tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Maneviyât İle Eysenck’in Kişilik Boyutları Arasındaki İlişki: İngiliz Yetişkinler Üzerine Bir Uygulama

Özet: Bu ampirik araştırmada, İngiliz yetişkin denekler üzerinde maneviyât ile kişilik arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Bu çalışmada analiz edilen maneviyât olgusu, kendi içerisinde ‘(ı) dışsal / ritüel, (ıı) içsel / akıcı, (ııı) varoluşsal / düşünceli ve (ıv) alçak gönüllülük / kişisel yöneliş’ olmak üzere toplam dört boyutta ele alınırken; kişilik olgusu ise, ‘(ı) psikotiklik, (ıı) nevrotiklik ve (ııı) dışadönüklük’ olmak üzere toplam üç boyutta analiz edilmiştir. Sözü edilen bu psikolojik olguları psikometrik açıdan değerlendirebilmek amacıyla da, ölçme aracı olarak ‘Manevî Bağlılık ve İnançlar Ölçeği’ ile ‘Düzeltilmiş Eysenck Kişilik Envanteri’nin Kısaltılmış Formu’ kullanılmıştır. 179 yetişkin denekten oluşan örneklem grubundan elde edilen veriler, Pearson Moment Korelasyon Analizi Tekniği kullanılarak istatistiksel değerlendirmeye alınmıştır. Sonuç olarak bu çalışmadan ortaya çıkan bulgular, Eysenck’in diğer kişilik boyutlarına göre özellikle dışadönüklük boyutunun, manevî bağlılık ve inançlara daha fazla dayanak oluşturduğu önerisini desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Eysenck’in Kişilik Teorisi, Maneviyât, Gözden Geçirilmiş Eysenck Kişilik Envanteri, Manevî Bağlılık ve İnançlar Ölçeği

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla