tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Perspektivizm

Özet: -

Anahtar Kelimeler: -

Felsefi Çözümlemelerde Yöntem

Özet: -

Anahtar Kelimeler: -

Epistemoloji İçin Seçme Bibliyografya

Özet: -

Anahtar Kelimeler: -

Felsefi Çözümlemelerde Yöntem

Özet: -

Anahtar Kelimeler: -

Postmodern Yaklaşımda Dil ve Gerçeklik: Bir Eleştiri

Özet:

Postmodern bakış açısına göre, dünya yorumdan bağımsız kendinde şey olarak var olamaz; aksine, ancak yorumlar aracılığıyla var olur. İnsan zihni, hiçbir zaman tarihdışı bir noktadan dünyayı yargılayamaz; çünkü o, dünyanın dışında bir yere konumlanmış değildir. Dolayısıyla, tüm bilgilerimiz, yorumlayıcı sosyo-lingüistik bağlamın bir parçasıdır; herhangi bir bağlamın ötesinde, yine başka bir yorumlayıcı bağlam vardır. Kısaca, bütün insan bilgisi, insanî ilgi, kaygı ve beklentileri yansıtan gösterge ve semboller yoluyla iletilir.

Anlaşılacağı üzere, bu yaklaşım çoğulcu ve göreceli bir yaklaşımdır. Sözgelimi, hangi türden olursa olsun, herhangi bir metin, kesin ve güvenilir dildışı bir temele oturtulamaz; olsa olsa o, başka bir metine atıfta bulunur. Başka bir ifadeyle, gösterenler arasındaki oyundan asla kaçamayız; çünkü dil ile gerçek arasında imtiyazlı bir bağ kurulamaz. Bu nedenle, her tür metin, hizmet ettiği nazarî ve amelî amaçlara dayalı olarak çözümlenmelidir. Burada, temel amaç kararlı yapıları çözme, metafiziksel felsefelerin yanlışlığını gösterme ve Akıl`ın düzeyini düşürmedir. Bu anlamda, postmodernizm, merkezsizleştirici, çözücü ve indirgeyici; ayrıca, bütüncül söylem ve yaklaşımlara karşı şüpheci bir tavırdır.

Bu makaledeki amacım, insan varoluşunu ve dili tüm bilişsel iddialar için nihâî atıf çerçevesi olarak görmenin neden olduğu sorunlara bir parça dikkat çekmektir. Bu makalede, ilk olarak, Postmodern anlayışın betimlemesi yapılacak, ikinci olarak, bu anlayışa eleştiriler yöneltilecektir.

Anahtar Kelimeler: Postmodern, dil, gerçek, bakışaçısı, metafor

Gazzâlî’ye Göre, Mahrem Tecrübe: Huzûrî Bilgi

Özet:

Gazzâlî`ye göre, insanın anlama kabiliyetinin sınırları, rasyonel düşünmenin metafizik alandaki erişim alanıyla kısıtlanamaz. Rasyonel-mantıksal düşünme biçimi, karşılaştırma, tasnif, tefrik, analiz ve inşâ etme amacıyla hareket eder. Oysa, anlama, salt rasyonel-mantıksal düşünmenin ötesine geçer. Başka anlama biçimlerine tahsis edilecek yerimiz dâima olmalıdır. Dünyamızı şekillendiren fikirlerin, sadece fikirden ibaret olduğunu farz edemeyiz; onların nereden geldiklerini de önemsemeliyiz. Nitekim, Varlık hakkında hakikî bilgi, mahrem tecrübe yoluyla elde edilir. Mahrem tecrübeye dayalı bilgi, doğrudan içeriden ulaşılan bir bilgidir; dışarıdan değil. Bu, ancak hâl ve sıfatları değiştirerek, manevî zevk yoluyla mümkündür; dinleme ve tâlim yoluyla değil. Bu amaçla, öncelikle, yerilen özelliklerden kalp arındırılır ve orada bir aydınlanma olur. Çünkü idrâkin mahalli kalptir. Kalp ile tüm organlarımızı yöneten ve yönlendiren gayrı-cismânî bir şeyi kastediyoruz. Bu aydınlanmayla, daha önceden ismini duyduğumuz; belirsiz ve genel anlamlarıyla hayal ettiğimiz pek çok şey açığa çıkar ve görünür. Açığa çıkan anlamlar, mecâzî ve temsilî dille ifade edilir, soyut felsefî dille değil. Bu nedenle, kelimeleri Varlık ya da Hakikat için kullanırken, mümkün olduğu ölçüde, bir miktar semantik ve sentaktik kurallar gevşetilir.

Anahtar Kelimeler: Mahrem tecrübe, Kalp, Keşf, Husûlî bilgi, Huzûrî bilgi

Tercüme

Mistiklerin Öğretileri

Özet: -

Anahtar Kelimeler: -

Fideizm Hakkında Bir Eleştiri

Özet: -

Anahtar Kelimeler: -

İran’da Felsefeye İlişkin Bir Araştırma

Özet: -

Anahtar Kelimeler: -

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla