tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Ahlak Eğitimine Feminist Bir Yaklaşım: Özen Yaklaşımı

Özet:

Ahlak eğitimi yaklaşımlarından biri olan özen yaklaşımı (care approach), bazı feministler tarafından ortaya konulan özen etiğinden yola çıkılarak geliştirilmiştir. Bu ahlak eğitimi yaklaşımını anlamak için öncelikle özen etiğinin ne olduğu ve onun özellikleri bilinmelidir. Bu çalışmada birinci olarak özen etiğinin özellikleri ve diğer etik türleriyle olan ilişkisi ele alınacaktır. İkinci olarak bu etiğe dayalı olarak geliştirilen ahlak eğitiminde özen yaklaşımının temel özellikleri ve bu yaklaşımın ahlak eğitimi için önerdiği model ele alınacaktır. Üçüncü olarak, özen yaklaşımının diğer ahlak eğitimi yaklaşımlarıyla olan benzerlikleri ve farklılıkları ortaya konulacaktır. Son olarak ise özen yaklaşımının sınıf ve okul ortamında nasıl kullanılabileceğiyle ilgili öneriler sunulacaktır.

 

Anahtar Kelimeler: Ahlak Eğitimi, Özen Etiği, Feminizm

Tepkisel ve Gelişimsel Sınıf Yönetimi Modellerinin Ahlak Eğitimiyle İlişkisi

Özet:

Sınıflarda öğretmenlerin sergilediği davranışlar, öğrencilerin kendi ahlaki değerlerini inşa etmesini olumlu veya olumsuz manada etkileyebilir. Bu sebeple öğretmenin benimsediği sınıf yönetimi modeline göre öğrencilerin ahlaki gelişimi pozitif veya negatif olarak etkilenecektir. Sınıftaki düzen ve organizasyonun etkili bir öğretim için gerekli olduğu üzerinde ittifak halinde olunmasına karşın sınıf yönetiminin amacı ve nasıl sağlanacağı konusunda yaklaşım farklılıkları bulunmaktadır. Örneğin tepkisel sınıf yönetimi modeli öğrencinin dışarıdan kontrolüne aşırı vurgu yaparken, gelişimsel sınıf yönetimi modeli öğrencilerle kurulacak ilişkinin niteliği üzerinde daha çok durmaktadır. Öğretmenlerin takip edecekleri sınıf yönetimi modeli, ahlak eğitiminin başarısını belirlemede önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple sınıf yönetimi modellerinin ahlak eğitimi ve ahlaki gelişim üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunun ortaya konulmasına ihtiyaç vardır. İşte bu nedenle, bu teorik çalışmanın temel amacı, tepkisel ve gelişimsel sınıf yönetimi modellerini ahlak eğitimiyle ilişkisi üzerinden analiz edip değerlendirmektir. Bu çalışmada nitel araştırma modeli benimsenmiştir. Nitel araştırma modeli içerisinde yer alan doküman incelemesi yöntemi kullanılarak çalışmanın problemiyle ilgili muhtelif çalışmalara ve araştırmalara ulaşılmıştır; bunlar, çalışmanın amacı çerçevesinde betimsel olarak analiz edilip değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sınıf Yönetimi, Ahlak Eğitimi, Öğretmen

İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin Değer Öğretiminde Benimsedikleri Sınıf Yönetimi Yaklaşımı

Özet:

Değer öğretimi konusunda son yıllarda dünyada ve özelde ise Türkiye’de değerlere ve değer öğretimine yapılan vurgu ön plana çıkmıştır. Okul, öğrencilerin farklı gelişim alanlarında olduğu kadar ahlaklı bireyler olarak yetişmelerinde de önemli bir kurumdur. Bu yüzden öğrencilerin değerleri kazanması ve onların ahlaki gelişimlerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmeleri noktasında okullardan da katkı beklenmektedir. Bu konudan hareketle diğer derslerle birlikte İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgi dersi öğretim programında değer öğretimine yer verilmiştir. Bu çalışmanın amacı, araştırmamıza katılan İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmenlerinin değer öğretiminde benimsedikleri sınıf yönetimi yaklaşımını ortaya koymaktır. Bu çalışmada nitel araştırma modelinden yararlanılmıştır. Araştırmaya katılım gönüllülük esasına dayalıdır ve bu çerçevede 24 tane İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmeniyle görüşmeler ve söz konusu öğretmenlerin derslerinde gözlemler yapılmıştır. Bu araştırmada mevcut problemin derinlemesine ve ayrıntılı bir şekilde anlaşılabilmesi için sadece mülakat verilerinin yeterli olmayacağı düşüncesiyle nitel veri toplama tekniklerinden biri olan gözlem de kullanılmıştır. Elde edilen veriler “betimsel analiz” tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Son olarak betimlenen veriler, literatür ışığında değerlendirilmiştir. Araştırmamızda öğretmenlerin büyük çoğunluğunun, tepkisel sınıf yönetimi yaklaşımına göre hareket ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, değerler eğitimi, sınıf yönetimi, öğretmenler

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla