tr  en  fr  ru  ar

Sayı İçerik

.
Makaleler

İçerik

1. Ebû Hanîfe’nin Haramlık Doğuran Süt Emme Müddeti Konusundaki Görüşünün Temellendirilmesi

Yıl : 201302 Sayı : 25 Sayfa : 7-48- Doi : İndir : 20130201.pdf

Yazar : Davut İLTAŞ

Öz

Mezhep imamlarının görüşlerinin önemli bir bölümünün usul ve furû açısından temellendirilmesinde, o mezhebe mensup sonraki dönem fakihlerin gösterdikleri çabalar önemli bir rol oynamıştır. Bununla birlikte bu çabanın zaman zaman sınırları zorladığı da bir gerçektir. Mezhep imamının görüşlerini savunma konusunda diğerleri ile karşılaştırıldığında Hanefî fakihlerin gösterdiği çaba daha belirgindir. Bu makalede bunun bir örneği olması bakımından haramlık doğuran süt emme müddeti konusunda Ebû Hanîfe’nin görüşünün, Hanefiler tarafından nasıl temellendirildiğini incelemeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Ebu Hanife, Süt emme müddeti, Rada, Sütten kesme, Süt kardeşliği

Lisans: Davut İLTAŞ isimli yazarın "Ebû Hanîfe’nin Haramlık Doğuran Süt Emme Müddeti Konusundaki Görüşünün Temellendirilmesi" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

Justification Of Abu Hanifah's View Regarding The Lenght Of Breastfeeding Which Causes Marriage Impediment

Abstract

In justification of the majority of the views put forward by the leading figures of schools of jurisprudence, efforts of the jurists at later periods play an important role. However it is true that these efforts pushed the limits from time to time. In defending the views of founder of the schools, effort of Hanafite jurists is more prominant in comparison to that of others’. As an example of this, in this article we will try to examine Abû Hanîfah’s view regarding the lenght of breastfeeding which causes marriage impediment and how Abû Hanîfah’s followers tried to justify this view.

Keywords: Abu Hanifah, Breastfeeding, Rada, Foster sister/brother

License: "Justification Of Abu Hanifah's View Regarding The Lenght Of Breastfeeding Which Causes Marriage Impediment" by Davut İLTAŞ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

2. “Peygamberimizin Vecizeleri” Adlı Eseri Çerçevesinde Ahmet Hamdi Akseki’nin Hadisleri Tercüme ve Şerh Metodu

Yıl : 201302 Sayı : 25 Sayfa : 49-67- Doi : İndir : 20130202.pdf

Yazar : Mustafa CANLI

Öz

Hz. Peygamber döneminden günümüze kadar, dinin ikinci temel kaynağı konumunda olan hadis/sünnet üzerindeki anlama çabaları devam edegelmiştir. Tercüme ve şerh çalışmalarının bu anlama çabaları arasında önemli bir yeri vardır. Bir hadisi diğer bir dile tercüme etmek, Hz. Peygamber’in muradını o dili konuşanlara aktarmak anlamı taşıdığından önemli bir anlama faaliyetidir. Hadisteki her unsuru açıklamayı hedef alan şerh faaliyeti ise hadisten maksadın ne olduğunu açık bir şekilde ortaya koyması bakımından önemli olduğu kadar sorumluluk isteyen bir faaliyettir. İşte bu önemli görev ve sorumluluğu üstlenen âlimlerden biri de Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye Cumhuriyetine geçiş dönemi âlimlerinden biri olan Merhum Ahmet Hamdi Akseki’dir.
O “ Peygamberimizin Vecizeleri ” adlı eserinde hadisleri tercüme ve şerh etmeye çalışmıştır. Akseki, söz konusu eserinde, hadislerin tercümesi konusunda hassas davranmış, asıl metne uygunluk, gerektiğinde parantez arası açıklama yapma ve anlaşılır bir dil kullanma gibi tercüme teknikleri açılarından maharetini ortaya koymuştur.
Bunun yanında Akseki’nin hadisleri dirâyetli bir şekilde şerh ettiğini görüyoruz. O, hadisleri ayet ve hadislerle şerh etmiş bunun yanında İslam âlimlerinin görüşlerini vermeyi de ihmal etmemiştir. Ayrıca şerh geleneğinde olduğu gibi hadislerde geçen manası kapalı kelimeleri açıklamış, hadiste ve şerhinde geçen kavramlar hakkında bilgiler vermiştir. Bu arada şerh esnasında sosyolojik, psikolojik tahliller yapmıştır.
Aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı da yapmış olan Ahmet Hamdi Akseki, ilmî birikimini yansıtarak hadisleri tercüme ve şerh etmeye çalışmış, hadislerin doğru bir şekilde anlaşılmasına katkı sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Hz. Peygamber, Ahmet Hamdi Akseki, Hadis, Tercüme ve Şerh

Lisans: Mustafa CANLI isimli yazarın "“Peygamberimizin Vecizeleri” Adlı Eseri Çerçevesinde Ahmet Hamdi Akseki’nin Hadisleri Tercüme ve Şerh Metodu" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

Ahmet Hamdi Akseki’s Method of Translating and Interpreting Hadiths within The Framework of His Work Named “Peygamberimizin Vecizeleri”

Abstract

Since the Prophet’s period to the present, the efforts to understand the hadith/sunnah which is the second fundamental source of the religion have persisted. The studies of translation and interpretation have an important place among these understanding efforts. Translating a hadith to another language is an important activity for understanding as it means of conveying the intention of the Prophet to the people who speak that language. Interpretation activity which aims to explain every element in the hadith is also important in terms of putting forward the purpose of the hadith and it requires responsibility as well as it is important. So, one of the scholars who took this important duty and responsibility is the deceased Ahmed Hamdi Akseki who was one of the scholars of the transition period from the Ottoman Empire to the Republic of Turkey.
In his book that is named “Peygamberimizin Vecizeleri”, he has tried to translate and interpret the hadiths. In this aforementioned work, A. Hamdi Akseki has been very sensitive in the translation of the hadiths and has showed his skills in terms of the translating techniques such as conformity with the original text, making an explanation in brackets when needed and using a clear language.
Besides this, we see that he interpreted the hadiths in a skilled way. He has interpreted the hadiths with verses from Qur’an and hadiths and also has not neglected to give the opinions of the Islamic scholars. Additionally, he has explained the words with inexplicit meanings as in the tradition of interpretation and has given informations about the concepts that are in the hadiths and during its interpretation. Meanwhile, he has made sociological and physiological analysis during the interpretation.
Ahmet Hamdi Akseki who also served as a president of religious affairs at the same time, tried to translate and interpret the hadiths by reflecting his knowledge and contributed to the understanding of hadiths in a right way.

Keywords: Holy Prophet, Ahmet Hamdi Akseki, Hadith, Translation and Interpretation

License: "Ahmet Hamdi Akseki’s Method of Translating and Interpreting Hadiths within The Framework of His Work Named “Peygamberimizin Vecizeleri”" by Mustafa CANLI is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

3. Dil, Anlam ve Çokanlamlılık

Yıl : 201302 Sayı : 25 Sayfa : 69-100- Doi : İndir : 20130203.pdf

Yazar : Şahin GÜVEN

Öz

Bu çalışma, genel olarak dil, anlam ve çokanlamlılık kavramlarını Türkçe ve Arapça dilleri açısından değerlendirmeyi hedeflemektedir. Bilindiği üzere dil, insana özgü niteliklerden birisidir ve deneyimlerini, kararlarını ve rûhî durumlarını beyân etme amacı için insanın emrine verilmiştir. Dolayısıyla dil, en genel anlamda, insanın kendisini tanımasını ve yaratıcı dâhil kendisi dışındakilerle iletişim kurmasını sağlayan kendine özgü bir araçtır.
Anlam ise, hepimizin aşina olduğu bir kavram olmasına rağmen, sözlüklerde bu kelimenin birbirinden farklı birçok anlamının olduğu görülmektedir. Bu sebeple anlamın ne olduğu, nasıl tanımlanabileceği ya da bu kelimenin kullanılıp kullanılamayacağı üzerinde bugünkü dilbilimciler, felsefeciler ve anlambilimciler bir türlü anlaşamamaktadır.
Diğer taraftan iletişim etkinliği açısından ele alındığında, her bir kelimenin yalnızca bir anlamı bulunması gerekmektedir. Ancak başlangıçta tek bir anlamı göstermesi için konulan kelimeler, değişik etkenler sonucu, zaman içinde başka anlamları da gösterir duruma gelebilmektedir. Dolayısıyla, herhangi bir dildeki bir kelimenin temel anlamının yanı sıra yeni yeni anlamlara da delâlet eder durumda olmasına çokanlamlılık (polysemy) adı verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dil, Anlam, Çokanlamlılık

Lisans: Şahin GÜVEN isimli yazarın "Dil, Anlam ve Çokanlamlılık" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

Language, Meaning and Polysemy

Abstract

This work generally aims to evaluate language, meaning and polysemy in terms of Turkish and Arabic languages. As known language is one of human facts and is given to be prepared for human with the aim of proclaiming his/her experiences, decisions and moods. So, in most general terms, language is a humanly instrument which provides a person to recognize himself and helps to communicate with everybody except himself including creator/God.
Despite meaning is a term which all of us know, it is seen that this word has a lot of means in dictionaries. Therefore there is no consensus between current linguists, philosophers and semanticists as regards what is language, how can it be defined or whether this word can be used.
On the other hand if we consider the subject in terms of effectiveness of communication, we see it is required that each word has only one meaning. However, the words which were placed to point only one meaning at first, began to indicate the other meanings in time because of different factors. Consequently a word in any languages has new meanings besides its central meaning is named polysemy.

Keywords: Language, Meaning, Polysemy

License: "Language, Meaning and Polysemy" by Şahin GÜVEN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

4. “Çağdaş Yaklaşımla İslam Hukuku” Adlı Çevirideki Hatalar Üzerine

Yıl : 201302 Sayı : 25 Sayfa : 101-132- Doi : İndir : 20130204.pdf

Yazar : Davut İLTAŞ

Öz

Mustafa Ahmed ez-Zerkâ’nın İslam Hukuku alanında yazdığı en önemli eserlerden biri, yeni bir üslup ile kaleme aldığı el-Medhalü’l-fıkhiyyü’l-âmm: el-Fıkhu’l-İslâmî fî sevbihi’l-cedîd isimli eseridir. Eser, 1993 yılında Prof. Dr. Servet Armağan tarafından Çağdaş Yaklaşımla İslam Hukuku adıyla Türkçeye çevrilmiştir. Fakat eserin bu çevirisinde müellifin kastettiği anlamı ihlal edecek dereceye varan hatalar mevcuttur. Bu hataların önemli bir kısmı yanlış anlamadan, konuya aşina olmamaktan, Arap diline vukûfiyetin eksikliğinden ve bazıları da dikkatsizlikten kaynaklanmıştır. Bu yazıda amacımız, mütercimin yaptığı bütün hataları göstermek değil, çeviriyi okurken gözümüze takılan bazı hatalara işaret etmektir. Bu hatalar göz önüne alındığında, alanında değerli olan bu eserin Türk okurları için yeniden, dikkatli bir şekilde çevrilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Mustafa Ahmed ez-Zarkâ, el-Medhal, Servet ARMAĞAN, Çağdaş Yaklaşımla İslam Hukuku, Çeviri hataları

Lisans: Davut İLTAŞ isimli yazarın "“Çağdaş Yaklaşımla İslam Hukuku” Adlı Çevirideki Hatalar Üzerine" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

On Translation Mistakes of “Islamic Law with Contemporary Approach”

Abstract

One of the important works of Mustafa Ahmad al-Zarqâ in the field of Islamic Law, composed in a new style is: : الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد  المدخل الفقهي العام This work was transtlated in to Turkish in 1993 by Prof. Dr. Servet ARMAĞAN under the title “Islamic Law with Contemporary Approach”. However in this translation there are mistakes to a degree that undermine the original meaning intended by the author. Most of these mistakes stem from unfamiliarity wiht the topic, lack of comprehension of the Arabic language or simply from carelessness. In this study our aim is not to show all mistakes made by the translator but to draw attention to some of them which we noticed while reading the translated text. Taking these mistakes into consideration we believe that this valuable work in its field should be re-translated

Keywords: Mustafâ Ahmad al-Zarqâ, al-madhal al-fiqh al-âm, Servet ARMAĞAN, Islamic Law with Contemporary Approach, translation mistakes

License: "On Translation Mistakes of “Islamic Law with Contemporary Approach”" by Davut İLTAŞ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

5. Farabi Felsefesinde Bilgi ve Terapi/Bilginin İyileştirici Gücü

Yıl : 201302 Sayı : 25 Sayfa : 133-155- Doi : İndir : 20130205.pdf

Yazar : Mehmet Kasım ÖZGEN

Öz

Bilginin insanları iyileştirici gücünü keşfetme konusunda bilgi yaklaşımlarının rolünü anlamak önemlidir. Bilgiye olan yaklaşımlar birbirinden farklıdır. Kimi yaklaşımlar bilgiyi doğrudan güçle ilişkilendirmektedir. Ancak bu makalede öncülüğünü Türk –İslam düşünürlerinin yaptığı bilginin insani iyileştiren gücünü kullanmak, terapi vermek yaklaşımı analiz edilmiştir.
Söz konusu bu yaklaşımın öncülüğünü, Yusuf Has Hacip, Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Mevlana Celaleddin-i Rumi gibi mutasavvıf ve düşünürler yapmışlardır. Felsefe alanında ise Farabi mutluluğu insanın yaratılış amacı olarak görmüş ve eserlerinde bilginin insani iyileştiren gücüne sürekli dikkatleri çekmiştir. Bütün bu düşünürler bilgiye insanı değiştiren ve onu dönüştüren bir kimya gözüyle bakmışlardır. Ayrıca bu çalışmada bilginin kimya gibi insani neden iyileştirmesi gerektiği yaklaşımının arka planı aydınlatılmaya çalışılmıştır.
Bu yaklaşımın sonucu olarak Doğu toplumlarında iyileştirmek, kendini iyi hissetmek ve başkalarını iyi hissettirmek, mutlu ve iyi olmak/ ermek şeklinde neden nitelendirildiği sorusu aydınlatılmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte bu çalışmada varlığı asla incitmemek ilkesinin terapiyle olan yakın ilişkisine işaret edilmiştir. Terapi aslında insanın kendi içindeki iyileşme güçlerini harekete geçirebilme yeteneğine dayanmaktadır. İyi hayat dediğimiz şey ise sonuçlar değil, bir ruhsal yolculuktur. Terapi sonuçta insanın insan, Tanrı ve evrenle olan ilişkisi ile ortaya çıkar.
Doğu şehirlerinde bilgi hayatı kolaylaştırmak için kullanılmaktadır. Hidroterapi/suyla tedavi, müzik, zikirler, semah gibi ritüel pratikler bu yaklaşımın sonuçlarıdır. Türk-İslam düşüncesi seyrinde dikkate değer bu çaba, insan olma-şehirli olma, bir başka deyişle kut, devlet, mutluluk sahibi olma çabası, her zaman iyi olma, iyileştirici olma çabası ile özetlenebilir. Bu çabanın kalbinde ise daima “akl-ı selim”, “kalb-i selim” ve “zevk-i selim”  sacayağı olmuştur. Bu çalışma ile bilgi yaklaşımının bu sacayağı ile nasıl iyileştirici bir güce dönüştüğünü göstermek amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bilginin İyileştirici Gücü, İncitmemek, Terapi, Semah, Mutluluk

Lisans: Mehmet Kasım ÖZGEN isimli yazarın "Farabi Felsefesinde Bilgi ve Terapi/Bilginin İyileştirici Gücü" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

Healing Power Of Knowledge and Therapy/Knowledge in The Philosophy Of Al-Farabi

Abstract

It is important to understand the role of the knowledge approaches discovering the healing power of  knowledge on human beings. The approaches of  knowledge are different from each other. Some approaches directly relate the knowledge to power. However, this paper analyses  approaches of using the healing power of knowledge on human, giving therapy pioneered by the Turkish-Islamic philosophers.
This approach pioneered by sufis and philosophers like Yusuf Has Hacip, Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Mevlana Celaleddin-i Rumi. In the field of philosophy, Al-Farabi saw the happiness as the purpose of man's creation and attracted sustained attention of the healing power of knowledge on human beings. All of these philosophers considered knowledge as a chemical that converts and changes people. In addition, this paper tries to investigate the background why knowledge should heal people like a chemical.
As a result of this approach, the study tries to clarify the issue of why concepts of improve, feel good about yourself and make others feel good referred to being happy or good in the Eastern societies. However,  this study points out the close relations with  the principle of never hurt an entity and therapy. Therapy actually based on the ability to mobilize human's own healing power. What we call the good life, isn’t the results, it’s  a spiritual journey.Therapy reveals by the relationship of human by human, God and universe, after all.
Knowledge is used to make life easier in the Eastern cities, therefore the results of this approach are ritual practices such as hydrotherapy / water treatment, music, chanting and semah. Under the Turkish-Islamic ideas, this remarkable effort can be summed up with  being a human- being urban, in other words glory, state, effort to have happiness, always being good, effort to be healing. At the heart of this effort, good sense, goodwill, highest pleasure always have been trivet. This paper intends to show how knowledge turned into a healing power by trivet above.

Keywords: The Healing Power of Knowledge, Not To Hurt, Therapy, Semah, Happiness

License: "Healing Power Of Knowledge and Therapy/Knowledge in The Philosophy Of Al-Farabi" by Mehmet Kasım ÖZGEN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

6. James W. Fowler’e Göre İnanç ve İnancın Yapısal Modeli

Yıl : 201302 Sayı : 25 Sayfa : 157-168- Doi : İndir : 20130206.pdf

Yazar : Mustafa ULU

Öz

Fowler, inanç gelişimi olgusu ile ilgilenen en önemli teorisyenlerden birisidir. İnancı bireylerin yaşama yönelik ana motivasyonlarının bir parçası olarak tanımlayan Fowler’e göre o, din vasıtasıyla ve biliş aracılığıyla ifade edilebilir ancak her ikisini de aşan bir kuşatıcılığa sahiptir. İnanç, insanların kendilerini varoluşlarının nihai durumları ile ilişkili olarak fark ettikleri bir biliş şeklidir. Fowler’e göre inanç, imandan daha derin, daha zengin ve daha kişiseldir. Fowler’in teorisi sadece belirli dini gelenekler ve inançlara değil sadece “psikolojik inanç kavramına” odaklandığı için hangi dine inanırsa inansın bireylerin bütün dini inançlarının gelişiminin anlaşılmasında kullanılabilir.

Piaget, Erikson ve Kohlberg gibi teorisyenlerden büyük oranda etkilenen Fowler, inancın yapısında yedi yapısal görünümün olduğunu ifade eder ve bu görünümleri mantıksal yapı, perspektif kazanma, ahlaki yargılama biçimi, sosyal farkındalığın sınırları, otoritenin yeri,  dünya görüşü ve sembolik görev olarak isimlendirir.

Anahtar Kelimeler: James W. Fowler, İnanç, Gelişim, Yapı, Model

Lisans: Mustafa ULU isimli yazarın "James W. Fowler’e Göre İnanç ve İnancın Yapısal Modeli" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

According to James W. Fowler Faith and Structural Pattern of Faith

Abstract

Fowler has been one of the leading theorists concerning the development of faith. According to Fowler who defines faith as the make up of an individual’s main motivations for life, faith can be expressed through religion and cognition, but it encompasses more than either of these. It is a way of knowing by which people recognize themselves as related to the ultimate conditions of their existence. According to Fowler, faith is deeper, richer, more personal than belief. Fowler’s theory can be use in order to understand the development of persons’ all religious faiths who no matter what believe because it not focuses on a particular religious tradition or content of belief except on the “psychological concept of faith”.

Greatly influenced by theorists such as Piaget, Erikson and Kohlberg, Fowler proposed seven aspects of faith’s structure. These aspects are called by Fowler as form of logic, perspective taking, form of moral judgment, bounds of social awareness, locus of authority, form of world coherence and symbolic function.

Keywords: James W. Fowler, Faith, Development, Structure, Pattern

License: "According to James W. Fowler Faith and Structural Pattern of Faith" by Mustafa ULU is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

7. Çocuklarda ‘Ölüm Kaygısı’nın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yıl : 201302 Sayı : 25 Sayfa : 169-189- İndir : 20130207.pdf

Yazar : Sema YILMAZ

Öz

Bu araştırmanın amacı, 8-13 yaş çocuklarının gelişiminde ölüm kaygısını teorik olarak incelemek ve alan araştırması uygulayarak çocukların ölüm kaygısı düzeylerini çeşitli değişkenlerle karşılaştırmaktır. Bu doğrultuda çocukların ölüm kaygısı düzeyleri yaş, cinsiyet, ölüm tecrübesi, yetişkinlerle iletişim ve Tanrı algısı gibi çeşitli değişkenlere bağlı olarak incelenmiştir. Bu araştırmanın sonucunda çocukların yaş, cinsiyet, ölüm tecrübesi ve yetişkinlerle iletişim düzeyleri ile ölüm kaygısı düzeyleri arasında pozitif bir ilişki olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Çocukların Tanrı algısı yönelimleri ile ölüm kaygısı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Ölüm Kaygısı, Tanrı Algısı

Lisans: Sema YILMAZ isimli yazarın "Çocuklarda ‘Ölüm Kaygısı’nın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

Death Concept in 8-13 Years Children’s Cognitive Development

Abstract

The main purpose of this study is to research death anxiety in children’s theoretically and to explore level of relationship between them based on the field research. With this design level of children’s death anxiety was studied depends on several variables as age, gender, death experience, transmission with adults and level God perception. It is found that there was a positive relationship between level of children’s death anxiety and their age, gender, death experience and transmission with adults. İt is not found a significant relationship between of children’s God perception and their death anxiety.

Keywords: Child, Death Anxiety, God Perception

License: "Death Concept in 8-13 Years Children’s Cognitive Development" by Sema YILMAZ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

8. Bireysel Dindarlık

Yıl : 201302 Sayı : 25 Sayfa : 191-214- İndir : 20130208.pdf

Yazar : Inger FURSETH; Pål REPSTAD / Çev. : Mustafa ULU

Öz

Bireylerin neden dindar olduğu sorusuna din sosyolojisindeki dört teori cevap verebilir. Yoksunluk teorisi bireysel dindarlığı, bireyin yaşamda karşılaştığı engeller karşısında dinin sağladığı telafide ararken, sosyalleşme teorisi uzun süreli toplumsal eğitimin bireylere dindar olmayı öğrettiğini savunur. Rasyonel seçim teorisi de “bireylerin dinin kendilerine bir tür fayda ve mükâfat sağladığını gördüklerinden dolayı dine tekrar döneceklerini” savunur. Anlam ve aidiyet arayışı teorisi ise bireysel dindarlığın temelinde anlam ve aidiyet arayışının yer aldığını iddia eder.

Anahtar Kelimeler: Dindarlık, Yoksunluk, Sosyalleşme, Rasyonel Seçim, Anlam ve Aidiyet Arayışı

Lisans: Inger FURSETH; Pål REPSTAD isimli yazarın "Bireysel Dindarlık" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

Individual Religiosity

Abstract

Why do individuals become religious? Four different theories can respond an answer to this question in the sociology of religion. While deprivation theory searchs that individual religiosty is a result of the compensation that religion provides in situations where individuals meet obstacles in life, Socialization theory claims that long-term training teaches individuals to be religious. However rational choice theory argues that individuals turn to religion because they see that it gives them some sort of benefits or rewards. Theory of the search for meaning and belonging claims that the search for meaning and belonging takes place in the basic of the individual religiosity

Keywords: Religiosty, Deprivation, Socialization, Rational Choise, Search for Meaning and Belonging

License: "Individual Religiosity" by Inger FURSETH; Pål REPSTAD is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

9. Din, Maneviyat ve Tıp: Klinik Uygulama İçin Araştırma Bulguları ve Öneriler

Yıl : 201302 Sayı : 25 Sayfa : 215-230- İndir : 20130209.pdf

Yazar : Harold G. KOENING / Çev. : Nurten KIMTER

Öz

Giderek artan bilimsel araştırma miktarı din ve maneviyat ile hem ruh hem de beden sağlığı arasındaki ilişkileri gözler önüne sermektedir. Bu sonuçlar, anlam ve amaçla ilgili varoluşsal sıkıntıların yanı sıra güçlü psikolojik ve sosyal değişiklikler yaşayan ciddi ya da kronik hastalıkları olan hastalar için bilhassa geçerlidir. Son araştırmalar, dini inançların kemoterapi alımı ve diğer hayat kurtarıcı tedaviler gibi tıbbȋ kararları etkilediğini ve bazen de tıbbȋ tedaviyle çatışabildiğini göstermektedir. Bu makale, hekimlerin  bu tür bir bilgiyi kullanma biçimlerini ele almaktadır. Maneviyat, pek çok hekimi rahatsız eden bir alandır. Çünkü tıp fakültelerindeki eğitim ve ‘sürekli tıp eğitimi’ (continuing medical education) programları sınırlıdır. Çoğu hekim sadece (din ve maneviyatla ilgili) gerekli eğitimin eksik oluşundan değil hastalara ilave zaman harcama ve etik sınırları ihlal etme konusunda da endişe duymaktadır. Bu tür endişeler geçerli olmakla beraber onlardan her birisi mantıklı bir şekilde ele alınabilir. Manevi yaşam  öyküsünü dinleyip ona göre hareket etme, hastanın inançlarını destekleme ve manevi ihtiyaçları gidermeyi planlama bu makalenin ele alacağı konular arasındadır. Amaç, tıbbȋ tedaviyi sağlayan hekimlere yardımcı olmak başka bir deyişle hastaların tıbbȋ rahatsızlığa anlam verme ve onun üstesinden gelme biçimlerine karşı duyarlı olmaktır.

Anahtar Kelimeler: Beden ve Ruh Sağlığı, Din, Manevȋ İhtiyaçlar

Lisans: Harold G. KOENING isimli yazarın "Din, Maneviyat ve Tıp: Klinik Uygulama İçin Araştırma Bulguları ve Öneriler" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

Religion, Spirituality, and Medicine: Research Findings and Implicatıons For Clinical Practice

Abstract

A growing body of scientific research suggests connections between religion, spirituality, and both mental and physical health. The findings are particularly strong in patients with severe or chronic illnesses who are having stressful psychologic and social changes, as well as existential struggles related to meaning and purpose. Recent studies indicate that religious beliefs influence medical decisions, such as the use of chemotherapy and other life-saving treatments, and at times may conflict with medical care. This article addresses the ways physicians can use such information. Spirituality is an area that makes many physicians uncomfortable, since training in medical schools and continuing medical education programs are limited. Not only do most physicians lack the necessary training, they worry about spending additional time with patients and overstepping ethical boundaries. While these concerns are valid, each can be addressed in a sensible way. Taking a spiritual history, supporting the patient’s beliefs, and orchestrating the fulfillment of spiritual needs are among the topics this article will address. The goal is to help physicians provide medical care that is sensitive to the way many patients understand and cope with medical illness

Keywords: Mental and Physical Health, Religion, Spiritual Needs

License: "Religion, Spirituality, and Medicine: Research Findings and Implicatıons For Clinical Practice" by Harold G. KOENING is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

10. Oryantalistlerin Hadisleri Tarihlendirme Yaklaşımları

Yıl : 201302 Sayı : 25 Sayfa : 231-233- İndir : 20130210.pdf

Yazar : M. Hulusi YEŞİL

Öz

-

Anahtar Kelimeler:

Lisans: M. Hulusi YEŞİL isimli yazarın "Oryantalistlerin Hadisleri Tarihlendirme Yaklaşımları" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

Süleyman DOĞANAY

Abstract

-

Keywords:

License: "Süleyman DOĞANAY" by M. Hulusi YEŞİL is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

.

Görüntülenme : 4075
 • Edİtör : Şahin GÜVEN
 • Yazı İşlerİ : Mustafa ULU
 • Editör Y. : Kadir KAN
 • Mizanpaj : Mustafa ULU
 • Tanıtım : Osman BAYDER, M. Derviş DERELİ, A. Ömer YAVUZ
 • Tarİh : 27.02.2014
Editör'den...

Akademik camiaya hayırlı olmasını temenni ederim.

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla