tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Dinsel Pratiklerin Sıklık Düzeyleri İle Dinî Başa Çıkma Arasındaki İlişki: Ergenler Üzerine Ampirik Bir Araştırma

Özet: Bu makalede, ergenlik döneminde yapılan oruç tutma, kutsal metin/Kur’an okuma ve tövbe etme gibi dinsel pratiklerin sıklık düzeylerinin, ergenlerin günlük hayatlarındaki olumsuzluklara paralel olarak yaşadıkları stres ve kaygı düzeyleri üzerinde ne gibi psikolojik etkilerinin olduğunu tespit etmek amacıyla yapılmış bir alan araştırmasının, dinsel pratik algısı ile ruh sağlığı ilişkisi ekseninde değerlendirilen sonuçları verilmiştir. Araştırmada, bu sonuçları elde etmek için Bursa’da ortaöğrenim gören ergenlerin seçildiği evreni temsilen, Bursa il sınırları içerisinde dört farklı türden orta öğretim kurumunda öğrenim gören 450 ergen üzerinde tesadüfî örneklem metoduyla anket uygulanmıştır. Anket uygulamasından elde edilen ham veriler, dinsel pratiklerin sıklık düzeyleri gibi nicel karakterdeki bağımsız değişkenlere, parametrik olmayan istatistiksel analiz tekniklerinden ki-kare tekniği uygulanarak işlenmiş ve beklenen değerlerle gözlenen değerler arasındaki anlamlılık farkı sınanmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda; “dinsel pratiklerin sıklık düzeyleri ile ruh sağlığının korunması arasında anlamlı bir farklılık vardır; ergenlik döneminde yapılan dinsel pratiklerin sıklık düzeylerinin, ergenlerin ruh sağlıkları üzerinde olumlu psikoterapik etkileri vardır.”, tezine ilişkin hazırlanan hipotezlerin oldukça yüksek düzeylerde [ p < .05 ; .01 ; .001 ] desteklendiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: -

Türkiye’deki İlâhiyat Fakültesi Dergilerinde Din Psikolojisi İle İlgili Yayınlanan Makaleler

Özet: Makalede, genel olarak Türkiye’deki ilâhiyat fakültesi dergilerinde 1953’den 2004’e kadar din psikolojisi ile ilgili yayınlanan makalelerin bibliyografik bilgileri verilmiştir. Din psikolojisi bilim dalının Türk bilim tarihindeki serüveniyle ilgili kısa bir giriş yapılarak başlanan makaleye, Türkiye’de din psikolojisi çalışmalarıyla ilgili genel bir değerlendirme yapılarak devam edilmiştir. Son olarak, Türkiye’deki ilâhiyat fakültesi dergilerinde yayınlanan makalelerin, din psikolojisi bilim literatürü içerisinde değerlendirilen temel konular çerçevesinde yazarlara göre alfabetik bir dökümü yapılan makalenin sonuç kısmında ise, Türkiye’deki din psikolojisi bilim dalının gelişimine ilişkin bazı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Din Psikolojisi, İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Bibliyografya, Makaleler

Türkiye’de Din Psikolojisi Alanında Yapılan Lisansüstü Eğitim (1949-2015) Üzerine Değerlendirmeler - I

Özet:

Bu makalenin temel amacı, ‘din psikolojisi’ alanında yüksek lisans yapmayı düşünen ve başta teoloji olmak üzere psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik gibi ilgili alanlarda lisans düzeyinde eğitime sahip genç araştırmacılara yardımcı olmak için adı geçen bilim dalının Türkiye’deki yüksek lisans eğitimi (1949-2015) üzerine genel bir değerlendirme yapmaktır. Öncelikle Türkiye’deki üniversitelerde din psikolojisi alanında açılan yüksek lisans programlarının genel bir değerlendirilmesinin yapıldığı makalede daha sonra, belirlenen üniversite örnekleri (n=13) üzerinden Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı’nda açılan yüksek lisans programlarında yer alan sadece Din Psikolojisi Bilim Dalı’na ait yüksek lisans ders içerikleri bilgilerine yer verilmiştir. Sonuç olarak makalede, örneklem olarak alınan on üç [n=13] Türk devlet üniversitesindeki bu bilim dalında açılan yüksek lisans programlarında, toplam yüz altmış sekiz [n=168] adet ders verildiği görülmüştür. Ayrıca Türkiye’de din psikolojisi bilim dalındaki yüksek lisans programlarının akademik yapılanması göz önünde bulundurulduğunda; lisansüstü akademik eğitim kurumu olan sosyal bilimler enstitülerine bağlı “Din Psikolojisi Bilim Dalı”na ait bağımsız bir lisansüstü programı bulunmadığı ve bu alanın, şemsiye program olan ‘Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı’ altında yer aldığı vurgulanmıştır.-

Anahtar Kelimeler: Din Psikolojisi, Bilim Tarihi, Üniversite, Yüksek Lisans, Tez

Türk Din Psikolojisinde Öncü Bir İsim: Neda Armaner Üzerine Biyografik Bir Araştırma

Özet:

Din psikolojisi alanında bilimsel araştırma yapan ve akademik metin üreten alan aktörüne akademisyen ‘din psikoloğu’ denir. Bu makalede, Türkiye’de din psikolojisi alanında yapılan bilimsel çalışmalara önemli katkısı olan ilk akademisyen din psikoloğu Neda Armaner’in (a) akademik hayatı, (b) özel ilgi alanları, (c) akademik çalışmaları, (d) verdiği lisans ve lisansüstü dersleri, (e) yönettiği lisansüstü tezleri ve (f) Türk din psikolojisi çalışmaları üzerine kişisel düşüncelerine yer verilmiştir. Sonuç olarak makalede; ‘Armaner’in (i) toplamda 27 yıl Ankara Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde akademisyenlik yaptığı, (ii) bilimsel çalışmalarının (a)-tez (n=3), (b)-kitap (n=8), (c)-makale (n=11), (d)-kitap bölümü (n=1), (e)-bildiri (n=5), (f)-editörlük (n=1) şeklindeki akademik ürün (n=29) çeşitliliğine sahip olduğu; (iii) çeşitli içeriklerde lisans ve lisansüstü dersler (n=6) verdiği; (iv) doktora düzeyinde (n=4) tezler yönettiği; (v) bilimsel çalışmalarına genel olarak bakıldığında ‘(a) din psikolojisi ve din pedagojisi ilişkisi, (b) psikopatolojide dinsel semptomlar, (c) din pedagojisinde metodoloji, (d) kişilik eğitimi, (e) dinsel iletişim, (f) kadın araştırmaları’ gibi özel ilgi alanları (n=6) olduğu; (vi)-Türkiye’nin ilk din psikoloğu olarak Armaner’in Türk din psikolojisi tarihindeki bağlamsal konumunun, ikinci nesil din psikologlarını yetiştiren Türk din psikolojisi kurucularının yer aldığı din psikolojisinin tanınması sürecini kapsayan ilk dönem [1949-1979] içerisinde değerlendirilebileceği; (vii)-röportaj sorularına (n=50) verdiği cevaplarda alana ilişkin önemli öznel analizler yaptığı’’ tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Din psikolojisi, Biyografik çalışma, Din psikoloğu, Neda Armaner, Bilim Tarihi

Tercüme

Maneviyât İle Eysenck’in Kişilik Boyutları Arasındaki İlişki: İngiliz Yetişkinler Üzerine Bir Uygulama

Özet: Bu ampirik araştırmada, İngiliz yetişkin denekler üzerinde maneviyât ile kişilik arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Bu çalışmada analiz edilen maneviyât olgusu, kendi içerisinde ‘(ı) dışsal / ritüel, (ıı) içsel / akıcı, (ııı) varoluşsal / düşünceli ve (ıv) alçak gönüllülük / kişisel yöneliş’ olmak üzere toplam dört boyutta ele alınırken; kişilik olgusu ise, ‘(ı) psikotiklik, (ıı) nevrotiklik ve (ııı) dışadönüklük’ olmak üzere toplam üç boyutta analiz edilmiştir. Sözü edilen bu psikolojik olguları psikometrik açıdan değerlendirebilmek amacıyla da, ölçme aracı olarak ‘Manevî Bağlılık ve İnançlar Ölçeği’ ile ‘Düzeltilmiş Eysenck Kişilik Envanteri’nin Kısaltılmış Formu’ kullanılmıştır. 179 yetişkin denekten oluşan örneklem grubundan elde edilen veriler, Pearson Moment Korelasyon Analizi Tekniği kullanılarak istatistiksel değerlendirmeye alınmıştır. Sonuç olarak bu çalışmadan ortaya çıkan bulgular, Eysenck’in diğer kişilik boyutlarına göre özellikle dışadönüklük boyutunun, manevî bağlılık ve inançlara daha fazla dayanak oluşturduğu önerisini desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Eysenck’in Kişilik Teorisi, Maneviyât, Gözden Geçirilmiş Eysenck Kişilik Envanteri, Manevî Bağlılık ve İnançlar Ölçeği

Din Psikolojisinde Bağlanma Teorisi

Özet: Bu makalenin amacı, ilk olarak John Bowlby tarafından ortaya atılan ve daha sonra bir çok araştırmacı tarafından da doğrulanan bağlanma teorisini, teoriyle ilgili yapılacak olan kapsamlı araştırmalar için etkin bir bilimsel çerçeve hazırlayarak din psikolojisi perspektifinde açıklamaya çalışmaktır. Makale, özellikle yetişkinlikte bağlanma ilişkilerini vurgulamakla birlikte, bağlanmanın çağdaş modellerinin kısa bir özetiyle başlamaktadır. Din psikolojisi içerisindeki Tanrı tasavvurları, din değiştirme ve dua üzerine yapılan araştırmaları da kapsayan bazı konularla ilgili seçilen literatür, yeniden incelenmiş ve araştırmalardan elde edilen sonuçlar doğrultusunda bağlanma teorisiyle ilgili yararlı bir kavramsal çerçeve hazırlanarak sunulmuştur. Bu makale, bağlanma teorisi kapsamında kişiler arası ilişkiler, stres ve başa çıkma ile yalnızlık gibi konularla ilgilenen başta sosyal psikologlar ve gelişim psikologları olmak üzere din hakkında çalışma yapan araştırmacılara, bu yönde faydalı bir kaynak olabilir.

Anahtar Kelimeler: -

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla