tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Bir Telif Türü Olarak Hâşiye Ve Cürcânî’nin Küçek Adlı Eseri

Özet: Hâşiye ve benzeri eserler gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı araştırmalarda çok az incelenen telif türüdür. Bunun sebebi de ya konunun önemi hakkında bir ön yargı veya bilgi eksikliğidir. Bu çalışmada yapılmak istenen, hem hâşiyeler konusundaki bu problemi çözümüne yardım etme, hem de mantık alanındaki meşhur haşiyelerden biri olan Cürcânî’nin Küçek adlı eserinin incelenmesidir. Okuyucu bu yazıda hâşiyeler konusunda genel bir bilgiye sahip olmanın yanında, onların fonksiyonları, değerlerine ait içerikler ve mantık alanında meşhur olan bazı diğer haşiyeleri de tanıyacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hâşiye, Cürcânî, Küçek, Mantık.

İskenderiye Okulu ve Tıbbî-Mantıkî Gelenek

Özet:

İslam dünyasında felsefî düşüncenin gelişmesine altyapı oluşturan etkenlerden biri de Helenik okullardır. Bunları İskenderiye, Antakya, Harran, Bağdat ve Cündişâpur vd. olarak sıralamak mümkündür. Atina okulunun kapanmasının ardından kurulan İskenderiye Okulu, Müslümanların oraya komşu olmasıyla Yunan bilim ve felsefesinin İslam dünyasına geçişi ve öğrenilmesinde etkin bir role sahip olmuştur. Buradaki eğitim tarzı, Atina okulu eğitim geleneğinin devamı olmuş ve daha çok metinlerin yorumlanması üzerine olmuştur. Bu yöntem daha sonraki Süryani okullarda da devam ederek İslam toplumuna geçmiş ve felsefe metinlerinin anlaşılmasında önemli katkılar sağlamıştır. Bu okulun bir üyesi olmamakla beraber, buradaki eğitim sistemi ya da müfredatında önemli bir konuya dikkat çeken Galen, daha sonraları takip edilen bir geleneğin de başlatıcısı olmuştur. Bu geleneğe “Tıbbî-Mantıkî” veya “Tıbbî-Felsefî” gelenek denilmiştir. Çünkü bu okulda eğitim alan tıp öğrencileri kendi eğitimlerinde faydalı olsun diye, zorunlu olarak felsefe dersleri de almışlardır ki, bu içerikler Aristoteles’in mantık kitaplarının ilk dördünü oluşturmaktadır. Filozof-doktor diye anılan bir unvan da bu sebeple ortaya çıkmıştır. İslam dünyasındaki mantık ilminin gelişimi ile bu gelenek arasında doğrudan bir bağlantı kurulur ve mantık eğitimi tıpla bağlantılı olarak devam ettiği sürece mantık çalışmaları ilerleme kaydederken, bu bağlantı kesilip başka ilim dallarıyla birlikte ele alındığında ise bir devam sağlanmakla birlikte, ilerleme değil de gerileme olmuştur iddiası ortaya atılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mantık, İskenderiye okulu, Tıbbî-Mantıkî Gelenek, Mantık Tarihi, Galen

Tercüme

Mantık Ve Bilgi Teorisi

Özet: Bu metinde, Aristoteles’in Organon’una yazmış olduğu telhis bağlamında, İbn Rüşd’ün mantık ve bilgi teorisi ele alınmaktadır. Aristoteles’in mantıkla ilgili tüm eserlerine geniş yorum ve şerhler yazan ilk Müslüman mantıkçının Farabi olduğu herkes tarafından bilinir. Yunan-Arap felsefi geleneğinin mirasçısı olarak İbn Rüşd, sık sık Farabî’yi mantıkta Aristotelesçi yoldan ayrılmakla eleştirmiştir.

Anahtar Kelimeler: İbn Rüşd, Aritoteles, Farabi, Burhan, Kıyas, Tanım, Hitabet, Şiir

Farabi’de Mantık Geleneği

Özet: -

Anahtar Kelimeler: -

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla