tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Müteşabih Kavramı Bağlamında “Tefsir Usûlü”Nün (Ulûmü’l-Kur’ân) Mahiyeti Ve Pratik Değeri Üzerine Bir İnceleme

Özet: Tefsir alanında müstakil bir usûlün (metodoloji) mevcut olup olmadığı meselesi özellikle son dönemde sıkça tartışılan bir konudur. Geleneksel yaklaşıma göre tefsir ilminin kendine özgü bir usûlü vardır ve klasik Ulûmü’l-Kur’an edebiyatı bu ilmin usûl ihtiyacını karşılamaktadır. Buna mukabil, tefsir ilminde en azından müstakil bir usûlden söz edilemeyeceği tezini savunanlar da vardır. Bu tezin savunucularına göre tefsir, tematik alanları belirli olan fıkıh, kelam gibi bir ilmî disiplin olmadığı için, kendine mahsus bir usûlü de yoktur. Klasik Ulûm-i Kur’an kitapları anlama ve yorumlama yöntemiyle ilgili bir içeriğe sahip olmaktan ziyade Kur’an’ın dilsel ve metinsel özellikleri, nesh, muhkem ve müteşabih gibi bazı problematik kavramlar ve konularla ilgili bir envanter çalışması mahiyetindedir. Bu nedenle, Kur’an İlimleri (Ulûm-i Kur’an) ve Tefsir Usûlü adıyla yayımlanan eserlerin reel ve aktüel değeri tartışmaya açıktır. Nitekim bu makalede de “müteşabih” kavramı bağlamında Tefsir Usûlü ve Ulûm-i Kur’ân’ın
mahiyeti ve pratik değeri tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: -

Kur’an, Yorum ve Şiddet Meselesi

Özet:

Günümüz Batı dünyasında İslam ve şiddet arasında çok sıkı bir bağ kurulduğuna, hatta topyekûn müslümanların şiddetsever bir kitle olduğuna ilişkin küresel ölçekli bir algı oluşturulduğuna tanık olunmaktadır. İslam ve müslümanlar hakkında böyle bir menfi algının oluşmasında geleneksel fıkıh doktrininde savaşın temel gerekçesini küfür ve kâfirlerin varlığına bağlama anlayışının yanında Joseph Schacht, Rudolph Peters gibi Batılı bazı araştırmacıların cihad kavramını İslam ve müslümanların emperyal hedeflerine hizmet eden bir araç ve kaldıraç olarak tanımlamalarının payı bulunmaktadır; ancak bize göre söz konusu algıyı besleyen en önemli faktör hâl-i hazırda kan gölü görünümündeki Ortadoğu coğrafyasında IŞİD (DAEŞ) gibi örgütlerce üretilen şiddet ve terörün Kur’an ve cihad gibi referanslara atıfla meşrulaştırılmaya çalışılmasıdır. IŞİD (DAEŞ) örgütüyle ilgili birçok analizde şiddet ve terörün Kur’an ve yorum meselesiyle ilgili olduğu özellikle vurgulanmaktadır. Kimilerince kabul gören bu analizler din referanslı şiddetle Kur’an ve yorum arasında doğrudan bir bağ bulunup bulunmadığı meselesini etraflıca tartışmayı gerekli kılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kur’an, Yorum, Şiddet, Cihad

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla