tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Hamdi Yazır’da Hak Kavramı

Özet: Bu makale, Hamdi Yazır’ın fikirlerinde ve eserlerinde etkin olan hak kavramını aydınlatmaktadır. Öncelikle hak kavramı açıklanmış ve Yazır’ın dünyasında söz konusu kavramın önemine işaret edilmiştir. Daha sonra hak ile ilim arasındaki ilişki, son bölümde ise hak ile din arasındaki ilişkiye açıklık getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yazır, Hak, İlim, Din, Kur’an Dili

Murâd-ı İlâhînin Anlaşılması ve Yorumlanması İle İlgili Ontolojik Zorluklar

Özet:

Kur'an'ın anlaşılması ve yorumlanması, başka bir ifadeyle murad-ı ilahîyi anlama çabaları, İslam geleneğinde tefsir ilminin ana mevzuunu teşkil etmektedir. Allah ile insan arasındaki ontolojik fark, murâd-ı ilâhînin insan tarafından anlaşılabilmesini zorlaştırmaktadır. Bu yüzden, tefsir ilminin tanımı yapılırken sonunda “beşerin gücü ölçüsünde” kaydı ilave edilmiştir. Bir sözü anlamanın ve yorumlamanın dilsel bir yönü bulunmakla birlikte onun bu yönünü de kuşatan varoluşsal bir yönünün bulunduğu gerçeğinden hareketle, te’vil faaliyetinin metafizik boyutlarının olduğu söylenebilir. Bu metafizik boyutu anlayabilmek, varoluşsal bir birliğe ulaşmaktan geçmektedir. Murâd-ı ilâhînin varoluşun bütün boyutlarını kuşatan bir biçimde tezahür etmesi, vahye mazhar olan Peygamberlerde ortaya çıkan bir durumdur. Vahye mazhar olmayan diğer insanların İlahi Kelam’ın muradına varoluşsal düzeyde nüfuz edebilmeleri, tekamüle doğru bir varoluş sürecini gerekli kılmaktadır. Bu nedenle, bu seviyedeki bir anlama, kâmil insanî bir düzeyde gerçekleşir. İnsanın Allah Kelamına bu derecede nüfuz etmeye çalışması, murâd-ı ilâhînin anlaşılmasında ontolojik birliğin gerçekleştirildiği bir seviyeyi gerektirir. Orada konuşan ile dinleyenin arasındaki ikiliğin ortadan kalkması, başka bir ifadeyle, izafi varlığın mutlak varlıkta yok olması söz konusudur. Bu, vahdetin tam anlamıyla gerçekleştiği hakka’l-yakîn mertebesini ifade etmektedir. Bu makalede, önce Kur’an-ı anlama yolunda ön plana çıkan bazı kavramlara açıklık getirdikten sonra, yorum ve anlama konularına yer verilecektir. Daha sonra, Kur’an’ı anlama konusunda geçmişten günümüze süregelen iki aşırı yorum tarzına işaret edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Kur’an, tefsir, yorum, hermeneutik, varoluşsal

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla