tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Mevlana'da İrade Hürriyeti

Özet:

Mevlana İslam kültür tarihinde büyük izler bırakmış, düşünceleriyle hem kendi yaşadığı dönemi, hem de günümüze kadar tüm dönemleri görüşleri ve tasavvufi duruşuyla etkilemiş önemli bir mutasavvıf ve İslam âlimidir. Bir kelamcı olmaktan öte, insan-ı kamil olma sürecinde Müslümanlarla birlikte, tüm insanlığa ışık tutmuş bir mürşittir. Bununla birlikte onun Ehl-i Sünnetin yorumunu tercih ettiği, tasavvuf felsefesini ve düşüncelerini bu itikadi çizgide oluşturduğu göz önünde bulundurulduğunda, inançla ilgili konuları Sünni bir yorumla eserlerinde işlemiş olduğunu söylememiz pek ala doğrudur. İslam inanç geleneğinde imanın altı esasından biri olarak görülen kaza ve kadere inanmak ve bu inanç bağlamında insan iradesi problemi onun eserlerinde işlenen konular arasında yer almaktadır. Bu çalışmada onun insan iradesini nasıl anladığı ve kaza-kader hususunda neler düşündüğü ele alınmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mevlana, İnsan, İrade, İhtiyar, Kader, Kaza, Fiil

Endülüs Alimlerinin Allah’ın İsim Ve Sıfatları Konusundaki Görüşleri

Özet: Endülüs’ün yetiştirdiği alimlerden olan İbn Hazm ve İbnu’l- Arabî birbirlerine yakın dönemlerde yaşam sürmüşlerdir. İbn Hazm fıkıhta Zâhirî mezhebini benimsemiş, bununla da kalmayarak, bu görüşün yöntemlerini, itikat konularını tartışırken de kullanmıştır. Mâlikî-Eş’ârî bir duruşa sahip olan İbnu’l- Arabî, itikatla ilgili konularda Eş’ârîler ve çoğu kez Gazzalî gibi düşünmüştür. İbnu’l-Arabî, yazdığı eserlerde İbn Hazm’ın görüşlerini eleştirmiştir. Onun İbn Hazm’ı eleştirdiği konular arasında, Allah’ın isimleri ve sıfatları ile ilgili konular da bulunur. Biz, bu çalışmada İbn Hazm ve İbnu’l- Arabî’nin Allah’ın isim ve sıfatları ile ilgili görüşlerini karşılaştırmaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: İbn Hazm, İbnu’l- Arabî, Sıfatullah, Esma-i Hüsnâ, Endülüs

Tercüme

Ana Hatlarıyla İmâmiyye Akidesi

Özet:

-

Anahtar Kelimeler: -

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla