tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Entelektüel Mu’tezile’de Bedevî Etki

Özet: -

Anahtar Kelimeler: -

Büveyhîler’in Mezhebî Eğilimleri/Politikaları Üzerine

Özet: Bu makale, Hazar Denizinin Güney-Batı kıyıları ile Kuzey İran bölgelerini kapsayan “Deylem ” bölgesinde ortaya çıkarak, 334/945-447/1055 yılları arasında yaklaşık 110 yıl Bağdad yönetimini elinde bulunduran ve Şiî düşünceye nispet edilen Büveyhî hanedanlığının Mezhebî eğilimlerini/politikalarını toplumsal arka plân ve siyasal şartlar bağlamında ortaya koyma gayretindedir.

Anahtar Kelimeler: -

İbn Hazm’ın Mu’tezile’ye Yönelik Eleştirileri

Özet: Bu makale, öncelikli olarak yaptığı çalışmalar ve ortaya koyduğu ürünler itibariyle İslam Kültür Tarihi içerisinde önemli izler bırakan İbn Hazm’ın, Mu’tezileye yönelik eleştirilerini nesnel bir yaklaşımla ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu şekilde de aslında, İbn Hazm’ın yaşadığı Endülüs kültür atmosferinde Mu’tezilenin algılanma biçiminin ve yine pek çok disiplin tarafından kaynak olarak kullanılan İbn Hazm’ın eserlerinin değerinin belirlenmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: -

Endülüslü Sufî Muhammed B. Meserre’nin Mu’tezile’ye Nispeti Meselesi

Özet: Bu makale, özellikle ilk kaynaklardan itibaren, Mu’tezilî olarak takdim edilen Endülüslü Sûfî Muhammed b. Meserre’nin Mu’tezile’yle bağlantısını, Mu’tezile’nin kendi kaynakları ve esaslarından hareketle irdelemektedir.

Anahtar Kelimeler: -

el-Hayde (ve’ntisari’l-Menheci’s-Selefî)

Özet: -

Anahtar Kelimeler: -

El-Hayde Bağlamında Halku’l-Kur’an Tartışmaları

Özet: Tarih içerisinde derin izler bırakan kriz dönemleri vardır. Bu dönemlerden biri de, arka planında Halku’l-Kur’an tartışmalarının yer aldığı Mihne Dönemidir. Bu makale, Mihne Dönemi öncesi Halku’l-Kur’an tartışmalarının tipik bir örneğini, Kinanî’ye nispet edilen ve elimizdeki en eski kaynak olma özelliğine sahip, el-Hayde bağlamında, tarafların argümanlarıyla ortaya koymaya çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: -

Irak’ta Şiî-İmamîliğin Yayılmasında Safevî-İran Etkisi

Özet:

İslamiyet’in ilk döneminde dinî grup veya mezhebî yapılar yoktu. Hz. Peygamber sonrası dönemde insanî zeminde ve beşerî gerekçelerle mezhepler vücut buldu. Bu bağlamda Şia da Hz. Peygamber sonrası geç dönemlerde tarih sahnesine çıkan mezhebî yapılar arasında yer aldı.

Şiî düşüncenin gelişim seyrinde kırılma noktası oluşturan hadiselerin Irak coğrafyasında meydana geldiği bilinmektedir. Nitekim Hz. Ali’nin Irak coğrafyasında Kûfe’yi askerî karargâh edinmesi, aynı bölgede şehadete yürümesi ve bölge insanı ile gönül bağı oluşması, Hucr b. Adiy hareketi, Kerbela, Tevvabîn ve Muhtar es-Sakafî gibi hadiselerin Kûfe merkezli Irak coğrafyasında cereyan etmesi Şiî düşüncenin teşekkülüne giden süreçte dikkat çekicidir. Bu durum Şia’nın doğuşu açısından Irak coğrafyasının önemini ortaya koyduğu gibi, şiî düşüncenin gelişim ve teşekkülünün de yine bu coğrafyada gerçekleşmiş olması itibariyle aynı coğrafyayı, Şiîliğin anavatanı olarak belirginleştirdi.

Safevîler öncesi dönemde İran coğrafyasının Sünnî düşünce ağırlıklı bir bölge olduğu bilinmektedir. Ancak Şiîlik, Şah İsmail öncülüğünde kurulan Safevîler Devletinde mezhep olmanın ötesinde siyasallaştırılmak suretiyle resmî ideolojiye dönüştürüldü. Bu bağlamda Şiîlik, Safevîler eliyle İran yayılmacılığının siyasî ideolojik bir enstrümanı oldu. Irak coğrafyası da kültürel arka planı ve coğrafî konumu itibariyle yayılmacılığın hedefleri arasında görüldü. Özellikle önemli Şiî imamların bulundukları Atebât denilen türbe şehirlere İran’dan ziyaret ve göçler başladı. Devlet desteğini de alan bu durum Şiî ilim adamlarının ve tüccarların da Irak’a yönelmesini sağladı. Göçlerle başlayan bu süreç, Irak coğrafyasında Şiî nüfusun etkinlik kazanmasına gerekçe oluşturduğu gibi, Irak’ın kitlesel olarak Şiileşmesinin de önünü açtı.

Anahtar Kelimeler: İslam Mezhepleri Tarihi, Şia, Irak, İran, Safevîler

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla