tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Arap Gramerinde Âmil Teorisi

Özet: -

Anahtar Kelimeler: -

Belagatta İltifat

Özet: İltifat konuşma veya yazı esnasında cümlenin anlamı değişmemek şartıyla, anlama zenginlik katmak yahut yapıldığı bağlam için çok önemli retorik gayeleri gerçekleştirmek amacıyla şahıs zamirlerinde, tekil, ikil, çoğul gibi şahıs sayılarında, geçmiş, şimdiki, gelecek zaman gibi fiil kiplerinde, cümle türü ve cümle öğelerinde, edatlarda vb. sayılanların birinden diğerine geçiş ve dönüşü ifade etmektedir. İltifat, söze güzellik ve albenililik kazandırmakta, onu cazip ve mühreli hale getirmektedir. Belagatçılar iltifatın genel bir retorik sırrı olduğunu düşünmektedirler. O da, sözün tazelik kazanması ve söz tek bir üslupta devam ettiği takdirde dinleyicinin bıkıp usanmaması için zindeliğinin sürekli yenilenmesidir. İnsan gönlü daima bir hal üzere devam etmekten sıkılır, değişiklik ister. Aynı şeyleri duymaktan veya seyretmekten gına getirir. Eğer konuşma veya yazı tekdüzelikten çıkarılıp değişiklik yapılılır, renklendirilirse bu durum dinleyicinin veya okuyucunun saklığını artırır. İşte iltifat, bunu sağlayan söz sanatlarından biridir. Makalede iltifatın tarihi gelişimi, belagattaki yeri ve önemi, gerçekleştirdiği retorik amaçların neler olduğu gibi hususlar araştırılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: -

Edebiyatta Tersinme/Üslûbu’t-Tehekküm Sanatının Arap Dili ve Edebiyatında Bazı Örnekleri

Özet:

Yunanca kandır- fiilinden türeyen εἰρωνεία (eirōneía) ironi/Tersinme, kelime olarak “söylenilenin tersini kasdetmek” ya da “bilip de bilmezlikten gelmek”tir. İroni için bir şeyi söyleyip tam tersini kastetmek olarak çok genel bir tanım yapmak mümkündür. En geniş anlamıyla ironi bir belagat üslubu, edebi bir tekniktir. Yüzeyde belli bir anlam ifade eden ama hakikatte tam tersi bir anlamı kasteden bir anlatımdır. İroni, sözel, dramatik ve durumsal gibi kategorilere ayrılabilir. Sözel, dramatik ve durumsal ironi genellikle asıl kastedileni vurgulamak için kullanılır. 

İroninin sözlü ironi, durum ironisi, dramatik ironi, kritik ironi, komik ironi, trajik ironi, nihilist ironi, paradoksal ironi, nazik ironi, kişisel olmayan ironi ve kozmik ironi birçok türü vardır. Biz bu makalede Kur’an’da ve Arap şiirinde bulunan bazı sözlü ironi/tersinme türlerini inceleyeceğiz. Bu makale Kur’an’da ve Arap şiirinde bulunan bazı sözlü ironilerin semantik ve pragmatik imalarını açıklamayı amaçlamaktadır. 

Bu makale semantik ve pragmatik perspektiflerden bakarak bazı ironik ifadeli ayetlerin ve şiirlerin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla incelenmek üzere birkaç Kur’an ayeti ve bazı Arap şiiri parçaları seçilmiştir. Makalede Kur’an’dan ve Arap şiirinden bazı sözlü ironi ifadeleri çağdaş semantik ve pragmatik sahalarının uzmanları tarafından ortaya konan temel sözlü ironi modelleri açısından incelenerek açıklanmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kur’an, Ayetler, İroni, Alaysama, Şiir

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla