeyinde öğrenim gören gençler arasında şiddet ile kişilik özellikleri arasında bir ilişki olup olmadığını ve eğer böyle bir ilişki söz konusu ise kişilik grupları arasında şiddete en yatkın grubun belirlenmesini amaçlamaktadır. Araştırmada Kayseri ilindeki devlet okullarında öğrenim gören 587 Lise öğrencisi üzerinde anket yöntemi ile veri toplanmıştır. Şiddete eğilimin ölçülmesinde Haskan ve Yıldırım (2012) tarafından geliştirilen ‘Şiddet Eğilimi Ölçeği’; kişilik özelliklerinin belirlenmesinde ise ‘Beş Etmen Teorisi’ kullanılmıştır.

Verilen çözümlenmesinde ve analiz edilmesinde bağımsız örneklem t testi kullanılmıştır. Ayrıca ortalamalar arasında anlamlılık seviyesinde ilişkilerin olup olmadığının belirlenmesi için Tek yönlü ANOVA tekniğine başvurulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Kişilik, Lise öğrencileri, Şiddet Eğilim Ölçeği, Beş Etmen Teorisi

Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin Hexaco İle Ölçülmesi

Özet:

Kişilik konusu insana ait en dikkat çeken ve psikolojinin özel olarak ilgilendiği olgulardan birisidir. Kişilik çalışmalarının temel amacı, davranışların nedenlerinin bilimsel yöntemlerle açıklanabilmesidir. Günlük yaşantısı içerisinde çevresiyle bilinçli ya da bilinçsiz olarak etkileşimde bulunan birey, etrafında gerçekleşen olaylara ve uyarıcılara kendi hayat görüşü, değerleri, düşünce biçimi ve inançları doğrultusunda kısaca kişiliğini oluşturan yapılar çerçevesinde tepkiler vermektedir.

Bu çalışmanın temel amacı, üniversite öğrencilerinin kişilik özelliklerinin HEXACO (Humility-Honesty, Emotionality, eXtraversion, Agreeableness, Constientiousness, Openness to Experience) yardımıyla belirlenmesidir. Araştırmaya bir devlet üniversitesinde 2016-2017 yılları arasında öğrenim gören 283’ü kadın ve 81’i erkek olmak üzere 364 üniversite öğrencisi katılmıştır. Veriler, HEXACO ve kişisel bilgiler formu yardımıyla toplanmış ve SPSS 24.0 ile analiz edilmiştir. Ölçek, 60 madde ve 6 faktörden oluşmaktadır. Ölçekteki maddelerin değerlendirilmesi 5’li Likert tipi bir derecelendirme üzerinden yapılmıştır. Araştırmanın verilerinin analizinde nicel analiz tekniklerinden yararlanılmıştır. Betimsel istatistik yöntemlerinden ortalama ve standart sapma değerleri; çıkarımsal istatistik yöntemlerinden ise korelasyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular, katılımcıların kişilik özelliklerinden en yüksek ortalamaya H ve en düşük ortalamaya ise X faktöründe sahip olduklarını göstermektedir. Alt faktörlerde ise en yüksek ortalamaya adalet ve en düşük ortalamaya sosyal benlik saygısında sahip oldukları saptanmıştır. Kişilik özelliklerinden H ve E faktörlerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı olarak farklılaştığı tespit edilmiştir. Buna göre her iki faktör için de kadınların ortalama puanları erkeklere göre daha yüksektir. Alt faktörlerde ise samimiyet, adalet, korku, endişe, duygusallık ve mükemmeliyetçilik alt faktörlerinde kadınların; esneklik alt faktöründe ise erkeklerin ortalama puanları anlamlı olarak daha yüksektir. Korelasyon analizi sonucunda ise H faktörü A ve C faktörleri ile olumlu ve anlamlı bir ilişkiye sahiptir. E faktörü X ve A faktörleri ile olumsuz ve anlamlı bir ilişkiye sahiptir. X faktörü O faktörü ile olumlu ve anlamlı bir ilişkiye sahiptir. Son olarak, C faktörü O faktörü ile olumlu ve anlamlı bir ilişkiye sahiptir.

Araştırmada HEXACO’nun revize edilmesi ve yeniden geçerlilik-güvenilirlik testlerine tabi tutulması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın bulguları ilgili literatür temelinde tartışılmış ve yorumlanmıştır

Anahtar Kelimeler: hexaco, üniversite öğrencileri, Kayseri, kişilik envanteri

Hayatı Anlamlandırma İle Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki Üzerine

Özet:

Anlam arayışı, II. Dünya Savaşı'nın da etkisiyle 1950'ler ve 1960'larda ortaya çıkan hümanist, fenomenolojik, varoluşsal kişilik kuramlarında yaygın olarak görülen merkezi bir temadır. Özellikle Carl Rogers, Abraham Maslow, George Kelly ve Rollo May tarafından hayatın anlamına dair geniş perspektifler sunulmaktadır. Ancak bu alanda en çok tanınan isim, yayınladığı çalışmalara ek olarak Logoterapi adında bir psikoterapi tekniği de geliştirmiş olduğu için Viktor E. Frankl'dır. Frankl, anlam arayışının temel bir insan eğilimi olduğunu ve insan kişiliğinde en esaslı ve en temel motive edici gücün, içgüdüsel dürtüler ya da öğrenilmiş davranış kalıpları değil, bireyin varoluşunun anlamını keşfetme arzusu olduğunu savunmuştur.

Bu çalışmada, hayatı anlamlandırma ile kişilik özellikleri arasında bir ilişki olup olmadığı Kayseri ilinde iki farklı devlet lisesinde öğrenim gören 238 öğrenciden nicel yöntemle veri toplanarak incelenmektedir. Katılımcıların %65'ini (n=154) erkekler ve geri kalan %35'ini (n=84) kadınlar oluşturmaktadır. Çalışmada kişilik özelliklerinin belirlenmesi için HEXACO Kişilik Envanteri, hayatın anlam ve amacının belirlenmesindeHayatın Anlam ve Amacı Ölçeğikullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre katılımcılar, Hayatın Anlam ve Amacı faktöründe 3,68 (sd.=0,95); Anlamsızlık ve Amaç Yoksunluğu faktöründe 2,68 (sd.=0,99) ortalamaya sahip olmuşlardır. Kişilik özellikleri açısından en yüksek ortalamayı Duyarlılık (m=2,89; sd.=,68); en düşük ortalamayı ise Dürüstlük-Alçakgönüllülük (m=2,54; sd.=,67) faktörlerinden elde etmişlerdir. t-Testi, Hayatın Anlam ve Amacı'nda kadınların ortalama puanlarının anlamlı olarak daha yüksek olduğunu; kişilik özellikleri açısından ise Dürüstlük-Alçakgönüllülük, Duyarlılık, Dışadönüklük faktörlerinde anlamlılık düzeyinde farklılaşma olduğunu göstermektedir. Korelasyon analizine göre de faktörlerin neredeyse tamamı ilişki içerisindedir. Regresyon analizi sonucuna göre kişilik özelliklerinden Deneyime Açıklık (β=-,23; p=,001), Hayatın Anlam ve Amacındaki varyansın %8'ini açıklamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Din Psikolojisi, Anlam arayışı, Kişilik özellikleri, Logoterapi

Tercüme

Bireysel Dindarlık

Özet:

Bireylerin neden dindar olduğu sorusuna din sosyolojisindeki dört teori cevap verebilir. Yoksunluk teorisi bireysel dindarlığı, bireyin yaşamda karşılaştığı engeller karşısında dinin sağladığı telafide ararken, sosyalleşme teorisi uzun süreli toplumsal eğitimin bireylere dindar olmayı öğrettiğini savunur. Rasyonel seçim teorisi de “bireylerin dinin kendilerine bir tür fayda ve mükâfat sağladığını gördüklerinden dolayı dine tekrar döneceklerini” savunur. Anlam ve aidiyet arayışı teorisi ise bireysel dindarlığın temelinde anlam ve aidiyet arayışının yer aldığını iddia eder.

Anahtar Kelimeler: Dindarlık, Yoksunluk, Sosyalleşme, Rasyonel Seçim, Anlam ve Aidiyet Arayışı

Din Psikolojisi

Özet:

Science, Religion and Society: An Encyclopedia of History, Culture, and Controversy isimli eserin bu bölümünde din psikolojisi hakkında tarihsel gelişiminin yanı sıra öncü figürlerin katkıları konusunda da önemli bilgiler verilmektedir. Bu yazıda din psikolojisi alanında yürütülen çalışmalar bazı kategorilere ayırılarak değerlendirmelerde bulunulmaktadır.

Son olarak da din psikolojisinin günümüzdeki durumuna ilişkin bilgiler verilmekte ve eleştirel bir bakışaçısıyla din psikolojisinin konumu ortaya konulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Din, Psikoloji, Tarihsel Gelişim, Güncel Durum.

Din ve Maneviyatın Kavramlaştırılması ve Ölçülmesindeki Gelişmeler

Özet:

Deneysel çalışmalar din, maneviyat ve sağlık arasında önemli ilişkiler olduğunu göstermiştir. Fakat bu ilişkilerin nedenleri çok da açık değildir. Alışılmış biçimde, din ve maneviyat, sağlığı niçin ve nasıl etkilediklerini açıkça ortaya koymayan global göstergeler vasıtasıyla (kiliseye katılım sıklığı, dinin ve maneviyatın öz değerlendirmesi) ölçülmektedir. Yazarlar, teorik ve fonksiyonel olarak sağlıkla ilişkili olan din ve maneviyat kavramlarının ve bunların ölçümlerinin belirlenmesindeki son gelişmelerin altını çizmektedirler. Ve ayrıca onlar, din ve maneviyatı kavramlaştırma ve ölçmede ilerleme gösteren alanlara da işaret etmektedirler. Psikologlar, fiziksel ve ruhsal sağlıkla kavramsal olarak daha fazla ilişkili olan din ve maneviyat ölçümleri (Tanrı’ya yakınlık, dinî yönelim ve motivasyon, dinî destek ve dinî gayret) sayesinde dindarlığın ve maneviyatın sağlık ve mutluluk (iyi-oluş) seviyelerine yaptığı ayırt edici (karekteristik) katkılar hakkında daha fazlasını keşfetmektedirler.

Anahtar Kelimeler: Din, maneviyat, ölçüm, fiziksel ve ruhsal sağlık

Din Psikolojisi ve Maneviyat Alanlarında Ölçüm: Güncel Durum ve Değerlendirme

Özet:

Psikolojinin ilk dönemlerinden itibaren araştırmacılar sosyal olguları ve bunlar arasında da en önemli yere sahip olan din ve maneviyat konularının duygu, düşünce ve davranış üzerine olan etkilerini araştırabilmek için ölçme faaliyetine girişmişler ve çok sayıda ölçek geliştirmişlerdir. Günümüzde konu ile ilgili büyük bir literatür oluşmuş ve ölçekleri değerlendirebilmek için istatistik bilimindeki gelişmelere paralel olarak alanda çeşitli psikometrik teknikler geliştirilmiştir. Bu çalışmasında Hill, ilk olarak ölçüm paradigmasına değinerek mevcut durumun genel bir görünümünü ortaya koymaya çalışmıştır. Sonrasında ise alanda yaygın bir kullanıma sahip ölçekleri 12 başlık altında gruplandırmış ve ölçeklerin teknik özellikleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ölçüm, Din, Maneviyat, Psikoloji ve Ölçekler

Bebeklikten Yetişkinliğe İnanç Aşamaları -İnanç Gelişimi Teorisinin Otuz Yılı Üzerine Düşünceler-

Özet:

İnanç gelişimi teorisi, ilk olarak 1970’ler (Fowler, 1974) ve 80’lerde (Fowler, 1981), insanoğlunun Tanrıyı ya da yüce bir varlığı zihninde nasıl kavramsallaştırdığının evrimi ve bu yüce varlığın bireyin çekirdek temel değerler, inançlar ve onun kişisel hayatı ve diğer insanlarla ilişkilerindeki anlamlara nasıl bir etkisi olduğunu anlamak adına bir çerçeve olarak öne sürülmüştür. Bu teorik çalışma, hem dini hem de ruhsal gelişimdeki biçimlendirici etkisinden ötürü (bu ciltte çoklu atıflar da yer almaktadır) tamamıyla dile getirilmeyi ve çıkış noktalarının yeniden anlatılmasını hak etmektedir. Bu bölüm yazarın inanç gelişimi teorisinin ilk geçmişini sunmakta, çoğunlukla çocuklarda ve yetişkinlerde görülen bu aşamaları özellikle vurgulayarak önemli noktalarını okuyucuya tanıtmaktadır. Ayrıca bir araya getirilmiş birkaç cilt makalenin ışığında alandaki bilim insanları tarafından inanç gelişim teorisi hakkındaki eleştirel ve yapıcı değerlendirmeler gözden geçirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnanç, Gelişim, Teori, James W. Fowler, Ergenlik

Din ve Mutluluk

Özet:

Din ve mutluluk din psikolojisi alanındaki önemli konulardandır. Araştırmacılar uzun zamanlardan beridir din ve onunla ilgili olan konularla ilgilenmektedirler. Konu hakkında “din ve mutluluk arasında bir ilişki var mıdır?”, “eğer bu iki kavram arasında bir korelasyon varsa onun kaynakları nelerdir?” ve “dindar insanlar dindar olmayanlardan daha mı mutludurlar?” gibi temel bazı sorular meydana gelmiştir. Bu özlü makalede yazar bu sorulara cevap vermeye çalışmaktadır.

Araştırmacılar din ve mutluluk arasındaki bağlantıyı açıklamak için üç olguya odaklanmışlardır. Bunlar: sosyal destek, katı inançlar ve dinin kendisidir.

Anahtar Kelimeler: Din, Mutluluk, İnanç, Korelasyon ve Deneyler

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla