tr  en  fr  ru  ar

Sayı İçerik

.
Makaleler

İçerik

1. Dönem Kaynaklarında Fransa’dan Kanuni’ye Gelen İki Mektup Ve Osmanlı Büyüklüğü

Yıl : 200701 Sayı : 12 Sayfa : 9-22- İndir : 20070101.pdf

Yazar : Şefaettin SEVERCAN

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Şefaettin SEVERCAN isimli yazarın "Dönem Kaynaklarında Fransa’dan Kanuni’ye Gelen İki Mektup Ve Osmanlı Büyüklüğü" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Şefaettin SEVERCAN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

2. The European Union Security Strategy Document And Turkey

Yıl : 200701 Sayı : 12 Sayfa : 23-38- İndir : 20070102.pdf

Yazar : Hakkı BÜYÜKBAŞ

Öz

Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi, Aralık 2003’te, “Avrupa Güvenlik Stratejisi” belgesini kabul etmiştir. Belge, Avrupa Birliği’nin güvenlik ve strateji kültürü oluşturma sürecinde önemli bir yere sahiptir. Belge, uluslararası ve Avrupa güvenlik durumuna ve Avrupa güvenliği için muhtemel tehditleri; Avrupa Birliği’nin stratejik amaçlarının neler olduğunu ve nihayet bu küresel ve Avrupa güvenlik durumu değerlendirildikten sonra, Avrupa Birliği için dersler ve çıkarımları içermek üzere üç bölüme ayrılmıştır. Belge’de Avrupa Birliği kendisini hem uluslararası hem de Avrupa güvenliğinde temel aktör veya temel aktörlerden biri olarak tanımlamaktadır. Ne var ki belge, tüm küresel ve bölgesel gelişmelere; ABD, Rusya ve hatta Çin gibi önemli aktörlere yer vermesine rağmen, hiçbir yerde Türkiye’ye göndermede bulunulmamıştır. Hâlbuki Türkiye Avrupa güvenliğinde olduğu gibi diğer kritik bölgelerde de önemli roller oynayan/oynayabilecek bir potansiyele sahiptir. Bu çalışmada söz konusu belge irdelenmiş ve Türkiye açısından tartışılmıştır.
Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Avrupa Birliği’nin dünya siyasetinde siyasi bir aktör olma çabası ve niteliği; ikinci bölümde söz konusu belge ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise genel bir değerlendirme ile birlikte Avrupa güvenliği bağlamında Türkiye’nin muhtemel rolü belirtilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Hakkı BÜYÜKBAŞ isimli yazarın "The European Union Security Strategy Document And Turkey" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

This article aims to introduce and analyze the EU security-strategy document. This document, which consists of three chapters, was accepted by the European Council in December 2003. The paper will discuss the risks, threat perceptions and the security of the EU in the light of the document. The EU security- strategy document aims to build a common European strategy culture. With this document, the EU has declared its willingness to act as a global actor that would act as an equal partner with the USA instead of being an alternative to it. Therefore, the paper also compares the EU Security strategy-document with the strategic documents and security understanding of the USA. The study also underlines the geopolitical importance of Turkey for the European security and criticizes the fact that the document does not mention Turkey. In this context, this study tries to give an insight into the document in order to enlighten those who are interested in world politics and more specifically in security issues.

Keywords: -

License: "-" by Hakkı BÜYÜKBAŞ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

3. Farabi’nin Eserlerinde Aile Reisliği

Yıl : 200701 Sayı : 12 Sayfa : 39-49- İndir : 20070103.pdf

Yazar : Ahmet Kamil CİHAN

Öz

Farabi, aile reisliği konusunu çok az da olsa değişik eserlerinde incelemiştir. Bakış açısı etik olmakla birlikte konuyu siyaset felsefesi ve bilgi felsefesi ile de tamamlamıştır. Farabi için aile reisi, her şeyden önce kendini teorik ve pratik erdemler bakımından olgunlaştırmalı, aile fertlerinde de benzer olgunluğu temin etmek için çaba sarf etmelidir. Ayrıca o erdemli şehir reisinin amaçlarına uygun olarak aileyi idare etmesini bilmelidir. Aile ile ilgili alınacak kararda o konuda uzman olan üyenin görüşü esas alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Ahmet Kamil CİHAN isimli yazarın "Farabi’nin Eserlerinde Aile Reisliği" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Ahmet Kamil CİHAN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

4. Niklas Luhmann’da Sosyal Sistem Olarak Toplum Ve Modern Toplumun Karmaşıklığı Sorunu

Yıl : 200701 Sayı : 12 Sayfa : 51-74- İndir : 20070104.pdf

Yazar : Celaleddin ÇELİK

Öz

Bu makalede Niklas Luhmann’ın Toplumsal Sistem Teorisi bağlamında toplum anlayışı ortaya konulmuştur. Onun toplum teorisinin, daha çok batılı modern toplum dinamiklerini analiz etmeye dönük yapısı eleştiri konusu yapılmıştır. Luhmann’ın toplum teorisi modern toplum sorunlarından hareketle karmaşıklığı azaltma işlevine odaklanmıştır. Teorinin organik bir analojiye dayanması, soyut kavramlarla formüle edilmesi, bireye gereğince yer vermemesi, değişim, tabakalaşma ve çatışmayı yeterince açıklamaması gibi özellikleri eleştiri konusu yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Celaleddin ÇELİK isimli yazarın "Niklas Luhmann’da Sosyal Sistem Olarak Toplum Ve Modern Toplumun Karmaşıklığı Sorunu" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Celaleddin ÇELİK is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

5. Kur’an’da “Mütref” Kavramı

Yıl : 200701 Sayı : 12 Sayfa : 75-99- İndir : 20070105.pdf

Yazar : Nurettin TURGAY

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Nurettin TURGAY isimli yazarın "Kur’an’da “Mütref” Kavramı" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Nurettin TURGAY is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

6. Doğru Okuma Bağlamında Mushaf’a İşaret Konulması: İ’câm Ve Sonrası

Yıl : 200701 Sayı : 12 Sayfa : 101-136- İndir : 20070106.pdf

Yazar : Veli KAYHAN

Öz

İ‘câm, yazılışları birbirine benzeyen harfleri ayırt etmek ve okumayı sağlamak için mushafa nokta ve hareke konulmasıdır. Kur’an’ın orijinalinde bunlar yokken Arapça bilmeyenlerin İslâma girmesiyle ortaya çıkan kelimeleri yanlış okuma (tashîf)’ten ve gramer hatası (lahn)’den Kur’ân’ı korumak için Abdulmelik (86/705) devrinde Ebû’l-Esved ed-Duelî (69/688) tarafından, benzer harfleri ayırmak ve seslendirmek için nokta ve harekelerkonulmuştur. Kurân’ın mana, hüküm ve kıssa bütünlüğüne uygun okunmasını amaçlayan vakf ve ibtida ilmi çalışmalarından süzülerek oluşan, durulacak yerlerin (vakf) çeşitlerini belirleyen ve es-Secâvendî’nin (560/1164) ihdas ettiği sembol harfler (secâvendî’ler) ile periyodik Kur’ân okumaları sistemleştirmek için oluşturulan cüz, hizb, aşr vb. bölümlerinin sembolü olan harflerin mushafa işaretlenmesi de pratikte i‘câm gibi algılanmıştır. Kur’ân’ın orijinalliğini korumak kaygısıyla karşı çıkılan noktalama ve harekeleme, sonradan aynı kaygıyla caiz ve hatta vacip görülmüştür. Secâvendîler yerleşmiş olmakla birlikte bulunduğu yerdeki mana ile uyumuna dikkat edilmelidir. Ancak, cüz vb. bölümlemeler, iç bütünlük gözetilmeksizin ayet sayısına göre yapıldığından baştan beri tartışmalıdır; mutlaka yeniden düzenlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Veli KAYHAN isimli yazarın "Doğru Okuma Bağlamında Mushaf’a İşaret Konulması: İ’câm Ve Sonrası" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Veli KAYHAN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

7. İslama Göre Evlilikte Eşler Arasında Uyum Sorunu

Yıl : 200701 Sayı : 12 Sayfa : 137-161- İndir : 20070107.pdf

Yazar : Abdurrahman KASAPOĞLU

Öz

Evliliği konu edinen ilmî disiplinlerin yapmış olduğu araştırmalar, eş seçiminin evlilik uyumunda önemli bir yeri olduğunu ortaya koymaktadır. Eş seçimi ve eşler arası uyum sorunu bazı Kur’an ayetlerine de konu olmuştur. Kur’an, özellikle eşler arasında inanç benzerliğini önemli ve öncelikli görmektedir. Kur’an’ın eşler arasında benzerliğe konu ettiği diğer insanî özellik ise, “iffet” karakteridir. Kur’an’da, iffetli olma yönünden birbirine benzer kimselerin evlenmeleri tavsiye edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Abdurrahman KASAPOĞLU isimli yazarın "İslama Göre Evlilikte Eşler Arasında Uyum Sorunu" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Abdurrahman KASAPOĞLU is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

8. Hoca-Talebe İlişkisi Bağlamında Sened Mukayesesi Ve Sorunları

Yıl : 200701 Sayı : 12 Sayfa : 163-186- İndir : 20070108.pdf

Yazar : Süleyman DOĞANAY

Öz

Bu makalede, klâsik hadis kitaplarındaki rivayetlerin sened açısından mukayesesinin çerçevesi çizilmekte, aralarında hoca-talebe ilişkisi bulunan musanniflerden talebenin hocasından tahric ettiği hadislerin aslıyla sened açısından mukayesesi, senedler arası uygunluğun test edilmesi bağlamında karşılaşılabilecek problemler ve bunlara getirilebilecek muhtemel yorumlar konu edinilmektedir. Hoca-talebe ilişkisi bağlamında musannef eserler üzerinde yapılacak mukayeseli çalışmalar sayesinde, muhaddislerin rivayet dönemlerinde uyguladıkları muaraza sisteminin canlılık kazanabileceğine dikkat çekilmektedir.

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Süleyman DOĞANAY isimli yazarın "Hoca-Talebe İlişkisi Bağlamında Sened Mukayesesi Ve Sorunları" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Süleyman DOĞANAY is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

9. Osmanlı Devleti’nde Bir Merasim Kaidesi Olarak Topla Selâmlama (1800-1919)

Yıl : 200701 Sayı : 12 Sayfa : 187-199- İndir : 20070109.pdf

Yazar : Şakir BATMAZ

Öz

Bahriyede topla selâmlama âdetinin ilk olarak ne zamandan itibaren uygulamaya başladığını tespit etmek güçtür. Ancak 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin uluslar arası deniz hukukunu uygulama gayretlerinin bir sonucu olarak merasimlerde atılan topun artık belirli esaslar dahilinde icra edildiği görülür. Top atışı iki nedenden dolayı yapılmaktadır. Bunlardan ilki cülûs-ı humâyûn, kandil, bayram, velâdet-i Humâyûn gibi önemli günler için diğeri ise padişahın ve devlet erkânının deniz gezileri, donanmanın sefere çıkışı ve karşılanışı, yabancı hükümdarların özel günleri, karşılanış ve uğurlanışlanışı gibi önemli olaylar içindir. Önemli günlerde atılan top sayısı 21 adettir. Karşılanış ve uğurlanışlanışta ise atılan top adedi devlet adamının protokoldeki yerine göre değişmektedir.
İmparatorluğun eski devirlerinden itibaren topla yapılan kutlamalar merasimlerin önemli bir parçasını teşkil eder. Ancak bu merasimlerde atılan top sayısı zamanla daha da önem kazanmaya başlamıştır. Zira top sayısı bir anlamda uygulanan merasimin önemini gösterir. Bu çalışmada önemli günlerde ve devlet erkânının karşılanış-uğurlanışında topla yapılan selâmlama ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Şakir BATMAZ isimli yazarın "Osmanlı Devleti’nde Bir Merasim Kaidesi Olarak Topla Selâmlama (1800-1919)" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Şakir BATMAZ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

10. Muhkem Ve Müteşabih

Yıl : 200701 Sayı : 12 Sayfa : 163-186- İndir : 20070110.pdf

Yazar : Sahiron SYAMSUDDIN / Çev. : Yavuz FIRAT

Öz

-

Anahtar Kelimeler: -

Lisans: Sahiron SYAMSUDDIN isimli yazarın "Muhkem Ve Müteşabih" başlıklı bu eseri Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Bu lisansın kapsamı dışındaki izinler http://www.bilimname.com.tr/telif.asp adresinde mevcut olabilir.

-

Abstract

-

Keywords: -

License: "-" by Sahiron SYAMSUDDIN is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Permissions beyond the scope of this license may be available at http://www.bilimname.com.tr/telif.asp.

.

Görüntülenme : 1903
 • Edİtör : Mustafa ÜNAL
 • Yazı İşlerİ : Erdoğan PAZARBAŞI
 • Mizanpaj : İbrahim GÖRENER
 • Tanıtım : Ahmet UYAR, Davut İLTAŞ
 • Tarİh : 01.06.2007
Editör'den...

Akademik camiaya hayırlı olmasını temenni ederim.

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla