tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Taberânî Tefsiri Üzerine: “et-Tefsîru’l-kebîr”in Taberânî’ye Nisbetle Neşri Meselesi

Özet:

Strasbourg Milli Üniversite Kütüphanesi’nde bulunan bir yazma tefsir nüshası, üzerindeki kayıttan hareketle meşhur muhaddis Ebu’l-Kâsım et-Taberânî’ye (360/971) nisbet edilerek “et-Tefsîru’l-kebîr: Tefsîru’l-Kur’âni’l-azîm” ismiyle Ürdün’de basılmıştır. Söz konusu eser aslında Hanefî fakîhi Ebû Bekir el-Haddâd’ın (800/1398) “Tefsîru’l-Haddâd” adıyla meşhur ve matbû olan “Keşfü't-tenzîl fî tahkîki'l-mebâhis ve't-te'vîl” isimli tefsiri olmasına ve Strasbourg’daki söz konusu tefsir nüshasının, Tefsîru’l-Haddâd’ın tahkiki işleminde müracaat edilen üç yazma nüshadan biri olmasına rağmen, eser muhakkik Hişâm el-Bedrânî tarafından Taberânî’ye nisbetle neşredilmiştir. Taberânî tefsirinin neşri çeşitli platformlarda tartışmalara sebep olmuş ve kendisinden sonraki dönem müfessirlerine atıflarda bulunması sebebiyle eserin Taberânî’ye ait olamayacağı vurgulanmıştır.

Bu makalede, et-Tefsîru’l-kebîr’in müellifine nisbeti konu edilecek; bu bağlamda eser Strasbourg’daki yazma tefsir nüshasıyla ve Ebû Bekir el-Haddâd’ın tefsiriyle mukayese edilecek; ayrıca  “et-Tefsîru’l-kebîr” kaynakları, metodu ve muhtevası açısından ayrıntılı bir şekilde tetkik edilerek, eserde Sa’lebî (427/1035), Vâhidî (468/1076), Zemahşerî (538/1144) ve Abdüssamed el-Gaznevî (487/1094) gibi Taberânî’den daha sonraki dönemlerde yaşayan müfessirlerin eserlerine yapılan atıflar gösterilecektir.  Ayrıca  eserin muhtevası ayrıntılı bir şekilde tasvir edilerek Taberânî’nin muhaddis kimliğiyle öne çıkmasına ve söz konusu alanda telif ettiği eserlerinde hadislerin senetlerini zikretmesine rağmen “et-Tefsîru’l-kebîr”de geçen hadislerin senetlerinin hazfedildiği ve Taberânî’nin amelde Hanbelî olmasına mukabil eserin Hanefî fıkhına göre tasnif edildiği örneklendirilerek, eserin Taberânî’ye aidiyetinin imkansızlığına işaret edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Taberânî, Ebû Bekir el-Haddâd, et-Tefsîru’l-kebîr, Tefsîru’l-Haddâd

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla