tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Kitabu Ta’limi Diyaneti’n-Nusayriyye Işığında Nusayri Teolojisi

Özet: Ali b. Ebi Talib’in ulûhiyetini benimseyen ve Gulat-ı Şia olarak kabul edilen Nusayrilik senkretik bir inanç yapısına sahiptir. Hz. Peygamber’in nübüvvetinden sonraki erken dönem Suriye Hıristiyanlığı, Gnostisizm ve Şiilik gibi farklı inanç unsurlarını, kültleri, dini ve felsefi öğretileri potasında eritmiş, hem etnik hem de teolojik olarak kendisine özgü bir yapı oluşturmuştur. Bu çalışmada Nusayriliğin inanç ve ibadet esaslarını tanıtmak amacıyla bizzat Nusayriler tarafından kaleme alınan Kitabu Ta’limi Diyaneti’n-Nusayriyye isimli eserden hareketle Nusayri inanç sistemi hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda adı geçen eserin Bar-Ashar ve Kofsky’nin “The Nusayri-Alawi Religion: An Enquiry into Its Theology and Liturgy” isimli kitabının sonunda yer verilen metin ile Paris’te mahfuz el yazması esas alınarak, zikredilen günümüz çalışmasında yapılan Arapça tahkik ve İngilizce tercüme karşılaştırmalı olarak incelemeye tabi tutulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Nusayrilik, Kitabu Ta’lim, Ali b. Ebi Talib, Uluhiyet.

Gazâli’nin Tövbe Algısı

Özet: Gazâli açısından tövbe ilim, hal ve fiil olmak üzere üç unsurdan oluşmaktadır. Gazâli, bu üç kavram ve bunları açıklarken kullandığı ayet ve hadislerle bir yandan tövbeyi işlevsel hale getirmek, diğer yandan da insanoğlunun hayatında dini etkin bir güç olarak yerleştirmek gayesini taşımıştır. Bunun için de tövbenin üç unsurunu özellikle bir kimsenin günahlarının cezasını çekmesi gerekliliğine vurgu yaparak açıklamıştır. Böyle bir yöntem izlemesinin nedeni ise insanoğlunun cezanın mahiyetini işitmesi ve tövbe ile kurtuluş yolunda yürümeye istekli hale gelmesidir. Bu makalenin amacı yaratılışı gereği günah işleme temayülü bulunan insanın ahiret hayatında kurtuluşa ulaşmasında son derece önemli bir fonksiyona sahip olan tövbenin doğası ve unsurlarına Gazâli’nin nasıl bir bakış açısı sergilediğini araştırmaktır.

Anahtar Kelimeler: Gazâli, Tövbe, İlim, Hal, Fiil

Nakdu’l-Kelam İsimli Eseri Işığında Giritli Sırrı Paşanın Peygamberlik Anlayışı

Özet: Kelam ilminin en önemli konularından biri olan Peygamberlik meselesine dair geçmişten günümüze pek çok eser kaleme alınmış ve problem, farklı boyutlarıyla analiz edilmiştir. Bu konuyu eserinde tahlil eden Kelam âlimlerinden biri de Osmanlı Devletinin son dönemlerinin önemli siyaset ve ilim adamlarından Maturidi ekolüne mensup Sırrı Giridi’dir. Ona göre Peygamber, Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara haber vermek üzere Allah tarafından seçilen kişiyi, peygamberlik de bu vazifenin yerine getirildiği kurumu belirtmek için kullanılan kavramlardır. Allah Teâlâ akıl ve irade sahibi olarak yarattığı insan ve cin topluluğuna hikmet ve maslahatının bir gereği olarak peygamberler göndermek suretiyle dünya ve ahirete dair problem ve şüphelerinin ortadan kalkmasını sağlamıştır. Bu makaledeki temel amacımız Giridi’nin görüş ve düşünceleri ışığında Peygamberlik meselesini değerlendirmek olacaktır. Öncelikli olarak kavram analizi yapılacak, daha sonra da hem aklî hem de naklî delillerle nübüvvetin gerekliliği ve hikmeti ile ispatı konuları tahlil edilecektir. Son olarak da peygamberler arasında herhangi bir üstünlük bulunup bulunmadığı incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Giridi, Peygamberlik, Hikmet, Mucize, Üstünlük

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla