tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Avrupalı Türklerin Dindarlık Anlayışlarının Değerlendirilmesi

Özet:

Weber ideal tip kavramı ile ilk olarak tipoloji oluşturmuş sosyolojik araştırmalarında ideal-tip kavramsallaştırmasını yöntem olarak çok sık kullanmıştır. Weber’le birlikte Le Bras, Allport, Troeltsch ideal-tipleştirmeyi kullanmış, Türk sosyal bilimciler arasında Mardin, Taplamacıoğlu, Kırbaşoğlu da Türk toplumu üzerinden birer tipoloji denemesinde bulunmuş.  Günay da Almanya’da yaşayan Türk işçileri üzerine bir dindarlık tipolojisi geliştirir. Günay, Türk işçileri için üç tip kullanmaktadır. O, birincisini geleneksel dindarlık çerçevesinde gelişen ‘Geleneksel Halk Dindarlığı’, ikincisini “Radikal İslamcı Eğilimler”, Üçüncüsünü ise “Seküler Dindarlık” olarak sınıflandırmaktadır. Günay’a göre, ‘Geleneksel Halk Dindarlığı’ Türk işçi toplulukları içerisinde yaygın bir şekilde bulunur. Bu dindarlık biçiminde bireysel ve entelektüel dindarlık boyutları oldukça zayıftır. İkici gruptakileri Günay, ‘Radikal İslamcı Eğilimler’ tipolojisi olarak isimlendirmektedir. Bu gruptakilerde anti-laik, anti modern eğilim ve söylemlere rast gelinmektedir. Modernleşmeye uyum sağlayamamış tipik bir Batı karşıtlığını esas alan tepkisel oluşumların Avrupa’da uzantısı olduğunu vurgular. Günay, üçüncü tipolojide olanları ‘Seküler Yönelimler Tipolojisi’ olarak isimlendirmektedir. Bu gruptakiler, dini bireysel bir olgu olarak yaşayan kitledir. Din, bu gruptakiler açısından kültürel bir aidiyeti ve Avrupa değerleri burada yaşayanlar üzerinde etkilidir. Bu grup üzerinde din hem bilişsel düzeyde hem de sosyal düzeyde belirleyiciliğini yitirmektedir. Bu çalışma, din sosyolojisi araştırmalarında anlamayı kolaylaştıran ideal-tip kavramına vurgu yapmaktadır. Makalenin amacı, Ünver Günay tarafından Batı Avrupa’ya işçi göçü sonucu giden Türk işçilerinin dini anlayışlarını çözümlemek için oluşturulan ideal-tiplerin kaynağını, diğer ideal-tiplerle olan benzerliklerini incelemektir. Çalışmada, betimleme ve eleştirel analiz yöntemi esas alınmaktadır. Bu çalışma, diasporada yaşayan Müslüman göçmenleri anlamak için bilimsel çalışmalara ve yeni tipoloji oluşumuna katkı sunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Din Sosyolojisi, Dindarlık tipolojisi, Ünver Günay, Avrupalı Müslüman, ideal-tip, göçmen

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla