tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

Uygulamadaki Resmî Ve Dinî Nikahların Fıkhî Yönü

Özet: Türk Medeni Kanununa göre herkes nikahını iki şahidin huzurunda ve imzalarıyla belediyede yaptırmak zorundadır. Fakat halkımız buna ilaveten bir de imam nikahı uygulamasında bulunmaktadır. Hatta pek çok insan sadece imam nikahıyla yetinmektedir. Keza sadece belediye nikahıyla yetinenler de vardır. Bu kargaşanın altında ise bu konudaki belirsizlik ve bilgisizlik yatmaktadır. Zira nikah akdinin neticesi açısından bakıldığında, bağlayıcılık yönü günümüzdeki imam nikahında yokken, cumhura göre kabul edilen şahitlerin erkek olması şartı da belediye nikahında bir zorunluluk olarak kabul edilmemektedir.

Anahtar Kelimeler: -

İslam İktisadının Temelleri

Özet: Toplum ve insan hayatındaki ekonomik süreci inceleyen bilim dalına iktisat denmektedir. Eğer bu sürecin gelişimi İslami kurallarla mukayyet olursa, sözkonusu ilim İslam iktisadı ismini alır. Anlaşılacağı üzere İslam iktisadının kendine özgü bazı temel kriterleri vardır. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür: İslam’a göre mülkün gerçek sahibi Allah’tır. Dolayısıyla şahısların elindeki varlıklar, kendilerine emaneten verilmiştir. Ayrıca kâr oranı ile ilgili olarak genel kaide, onun emeğe göre ayarlanmasıdır. Bunun yanında serbest piyasa ekonomisi asıldır. Fakat iktisadî muamelelerde taraflar açısından bilinmezliğin olamayacağı ve kuralların çiğnenemeyeceği bu konudaki diğer şartlardır. İslam iktisadına tasarruf açısından bakıldığında, tabiî seyir içinde ve meşru dairede tekelleşmenin önüne geçilerek serveti yayma amacı görülür. Bu arada mal tanımına meşru olma ve fayda şartları konmuştur. Bu yönüyle İslam iktisadı kar ve üretim şartlarına göre hayatı tanzim eden kapitalizmden ve insan hayatında özel mülkiyeti reddeden sosyalizmden farklıdır. Binaenaleyh İslam iktisadı kendine özgü ekonomik bir sistem sayılır.

Anahtar Kelimeler: -

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla