tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Zürkânî’nin Menâhilü’l-İrfân’ı Üzerine Bir İnceleme

Özet:

Asırlar boyu Kur’ân’ın sistematik bir bütünlük içinde anlaşılması için yazılan iyi niyetli birçok eser, zengin bir miras olarak günümüze kadar gelmiştir. Bu zengin muhtevalı eserler başta Kur’ân tefsircilerine sonra da Kur’an’la ilgilenen bütün araştırmacılara, Kur’ân’la doğrudan ya da dolaylı ilgisi bulunan konuları öğrenmelerine ilişkin metodik bilgiler sunmaktadır. Hicri II. asırda başlayan tedvin gayretleri, günümüze değin devam etmiştir/etmektedir.

Son dönemde Muhammed Abdülazîm ez-Zürkânî tarafından kaleme alınan “Menâhilü’l-İrfan fî Ulûmi’l-Kur’ân” isimli eser, modern dönemin en önemli Kur’ân ilimleri eseridir. Eser, konuları sınıflandırmadaki başarısı, kavramlara getirdiği tanımlamalar, alanında daha önce yazılmış kaynaklardan faydalanmasıyla birlikte getirdiği yeni bakış açıları ve metoduyla sonraki tefsir ve Kur’ân ilimleri araştırmacılarının vazgeçilmez başvuru kaynağı olmuştur. Ancak özellikle Suyûtî’nin el-İtkân eserinin etkisi altında olduğu da bir gerçektir. Bazı başlıklar el-İtkân’ın özeti gibidir. Kur’ân konuları hakkında oryantalist ve modernistlerin ortaya attıkları şüphe ve tereddütlere verdiği cevaplar orijinaldir. Ancak bazı tereddütlere cevaplarda zorlamalar olduğu da açıktır. Kitapta metodolojik bir dil yerine edebî yönü yüksek bir dil hâkimdir.    

Anahtar Kelimeler: Zürkânî, Kur’ân, Menâhilü’l-İrfân, Ulûmü’l-Kur’ân, Tefsir

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla