tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Teodisenin Sosyolojisi

Özet: Bu makale, teolojik ve felsefî düşünce sistemlerinde tartışılan ilâhî adallet konusuna sosyolojik bir bakış açısı getirmeye çalışmaktadır. Temelde dinlerin Tanrı anlayışına bağlı olarak şekillenen ilâhî adalet problemi, bu makalede toplumsal yapı ve süreçlerle ilişkisi bakımından ele alınmıştır. Bu bağlamda Weber ve Berger’in tipolojik yaklaşımları değerlendirilmiş, Türk toplum yapısının kendine özgü gelişim süreçlerinin teodiseye nasıl etki edebileceği üzerinde durulmuştur. Özellikle modernleşme ve seküllerleşme süreçlerinin teolojide olduğu gibi teodise anlayışlarında da köklü değişimler meydana getirdiği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: -

Niklas Luhmann’da Sosyal Sistem Olarak Toplum Ve Modern Toplumun Karmaşıklığı Sorunu

Özet: Bu makalede Niklas Luhmann’ın Toplumsal Sistem Teorisi bağlamında toplum anlayışı ortaya konulmuştur. Onun toplum teorisinin, daha çok batılı modern toplum dinamiklerini analiz etmeye dönük yapısı eleştiri konusu yapılmıştır. Luhmann’ın toplum teorisi modern toplum sorunlarından hareketle karmaşıklığı azaltma işlevine odaklanmıştır. Teorinin organik bir analojiye dayanması, soyut kavramlarla formüle edilmesi, bireye gereğince yer vermemesi, değişim, tabakalaşma ve çatışmayı yeterince açıklamaması gibi özellikleri eleştiri konusu yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: -

Bilgi Sosyolojisi Ve Hermeneutik

Özet: -

Anahtar Kelimeler: -

Bilimsel Bilginin Sosyolojisi

Özet: -

Anahtar Kelimeler: -

Türkiye’de Dini Hayatın Sosyo-Tarihsel Boyutları Ve Dindarlığın Dönüşen Görünümleri (1960-1980)

Özet:

1960-1980 arası yıllar, siyasal değişimlerden sosyo-ekonomik ve kültürel dönüşümlere, demokratikleşmeden sanayileşmeye kadar ülkemiz için pek çok açıdan dikkat çekici bir dönemdir. Kırsal bölgelerden kentlere yönelik yoğun bir göçün görülmesi, orta sınıfın ekonomik sıçrama yaşaması ve özellikle de kitle iletişim araçlarının gündelik hayata doğrudan katılmaya başlaması, norm ve değerlere yönelik farklı tutumların baş göstermesine ve dolayısıyla eski ile yeni, geleneksel ile modern olanın salınımlar yaşamasına sebebiyet vermiştir. Söz konusu toplumsal ve kültürel dönüşümlerden kaçınılmaz olarak dini hayat da etkilenmiştir. Çoğunlukla çeviriler yoluyla ülkemize dahil olan siyasal grupların seçkinci eğilimleri, 1970’li yılların sonlarında belli ölçüde toplumsal bir taban bulmuş gözükse de ülkemizin kendine has toplumsal ve kültürel dinamikleri, bu eğilimlerin akış mecrasını değiştirmiştir. Ülkemizde ilk kez bu dönemde gözlemlenen siyasal İslam kimliğinin kamusal etkisi, birtakım tarikatlar, medya ve bazı yerel cemaatler aracılığıyla kırılmaya çalışılmış, yeni bir zihni dönüşümle gündelik hayat tekrar kurgulanmıştır. Yeni kentli toplumsal kesim, kimliğin ve kültürün siyasallaşmasından uzak kalamazken, dini hayatını gündelik yaşamı içerisinde meczetmiş geniş halk kesimlerinin bu siyasallaşmaya iltifat etmedikleri ve tarihsel-kültürel unsurlarla harmanlanmış bir dindarlık yorumunu benimsedikleri anlaşılmaktadır. Bu bakımdan söz konusu evre, Türkiye dindarlığının yaslanmış olduğu sosyolojik arka plana ve göstermiş olduğu seyre projeksiyon tutması açısından bize önemli açılımlar sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Din Sosyolojisi, Dini Hayat, Dindarlık, Türkiye Dindarlığı, Türkiye’de Dini Hayat, Dindarlığın Boyutları

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla