tr  en  fr  ru  ar

Yazarlar

.
Özgün

İslam'da Namaz ve Teheccüd

Özet: -

Anahtar Kelimeler: -

Dünyada Hafızlık Yöntem Örnekleri

Özet:

Kur'an’ın en önemli özelliklerinden biri kolay ezberlenmesidir. Onu bütünüyle ezberleyen kimseye hafız denir. Hafızlık bu ezberleme işinin adıdır. İlk dönemden beri Müslümanlar Kur'an’ı ezberleme sürecinde çeşitli yöntemler kullanmışlardır.

Ülkemizde yaygın olarak geleneksel hafızlık yöntemi uygulanırken, dünyada hafızlık için uygulanan yöntemler çok çeşitlidir. Burada konu ettiklerimiz daha çok tecrübî uygulamalara dayalı olarak otoritelerce paylaşılan bilgilerden oluşmaktadır.

Ülkemizde uygulanan geleneksel yöntem amaca götüren en uygun yöntem gibi gözükmektedir. Dünyadaki uygulamalar çok zahmetli, uzun zamanlar alan ve çabuklaştırıcı bir pratik veçhesi bulunmayan bir nitelik taşımaktadır.

Tecrübeye dayalı bu yöntemlerden en yaygını Kur'an’ı baştan başlayıp sonuna kadar sayfa sayfa ezberlemektir. Bunu sureleri baştan başlayıp sırayla sonuna kadar sure sure ezberlemek ve önce son cüzü ezberleyip sonra baştan sona tamamlamak şeklindeki yöntemler takip eder. Uygulanan bir diğer yöntem, surelerin önce Kur'an’ın baş tarafındaki uzun olanlarını ezberleyip bir müddet bunları kuvvetlendirmek, sonra kalanını tamamlamak şeklindedir.

Kur'an’ın ezberi için uygulanan yöntemlerde zamanı azaltan, kaliteyi artıran, kalıcılığa yönelik olan ve bunaltıp bıktırmayan bir uygulama daha cazip olacaktır. Dünyada gözlemlediğimiz yöntemler bu özelliklerin bir kısmını barındırsa da ekseriyetle bunlardan uzak yöntemlerdir. Bu nedenle ülkemizde uygulanan yöntem en uygun yöntem gibi gözükmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kur'an, Ezber, Hafız, Hafızlık, Hafızlık Yöntemi

İbnü'l-Cezerî'nin Kırâatlerin Mütevâtirliği Meselesine Bakışı

Özet:

Belli şartları haiz kıraat farklılıklarının bizzat Kur’an’dan oldukları ya da en azından nitelik itibariyle Kur’an’a en yakın lafzi hususiyetlere sahip oldukları genel olarak kabul gören bir tespittir. Kıraatlerin mütevâtirliği öteden beri tartışılmış, bu konuda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bu görüşlerin değeri, hiç şüphesiz ki bu görüşleri ileri sürenlerin alanının ihtisas sahibi olup olmadıklarının, o alanda otorite olup olmadıklarının tespitiyle değer kazanacaktır. Bu çalışma ile alanında otoriterliği ittifakla kabul gören İbnü’l-Cezerî’nin, kırâat alanının önemli meselelerinden biri olan kırâatlerin mütevâtirliği meselesine bakışı tespit edilerek kıraatlerin mütevâtirliği konusundaki şüphelerin izalesi ve kapalı olan noktaların aydınlatılması amaçlanmaktadır.

Konu erken dönemde usul âlimleri tarafından Kur'an’ın mütevâtirliği bağlamında ele alınmıştır. Kırâat ilminde ise genel olarak Kur'an ve yedi kırâat mütevâtir kabul edilmektedir. İbnü’l-Cezerî yedi kırâatin tevâtüre konu oluşunun ön kabulü olan şartları taşıdığı için diğer üç kırâatin (İmam Cafer, Yakub ve Halefü’l-‘Âşir kırâatlerinin) de mütevâtir olduğu görüşündedir. Yine ona göre mütevâtir kırâatler bu on kırâatle de sınırlanamaz. Bir kırâatin sahih kabul edilmesi için gerekli şartları taşıyan tüm kırâatler sahihtir ve sahih olanda da her zaman tevâtür şartı aranmaz.

Mütevâtirlik meselesenin nirengi noktası, “Kıraatlerin, Hz. Peygamber’e (sav) nispetleri itibariyle mi, yoksa kıraat imamlarına nispetleri itibariyle mi mütevâtir” olduklarıdır. İbnü'l-Cezerî, bu konuda mütevâtir kıraatleri belirlemek için ilk defa “Kitâbü’s-Seb’a” eserini yazan İbn Mücahid’den öncesinin tartışmalı ve karanlık olduğundan bahisle, kırâatleri imamlarından gelişi itibariyle mütevâtir kabul etmektedir

Anahtar Kelimeler: Kırâat, İbnü’l-Cezerî, mütevâtirlik, tevâtür, mütevâtir kırâat

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla