tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Din Görevlilerinin Camilerdeki Denetim İşlemlerine İlişkin Görüşleri: Kayseri Örneği

Özet:

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Müslüman halka sunduğu din hizmetinde camilerin önemli bir yeri vardır. Camilerdeki din hizmeti imamlar tarafından yürütülmektedir. İmamların bu hizmeti ne oranda başarıyla yerine getirebildiğini görmek amacıyla camiler ve din görevlileri belli zamanlarda denetlenmektedir. Denetim işlemleri din hizmetinin standartlarının geliştirilmesinde, görevlilerin niteliğinin geliştirilmesinde, mesleki motivasyonlarının yükseltilmesinde, sunulan hizmetin kalitesinin görülmesinde önemlidir.
Ülkemiz camilerinde gerçekleştirilen denetim işlemlerinin yukarıda bahsi geçen bu işlevlere ne ölçüde sahip olduğu tartışılabilir. Zira çok defa bu hizmetler caminin temizlik ve düzenine bakılması, bir takım evrakların kontrol edilmesi, görevlilerin kılık-kıyafetlerine, kişisel tutum ve davranışlarına takılıp kalınması vb. gibi bazı şekilsel unsurlarla sınırlı kalabilmektedir. Hiç şüphesiz bunlar cami hizmetleri ve din görevliliği için dikkate değer hususlardır. Ancak denetimlerde salt şekilsel unsurlarla yetinilmesi, din görevlilerine ve onların yürüttüğü hizmetlerin niteliğini geliştirmeye yeterince katkı sunmayabilir.
Bu makalede din görevlilerinin camilerdeki denetim işlemlerine ilişkin görüşleri ele alınmıştır.  Araştırma 2011 yılında Kayseri’de yapılmıştır.  Araştırmaya 110 görevli katılmış, veriler anket yoluyla toplanmıştır.  Araştırmaya katılan görevliler denetimlerin sayısı, şekli, yöntemi gibi konularda önemli birtakım eksiklikler olduğunu belirtmişlerdir. Camilerdeki denetimlerin kendilerinin gerçekleştirdikleri görevlerini niteliğini, mesleki motivasyonlarını geliştirici yönünün düşük kaldığını, kendilerine pek çok alanda yeterince katkı sağlamadığını ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Camiler, Din görevlileri, Din Hizmeti, Denetim

Öğretici Görüşlerine Göre Yaz Kur’an Kurslarının Sorunları (Kayseri Örneği)

Özet: Bu araştırmaya öğretici görüşlerine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan yaz Kur’an kurslarının sorunları konu edinilmiştir. Araştırmaya Kayseri ili merkez Melikgazi ilçesinde görev yapmakta olan 100 görevli katılmıştır. Araştırma anket ve odak grup görüşmesinden elde edilen nicel ve nitel verilere dayanmaktadır. Araştırmaya katılan görevliler öğrencilerle ilgili olarak, devamsızlık, ilgisizlik, yaş ve sınıf farklılıkları, gibi hususları; velilerle ilgili olarak, yine ilgisizlik, takipsizlik gibi hususları; program ve öğretim araç-gereçleriyle ilgili olarak, araç-gereç ve materyal eksikliği gibi hususları; ortamla ilgili olarak, okul/sınıf/sıra sisteminin olmamasını; öğreticilerle ilgili olarak, pedagojik formasyon eksikliğini, özveri yokluğunu, ilgi ve motivasyon eksikliğini, izin kullanamamayı sorun olarak öne çıkarmışlardır. Görevlilerin genelde sorunları kendilerinin dışındaki faktörlerle ilişkilendirdikleri, onların sorun gördükleri bir takım hususların aslında gerçek sorunlar olmayıp, bunların görevlilerin yeterlik durumları gibi başka sorunların ortaya çıkardığı sonuçlar olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yaygın din eğitimi, Yaz Kur’an kursu, Kur’an kursu öğreticileri, Yaz kurslarının sorunları

İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Fakülteyi Tercih Nedenleri: Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği

Özet: Bu araştırmada Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin ilahiyat fakültesini tercih nedenleri çeşitli değişkenler bağlamında ele alınmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu ilahiyat fakültesini isteyerek seçmiştir. Bununla birlikte, sınav sisteminin getirdiği zorunluluk nedeniyle, bu tercihi istemeden yapmak durumunda kalanlar da önemli bir oran teşkil etmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin ilahiyat fakültesini tercih nedenlerinin başında “dini ilimler konusunda fazla bilgi sahibi olma isteği” gelmektedir. “Başka fakülteleri tercih edememe” ve “aile ve yakın çevrenin istekleri” de öğrencilerin tercih nedenlerinin içerisinde önemli bir yere sahiptir. Araştırmaya katılan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu, halen ilahiyat fakültesinde öğrenim görmekten dolayı memnundur ve yeniden üniversite sınavına girecek olsalar, yine ilahiyat fakültesini tercih edeceklerini belirtmektedirler. Bununla birlikte, dikkate değer bir öğrenci grubunun bu konuda farklı görüşlerde olduğu anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: -

Din Dersi Öğretmenlerinin Bir Öğretim Materyali Olarak Filmleri Kullanma Durumları

Özet:

Gelişen teknolojik imkanlarla birlikte din öğretimi sürecinde yararlanılacak materyallerin sayısı da artmıştır. Söz konusu materyallerden birisi de filmlerdir. Filmler dersleri daha eğlenceli ve öğretici hale getirebilir. Öğrencilere zengin öğrenme yaşantısı sunabilir. Bunun için öğretmenlerin bu materyalden etkili bir şekilde yararlanmaları din öğretiminde yaşanan ilgisizlik, isteksizlik, bıkkınlık gibi sorunların azalmasında katkı sağlayabilir.

Bu araştırmanın temel amacı, Din dersi öğretmenlerinin bir öğretim materyali olarak film/videoları kullanma durumlarını ortaya koymaktır. Araştırma, var olan durumu betimleyen tarama modelinde bir çalışmadır. Kayseri örnekleminde yapılan bu araştırmanın sonuçlarına göre; araştırmaya katılan Din dersi öğretmenlerinin yarısı derslerinde filmlerden yararlanmaktadır. Din dersi öğretmenlerinin en çok kullandıklarını söyledikleri film türü “kısa filmler/videolar”dır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin filmlerden en çok yararlandıkları ders türü “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi”dir. En az film kullanılan öğretim alanı İmam Hatip Lisesi Meslek dersleri olmuştur. Dolayısıyla, derslerinde film kullanan öğretmenler daha çok ortaokul DKAB öğretmenleridir. Bayan öğretmenler erkeklere nazaran bu materyalden daha çok yararlanmaktadır. Öğretmenler bu materyali daha çok “işlenen konuyu zenginleştirmek, geliştirmek” için kullanmaktadırlar. Söz konusu öğretmenler filmleri daha çok meslektaşlarından ve internet sitelerinden temin etmektedirler. Araştırmaya katılan öğretmenler din öğretiminde film seçerken, en çok seçilen filmin “konuya uygunluğuna” dikkat ettiklerini söylemişlerdir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin film kullanma konusunda en çok yaşadıkları sorun, bazı okullardaki internet ve bilgisayar yetersizliğidir.

Anahtar Kelimeler: Din dersi öğretmenleri, din öğretimi, filmler

İmam Hatip Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Materyal Geliştirme Durumları

Özet:

Ülkemizde son yıllarda din eğitimi alanında önemli çalışmalar yapılmaktadır. Yeni okul binalarının yapılması, öğretim programlarının güncellenmesi, sınıfların teknolojik alt yapılarının iyileştirilmesi bunlardan bazılarıdır.  Bununla birlikte, bu alanda çeşitli sorunların yaşandığı da herkes tarafından dile getirilen bir husustur. Sıkça tartışma konusu yapılan alanlardan birisi de imam hatiplerdir. Bu tartışmalarda vurgulanan hususlardan birisi de bu kurumların sayısının önemli bir gelişme gösterdiği ancak, niteliğinin bu paralelde ilerlemediği yönündedir. İşte bu çalışmada söz konusu kurumlarda görev yapan meslek dersi öğretmenlerinin öğretim materyallerini geliştirme durumları ele alınmıştır. Kayseri örnekleminden araştırmaya katılan öğretmenlerin materyal geliştirme konusundaki ilgi ve yönelimleri, yaşadıkları sorunlar, materyal temin ederken ve hazırlarken izledikleri süreçler çeşitli sorularla yoklanmaya çalışılmıştır. 

Araştırmada söz konusu öğretmenlerin imam hatip meslek derslerinde araç ve materyal kullanma konusunda birtakım sorunlar ve eksiklikleri bulunmakla birlikte, dikkate değer bir ilgiye sahip oldukları, söz konusu materyalleri ağırlıklı olarak hazır olanlardan seçtikleri, bununla birlikte, belli oranda da olsa kendilerinin de materyal geliştirme çalışmaları yaptıkları anlaşılmıştır. Bahsi geçen öğretmenlerin internetten sıkça temin ettiği materyaller; kavram haritaları, çalışma yaprakları, ppt. sunuları ve kısa filmlerdir. Onlar öğrencilerine de materyal hazırlatma çalışmaları yaptırmaktadırlar. Öğretmenlerin kendi materyallerini hazırlarken en çok dikkat ettikleri hususlar sırasıyla, konuya uygunluk ve öğrenci özelliklerine uygunluktur. Eğitimde çok önemli olan “eğitim hedeflerine uygunluk” seçeneğini ise ancak birkaç öğretmen belirtmiştir. Materyal geliştirme konusunda bayan öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre daha duyarlı olduğu, aynı şekilde kıdemi düşük öğretmenlerin 20 yıl gibi daha yüksek kıdemi olan öğretmenlere göre daha istekli oldukları, yine imam hatip ortaokullarında görev yapan öğretmenlerin, imam hatip liselerinde görev yapanlara göre daha ilgili oldukları anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Din eğitimi, İmam hatip öğretmenleri, Öğretim teknolojisi, Materyal geliştirme

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla