tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Kur’an’da Zamirin Merciini Tespitteki Bağlamsal Sorun

Özet:

Kur’an’da daha çok kısaltma amacıyla kullanılan zamirlerin birçoğunun hangi ismin yerine kullanıldığı bağlamın da yardımıyla kolayca tespit edilebilmektedir. Ancak bu durum bütün zamirler için geçerli değildir. Hangi ismin yerine kullanıldığı kolayca tespit edilemeyen hatta bu hususta hakkında ihtilaf bulunan zamirler de bulunmaktadır. Bu tür zamirlerin merciini tespit hususunda bağlamın her zaman yeterli ve tek bir sonuca işaret ettiğini söylemek mümkün değildir. Hatta bazı örnekler vardır ki, dikkate alınan bağlamsal unsura göre ulaşılan sonuç değişmektedir. Bu tür örneklerde Kur’an’ın bağlamsal unsurlarıyla ilgili doğru ilişkilendirmelerin yapılamaması bazı unsurların dışarıda bırakılmasına veya ihmal edilmesine sebep olmaktadır. Bunun sonucunda da merciin tespitinde en önemli yardımcı unsur konumundaki bağlam, problemin ana sebebi haline gelebilmektedir. Çözüm ise bağlamın ihtiva ettiği unsurlar ve Kur’an’ın metinsel özellikleri çerçevesinde titiz ve çok yönlü bir çalışmaya girişip doğru tespite katkı sağlayıcı bütün bağlamsal unsurları tespit ve dikkate almaktır.

Anahtar Kelimeler: Kur’an, Zamir, Bağlam, Anlam, İhtilaf

Vav Harfi ve Kur’an’ı Anlamaya Etkisi

Özet:

Mesajı ulaştırmaya aracılık eden dilin en önemli unsurlarından biri de edatlardır. Asıl etkilerini cümle içerisinde diğer kelimelerle kullanımlarında görebildiğimiz edatların hangi anlamda kullanıldığının tespit edilmesi doğru anlamanın gerçekleşmesi için son derece önemlidir. Arapça’da bu edatlardan biri olan vâv harfinin de hangi anlamda kullanıldığının tespit edilmesi veya edilememesi doğrudan cümlenin anlamına yansımaktadır. Bu yüzden edat olarak birden çok çeşidi bulunan vâv’ın hangi ayette hangi anlamda kullanıldığı anlayan ve yorumlayan açısından önemli bir husustur. Zira içinde bulunduğu bağlamda vâv’ın hangi anlamda kullanıldığı çoğu zaman kolaylıkla tespit edilmekle birlikte bazı ayetlerde birden çok ihtimalin söz konusu olması ayetin anlamıyla ilgili tercih farklılıklarının gerekçesi olabilmektedir. Ancak tercih farklılıklarının anlamda meydana getirdiği değişikliğin derecesi hepsinde aynı değildir. Zira anlam zenginliğinin bir yansıması kabul edilebilecek anlam değişikliklerinin yanında ihtilaf boyutuna ulaşan değişiklikler de görülebilmektedir. İşte bu çalışmada vâv harfinin Kur’an’daki kullanım örneklerinden hareketle vâv’ın hem anlam zenginliğine katkısı hem de ihtilaflardaki etkisine dikkat çekilecektir. Böylece anlama ve yorumlamada her unsurun önemli olduğu ve en küçüğünden en büyüğüne hiçbir unsurun göz ardı edilmemesi gerektiği vurgulanmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Vav harfi, Kur’an, Anlama, Edat, İhtilaf

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla