tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Kadına Yönelik Şiddet İle Dini Dünya Görüşleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Özet:

Kadına yönelik şiddet ülkemizde gündemden düşmeyen sıcak konulardan biridir. Yaşamımızda her gün kadına yönelik şiddet ile ilgili haberlere televizyon, internet veya radyo gibi farklı yollardan maruz kalabiliyoruz. Bu çalışmada evlilikte kadına yönelik fiziksel şiddet ile dini dünya görüşleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Çalışmaya Orta Anadolu’da bir devlet üniversitesinde eğitim - öğrenim görmekte olan toplam 207 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmanın verileri ‘Evlilikte Kadına Yönelik Fiziksel Şiddete İlişkin Tutumlar Ölçeği’ ve ‘Dini Dünya Görüşleri Ölçeği’ yardımıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde nicel araştırma teknikleri (ortalamalar, yüzdeler, korelasyonlar, t-testi ve  ANOVA) kullanılmıştır. Bulgular, katılımcıların şiddete yönelik tutum puanlarının ortalamanın altında; dini dünya görüşleri puanlarının ise ortalamanın üstünde olduğunu göstermiştir. Erkeklerin evlilikte kadına yönelik fiziksel şiddete yönelik tutum puanları kadınlardan anlamlı olarak daha yüksek çıkmıştır. Bunlara ek olarak, kadına yönelik fiziksel şiddete ilişkin tutumlar ile dini dünya görüşleri arasında olumsuz yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki (r=-,163, p<,05) saptanmıştır. Araştırmanın bulguları ilgili literatür temelinde tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Dünya görüşleri, Din, Kadın

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla