tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Ebû Hanîfe’nin Haramlık Doğuran Süt Emme Müddeti Konusundaki Görüşünün Temellendirilmesi

Özet:

Mezhep imamlarının görüşlerinin önemli bir bölümünün usul ve furû açısından temellendirilmesinde, o mezhebe mensup sonraki dönem fakihlerin gösterdikleri çabalar önemli bir rol oynamıştır. Bununla birlikte bu çabanın zaman zaman sınırları zorladığı da bir gerçektir. Mezhep imamının görüşlerini savunma konusunda diğerleri ile karşılaştırıldığında Hanefî fakihlerin gösterdiği çaba daha belirgindir. Bu makalede bunun bir örneği olması bakımından haramlık doğuran süt emme müddeti konusunda Ebû Hanîfe’nin görüşünün, Hanefiler tarafından nasıl temellendirildiğini incelemeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Ebu Hanife, Süt emme müddeti, Rada, Sütten kesme, Süt kardeşliği

“Çağdaş Yaklaşımla İslam Hukuku” Adlı Çevirideki Hatalar Üzerine

Özet: Mustafa Ahmed ez-Zerkâ’nın İslam Hukuku alanında yazdığı en önemli eserlerden biri, yeni bir üslup ile kaleme aldığı el-Medhalü’l-fıkhiyyü’l-âmm: el-Fıkhu’l-İslâmî fî sevbihi’l-cedîd isimli eseridir. Eser, 1993 yılında Prof. Dr. Servet Armağan tarafından Çağdaş Yaklaşımla İslam Hukuku adıyla Türkçeye çevrilmiştir. Fakat eserin bu çevirisinde müellifin kastettiği anlamı ihlal edecek dereceye varan hatalar mevcuttur. Bu hataların önemli bir kısmı yanlış anlamadan, konuya aşina olmamaktan, Arap diline vukûfiyetin eksikliğinden ve bazıları da dikkatsizlikten kaynaklanmıştır. Bu yazıda amacımız, mütercimin yaptığı bütün hataları göstermek değil, çeviriyi okurken gözümüze takılan bazı hatalara işaret etmektir. Bu hatalar göz önüne alındığında, alanında değerli olan bu eserin Türk okurları için yeniden, dikkatli bir şekilde çevrilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Mustafa Ahmed ez-Zarkâ, el-Medhal, Servet ARMAĞAN, Çağdaş Yaklaşımla İslam Hukuku, Çeviri hataları

Fıkıh Usulü Yazımında “Kelamcılar Yöntemi Ve Fakihler Yöntemi” Ayrımlaşmasının Mahiyeti Üzerine

Özet: Bu yazının amacı, kelamcılar ve fakihler yöntemi ayırımına ilişkin olarak İbn Haldûn’un referans alındığı Hanefî usulcülerin dışındaki usulcülerin kelamcılar yöntemini izledikleri ve fakihler yönteminin ise sadece Hanefi usulcülere özgü bir yöntem olduğu, diğer mezhep mensuplarının ise daha sonra bu yöntemi benimseyip kullandığı şeklindeki değerlendirmelerin tartışmaya açık olduğunu ortaya koymaya çalışmaktır. Bu amaçla önce kelamcılar yöntemi ve fakihler yöntemi ayırımının ne zaman ortaya çıktığı ve bu bağlamda iki yöntemi birbirinden ayıran temel kriterin ne olduğu tespit edilmeye çalışılmış ve ardından usulcülerin izledikleri yöntemin yansıması sayılabilecek bazı temel usûlî meselelere ilişkin görüşlerine yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: -

Zencânî’nin “Tahrîcü’l-Fürû‘ Ale’l-Usûl” İsimli Eseri Üzerine Bir Değerlendirme

Özet: Klasik fıkıh literatürünün önemli bir bölümünü oluşturan hilâfiyât ile ilgili eserler, mezhepler arasındaki ihtilaflı meseleleri, dayandıkları cüzî deliller ile birlikte ele alan eserlerdir. Şafiîlerden Zencânî’nin Tahrîcü’l-fürû‘unda olduğu gibi bu eserlerden bazıları ise ihtilaflı meseleleri, dayandıkları usûlî ya da fıkhî kaideler ile bağlantısı açısından ele alır. Bu makalede, türünün nadir örnekleri arasında yer alan Zencânî’nin Tahrîcü’l-fürû‘ ale’l-usûl adlı eserinin literatürdeki yeri ve önemi, müellifin eserde izlediği yöntem ve eserin muhtevasına yönelik genel bir değerlendirme ve Debûsî’nin daha önce kaleme aldığı Te’sîsü’n-nazar isimli eseri ile bir mukayesesi yapılaccaktır. Buna ek olarak eserin şekil ve içeriğine yönelik bazı eleştirilere yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: -

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla