tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Çağdaş İslam Düşüncesinde Geleneğin Hermeneutik Restorasyonu ve Rasyonel Dekonstrüksiyonu Arasında: Fazlur Rahman ve Câbirî Örneği

Özet:

Bu makalede çağdaş İslam düşüncesinin önemli simalarından Fazlur Rahman ve Câbirî’nin yeniden yapılanma projlerinin karakteristik özellikleri tasvir ve tahlil edilmeye çalışılmıştır. Çağdaş İslam düşüncesi gelenek-modernlik geriliminde kendi stratejik konumu belirlerken gelenek karşısında aldığı pozisyon belirleyici bir öneme sahiptir. Buna göre ele aldığımız düşünürlerden Fazlur Rahman geleneğin hermeneutik bir restorasyonu projesini gerçekleştirmeye çalışırken Câbirî ise rasyonel dekonstrüksiyonunu hedeflemektedir. Çalışmamızda iki düşünürün zaaf noktalarına ve içlerine düştükleri açmazlara işaret edilemeye çalışılmıştır.   Özellikle öze/kaynaklara dönüş söylemi bağlamında geleneğin ötekileştirilmesi ve kendisinden kurtulanması gereken bir nesne pozisyonuna indirgenmesi olgusu iki düşünürümüzün de düşünce sistemleri ve söylem mekanizmalarında belirgin bir yere sahiptir. Bu minvalde Fazlur Rahman geleneği nesnelci bir hermeneutik bağlamda yeniden restore etmeye çalışırken Câbirî ise aydınlanma ruhunun sınırlarını çizdiği bir rasyonellik çemberi altında geleneğin dekonstrüksiyonunu ve rekonstrüksiyonunu gerçekleştirmeye çalışır. Geçmişi/geleneği tarihsellikle nitelendirmek bugünün mutlak/evrensel olduğunu göstermek anlamına gelmez mi? Kaldı ki gelenek sabit ve cansız bir varlık değildir. Bu teoriye içkin olan anlama göre bugünün yorumu da sonuç itibariyle “tarihsel”dir. Makalemizdeki temel iddiamız bu iki İslam düşünürünün metodolojileri ve meseleyi ortaya koyuş tarzları önemli ufuklar içermekle birlikte göz ardı edilemeyecek özcü, aydınlanmacı ya da görecelik ve keyfilik batağı gibi çelişkiler içerdiği yönündedir.

Anahtar Kelimeler: Çağdaş İslam Düşüncesi, Gelenek, Hermeneutik, Dekonstrüksiyon, Fazlur Rahman, Muhammed Abid el-Câbirî

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla