tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Kadına Yönelik Şiddet İle Dini Dünya Görüşleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Özet:

Kadına yönelik şiddet ülkemizde gündemden düşmeyen sıcak konulardan biridir. Yaşamımızda her gün kadına yönelik şiddet ile ilgili haberlere televizyon, internet veya radyo gibi farklı yollardan maruz kalabiliyoruz. Bu çalışmada evlilikte kadına yönelik fiziksel şiddet ile dini dünya görüşleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Çalışmaya Orta Anadolu’da bir devlet üniversitesinde eğitim - öğrenim görmekte olan toplam 207 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmanın verileri ‘Evlilikte Kadına Yönelik Fiziksel Şiddete İlişkin Tutumlar Ölçeği’ ve ‘Dini Dünya Görüşleri Ölçeği’ yardımıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde nicel araştırma teknikleri (ortalamalar, yüzdeler, korelasyonlar, t-testi ve  ANOVA) kullanılmıştır. Bulgular, katılımcıların şiddete yönelik tutum puanlarının ortalamanın altında; dini dünya görüşleri puanlarının ise ortalamanın üstünde olduğunu göstermiştir. Erkeklerin evlilikte kadına yönelik fiziksel şiddete yönelik tutum puanları kadınlardan anlamlı olarak daha yüksek çıkmıştır. Bunlara ek olarak, kadına yönelik fiziksel şiddete ilişkin tutumlar ile dini dünya görüşleri arasında olumsuz yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki (r=-,163, p<,05) saptanmıştır. Araştırmanın bulguları ilgili literatür temelinde tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Şiddet, Dünya görüşleri, Din, Kadın

Ölüm Kaygısı İle Benlik Saygısı, Dini Dünya Görüşleri Ve Hayatın Amacı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Özet:

Ölüm, yaşayan tüm canlı varlıklar için kaçınılmaz bir olgudur. Ölümün kaçınılmaz gerçekliğinin bilincinde oluşu insanı, diğer canlılardan ayıran en önemli özelliğidir. Bu çalışmanın amacını, üniversite öğrencilerinin ölüm kaygısı düzeyleri ile benlik saygısı, dini dünya görüşleri ve hayatın amacı düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi oluşturmaktadır. Çalışmaya, bir devlet üniversitesinin farklı bölümlerinde öğrenim gören 711 öğrenci (% 64.1 kadın ve % 35.9 erkek) gönüllü olarak katılmıştır. Veriler, Benlik Saygısı Ölçeği, Dini Dünya Görüşleri Ölçeği, Hayatın Amacı Ölçeği, Ölüm Kaygısı Ölçeği ve kişisel bilgiler formu yardımıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde nicel analiz tekniklerinden yararlanılmıştır. Veriler SPSS 23 istatistiksel paket programı yardımıyla çözümlenmiştir. Çalışmanın bulgularına göre, ortalama puanlarında benlik saygısı, dini dünya görüşü ve hayatın amacı değişkenleri “yüksek” ve ölüm kaygısı değişkeni ise “orta” bir değer almıştır. Bağımsız gruplar için t-testi sonucunda benlik saygısı, dini dünya görüşleri, hayatın amacı ve ölüm kaygısı değişkenlerinde kadınların ortalama puanları erkeklere göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. ANOVA sonucunda ise fakülteler arasında dini dünya görüşleri ve hayatın amacı; sınıflar arasında ise dini dünya görüşlerinde anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Ölüm kaygısı ile benlik saygısı, dini dünya görüşleri ve hayatın amacı değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Hiyerarşik regresyon analizi sonucunda ise cinsiyet değişkeninin ölüm kaygısındaki varyansı anlamlı olarak açıkladığı bulunmuştur. Bulgular, ilgili alan yazını temelinde tartışılmış ve bazı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Din Psikolojisi, benlik saygısı, din, dünya görüşü, dini dünya görüşü, hayatın amacı, ölüm kaygısı

Tercüme

Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin Hexaco İle Ölçülmesi

Özet:

Kişilik konusu insana ait en dikkat çeken ve psikolojinin özel olarak ilgilendiği olgulardan birisidir. Kişilik çalışmalarının temel amacı, davranışların nedenlerinin bilimsel yöntemlerle açıklanabilmesidir. Günlük yaşantısı içerisinde çevresiyle bilinçli ya da bilinçsiz olarak etkileşimde bulunan birey, etrafında gerçekleşen olaylara ve uyarıcılara kendi hayat görüşü, değerleri, düşünce biçimi ve inançları doğrultusunda kısaca kişiliğini oluşturan yapılar çerçevesinde tepkiler vermektedir.

Bu çalışmanın temel amacı, üniversite öğrencilerinin kişilik özelliklerinin HEXACO (Humility-Honesty, Emotionality, eXtraversion, Agreeableness, Constientiousness, Openness to Experience) yardımıyla belirlenmesidir. Araştırmaya bir devlet üniversitesinde 2016-2017 yılları arasında öğrenim gören 283’ü kadın ve 81’i erkek olmak üzere 364 üniversite öğrencisi katılmıştır. Veriler, HEXACO ve kişisel bilgiler formu yardımıyla toplanmış ve SPSS 24.0 ile analiz edilmiştir. Ölçek, 60 madde ve 6 faktörden oluşmaktadır. Ölçekteki maddelerin değerlendirilmesi 5’li Likert tipi bir derecelendirme üzerinden yapılmıştır. Araştırmanın verilerinin analizinde nicel analiz tekniklerinden yararlanılmıştır. Betimsel istatistik yöntemlerinden ortalama ve standart sapma değerleri; çıkarımsal istatistik yöntemlerinden ise korelasyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular, katılımcıların kişilik özelliklerinden en yüksek ortalamaya H ve en düşük ortalamaya ise X faktöründe sahip olduklarını göstermektedir. Alt faktörlerde ise en yüksek ortalamaya adalet ve en düşük ortalamaya sosyal benlik saygısında sahip oldukları saptanmıştır. Kişilik özelliklerinden H ve E faktörlerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı olarak farklılaştığı tespit edilmiştir. Buna göre her iki faktör için de kadınların ortalama puanları erkeklere göre daha yüksektir. Alt faktörlerde ise samimiyet, adalet, korku, endişe, duygusallık ve mükemmeliyetçilik alt faktörlerinde kadınların; esneklik alt faktöründe ise erkeklerin ortalama puanları anlamlı olarak daha yüksektir. Korelasyon analizi sonucunda ise H faktörü A ve C faktörleri ile olumlu ve anlamlı bir ilişkiye sahiptir. E faktörü X ve A faktörleri ile olumsuz ve anlamlı bir ilişkiye sahiptir. X faktörü O faktörü ile olumlu ve anlamlı bir ilişkiye sahiptir. Son olarak, C faktörü O faktörü ile olumlu ve anlamlı bir ilişkiye sahiptir.

Araştırmada HEXACO’nun revize edilmesi ve yeniden geçerlilik-güvenilirlik testlerine tabi tutulması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın bulguları ilgili literatür temelinde tartışılmış ve yorumlanmıştır

Anahtar Kelimeler: hexaco, üniversite öğrencileri, Kayseri, kişilik envanteri

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla