tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Antropolojiden Psikanalize Kurban ve Din

Özet: -

Anahtar Kelimeler: -

Tercüme

Ölüm Kaygısı İle Benlik Saygısı, Dini Dünya Görüşleri Ve Hayatın Amacı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Özet:

Ölüm, yaşayan tüm canlı varlıklar için kaçınılmaz bir olgudur. Ölümün kaçınılmaz gerçekliğinin bilincinde oluşu insanı, diğer canlılardan ayıran en önemli özelliğidir. Bu çalışmanın amacını, üniversite öğrencilerinin ölüm kaygısı düzeyleri ile benlik saygısı, dini dünya görüşleri ve hayatın amacı düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi oluşturmaktadır. Çalışmaya, bir devlet üniversitesinin farklı bölümlerinde öğrenim gören 711 öğrenci (% 64.1 kadın ve % 35.9 erkek) gönüllü olarak katılmıştır. Veriler, Benlik Saygısı Ölçeği, Dini Dünya Görüşleri Ölçeği, Hayatın Amacı Ölçeği, Ölüm Kaygısı Ölçeği ve kişisel bilgiler formu yardımıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde nicel analiz tekniklerinden yararlanılmıştır. Veriler SPSS 23 istatistiksel paket programı yardımıyla çözümlenmiştir. Çalışmanın bulgularına göre, ortalama puanlarında benlik saygısı, dini dünya görüşü ve hayatın amacı değişkenleri “yüksek” ve ölüm kaygısı değişkeni ise “orta” bir değer almıştır. Bağımsız gruplar için t-testi sonucunda benlik saygısı, dini dünya görüşleri, hayatın amacı ve ölüm kaygısı değişkenlerinde kadınların ortalama puanları erkeklere göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. ANOVA sonucunda ise fakülteler arasında dini dünya görüşleri ve hayatın amacı; sınıflar arasında ise dini dünya görüşlerinde anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Ölüm kaygısı ile benlik saygısı, dini dünya görüşleri ve hayatın amacı değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Hiyerarşik regresyon analizi sonucunda ise cinsiyet değişkeninin ölüm kaygısındaki varyansı anlamlı olarak açıkladığı bulunmuştur. Bulgular, ilgili alan yazını temelinde tartışılmış ve bazı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Din Psikolojisi, benlik saygısı, din, dünya görüşü, dini dünya görüşü, hayatın amacı, ölüm kaygısı

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla