tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Din Eğitiminin Gelişimsel Temeli Olarak İnanç

Özet:

İnanç gelişimi son yıllarda üzerinde çokça araştırma yapılan bir konudur. Gerek yerli gerekse yabancı dilde üretilen bilimsel literatürde inanç gelişimiyle ilgili çok sayıda yaklaşım bulunmaktadır. Dahası bu yaklaşımlardan hareketle elde edilen bilgi ve bulgular önemli bir yeküne ulaşmış görünmektedir. Din eğitiminin gelişimsel verileri dikkate alarak özellikle de inanç gelişimine dair yapılan araştırmalardan elde edilen bulguları hesaba katarak kendini daha gelişimsel bir çerçevede ele alması gereklidir. Bu çalışmada inanç gelişimi konusunda ulaşılan veriler yaşam boyu perspektifiyle okunmaya ve bir araya getirilmeye çalışılmıştır. Bu bilgilerden hareketle inanç eğitiminin gelişimsel verileri de hesaba katarak, insani yeterlik ve potansiyelleri, gelişimsel ilgi ve beklentileri gözeterek kurgulanması gerektiği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnanç, Dini gelişim, İnanç gelişimi, Din eğitimi, İnanç eğitimi

Cumhuriyet Dönemi Eğitim Literatüründe Din Eğitimine İlişkin Temel Kavramların Kullanılışı Üzerine Bir Araştırma

Özet:

Sosyal bilimlerde nitelikli bilgi üretebilmek için, araştırmacıların ortak bir dil kullanmaları önemlidir. Ortak dilden kastedilen, anlam birliği, belli bir terminoloji ve atıf bütünlüğüdür. Herkesin kavram ve terimleri gelişigüzel kullandığı bir disiplinde, nitelikli bilimsel faaliyet yürütülemeyeceği gibi bu faaliyetin kılavuzluğunda yürütülen uygulamalar da emek, zaman ve maliyet israfına yol açabilecektir. Türkiye’de henüz gelişme aşamasında olan Din Eğitimi Biliminin de belli bir terminoloji ve atıf birlikteliğine sahip olması gereklidir. Bu noktada din eğitimi biliminde sıkça kullanılan kavramların başında gelen “din eğitimi”, “dinî eğitim” ve “din öğretimi” gibi kavramları açıklığa kavuşturmak gerekmektedir. Bunun ilk aşaması ise söz konusu kavramların literatürde nasıl işlendiğine bakmaktır. Kavramların ilgili literatürde kullanımının izini sürmek, din eğitimi biliminde ortak bir anlam dünyası ve iletişim zemininin geliştirilmesi bakımından önem taşımaktadır. Bu çalışmada yukarıda verilen kavramların, Cumhuriyet dönemi eğitim literatüründe nasıl kullanıldığı belli isimlerden seçilen metinlerden hareketle irdelenmiş, bu bağlamda ilgili kavramların kullanımında belli bir terminolojik tutarlılık ve sürekliliğin olup olmadığı örnekleriyle ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda, söz konusu kavramların ilgili literatürdeki kullanılışında önemli ölçüde bütünlük ya da tutarlılığın bulunmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Din eğitimi, Dinî eğitim, Din öğretimi

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla