tr  en  fr  ru  ar

Makaleler

.
İndirilme
Sıra Makaleler Yazar İndirilme
1. İlahiyat Fakültelerinde Yürütülen Kur'an Okuma ve Tecvid Dersleri İçin Bir Program Önerisi Abdullah BENLİ 1256
2. Kur’an, Yorum ve Şiddet Meselesi Mustafa ÖZTÜRK 959
3. Bir Fetva Belirleme Yöntemi Olarak Heyet İçtihadı ve İslam Dünyasında Bu Amaçla Kurulan Fıkıh Meclisleri Mustafa Bülent DADAŞ 940
4. Muhammed Âbid El-Câbirî ve Fehmü’l-Kur’âni’l-Hakîm İsimli Tefsirindeki Metodu Şahin GÜVEN 891
5. Fıkıh Usulü Yazımında “Kelamcılar Yöntemi Ve Fakihler Yöntemi” Ayrımlaşmasının Mahiyeti Üzerine Davut İLTAŞ 860
6. Ebû Hanîfe’nin Haramlık Doğuran Süt Emme Müddeti Konusundaki Görüşünün Temellendirilmesi Davut İLTAŞ 843
7. Hıristiyanlık Ve İslâm’da Meleklerin Varlık Ve Kısımları Murat SERDAR 825
8. Din Eğitimi Gerçekliği ve Din Eğitimi Bilimlerine İlişkin Bir Analiz Süleyman AKYÜREK 775
9. İslam Hukukunda Gaye Problemi (Zaruriyyat-Haciyyat-Tahsiniyyat) Menderes GÜRKAN 764
10. “Çağdaş Yaklaşımla İslam Hukuku” Adlı Çevirideki Hatalar Üzerine Davut İLTAŞ 730
11. Bid’atçılıkla Tenkid Edilen Buhârî Ravileri Süleyman DOĞANAY 712
12. Şehzade Mustafa’nın Öldürülmesi -Tahlilî Bir Yaklaşım- Funda DEMİRTAŞ 705
13. Son Zaman Ayarı-II: “Nesî” Ya Da Haram Aylara Müdahale Veli KAYHAN 699
14. James W. Fowler’e Göre İnanç ve İnancın Yapısal Modeli Mustafa ULU 683
15. Tabiunun/Tabiilerin Tefsir İlmindeki Yeri Nurettin TURGAY 681
16. Bireysel Dindarlık Inger FURSETH; Pål REPSTAD / Çev.: Mustafa ULU 672
17. Din Psikolojisi Christopher PETERSON; Nansook PARK / Çev.: Mustafa ULU 665
18. Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Dinî Etki Ömer CİDE 663
19. Zencânî’nin “Tahrîcü’l-Fürû‘ Ale’l-Usûl” İsimli Eseri Üzerine Bir Değerlendirme Davut İLTAŞ 661
20. Kur’ân’ı Anlama Sorunları ve Yöntemleri Celal KIRCA 643
21. Din Psikolojisi Mi, Din ve Maneviyat Psikolojisi Mi? Kenneth I. PARGAMENT / Çev.: Ahmet Rifat GEÇİOĞLU 638
22. Kâdî Abdulcebbâr’ın Rü’yetullah’ın Reddine İlişkin Dayanakları Veysi ÜNVERDİ 631
23. Ve Yahudiler, “İsa Mesih, Allah'ın Oğludur” Dediler: Modern Bir Senkretik Fenomen Olarak Mesihi Yahudilik Ramazan ADIBELLİ 624
24. Ademin Cennetten Yeryüzüne İnişi İbrahim GÖRENER 623
25. Epistemik Cemaat -Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi- İsmail GÜLLÜ 623
26. Sekkâkî’ye Kadar Belagat Çalışmaları Yüksel ÇELİK 609
27. Dihlevî’ye Göre İslam’ın Sembolleri/ Şeair-i İslam Selim ÖZARSLAN 600
28. Bursalı Mehmet Tahir’in Ahlak Kitaplarımız Adlı Eseri Mehmet Kasım ÖZGEN 597
29. Rauf Yektâ ve Millî Tetebbu’lar Mecmuâsı’nda Yayımlanmış “Kökler” ve “Eski Türk Sazları” Adlı Makalelerinin İncelenmesi Kubilay KOLUKIRIK & K. Yiğit ALKAN 597
30. Bedir Savaşı Çerçevesinde Bazı Mülahazalar Mehmet AZİMLİ 591
31. Cumhuriyet Türkiyesi’nde Meal Ve Tefsirin Serencamı Ayşe UÇAR 580
32. İnsan ve Hayatın Anlamı Bağlamında Ötanazi Mustafa ÜNVERDİ 575
33. Bilgi Sosyolojisi Ve Hermeneutik Celaleddin ÇELİK 569
34. Maliki Fakîh İbn Rüşd El-Cedd’in “El-Beyân Ve’t-Tahsîl” İsimli Eseri ve Konuları Ele Alış Metoduyla İlgili Örnekler İbrahim YILMAZ 566
35. Hadislerde Beden Dili ve İbnu Hibban Örneği Mustafa IŞIK 566
36. Hanefi Fetva Usulü Literatürü ve Bedreddin Eş-Şuhâvî’nin “Et-Tırâzu’l-Müzheb” Adlı Fetva Usulünün Değerlendirilmesi Osman BAYDER 565
37. Kur’an Tilâvetinde Arap ve Türkler Arasındaki Farklılıklar Yavuz FIRAT 562
38. Feminist Teoloji: Dinî Söylemde Erkek Egemenliğine Başkaldırı Hülya ALTUNYA 555
39. Râzî’nin Tefsirinde Eş’arîliğin Etkisi Harun ÖĞMÜŞ 553
40. Tarihsel Süreçte Eşarilik Maturidilik İlişkisi Abdullah Ömer YAVUZ 553
41. İmam Mâtürîdî’de Mu’tezilî Ka’bî’nin Eleştirisi Hasan KURT 552
42. Dinsel Şiddet Kapsamında Metin, Bağlam Ve Yorum İlişkisi Kadir ALBAYRAK 550
43. Sûfî Tecrübenin Epistemolojisi: Çağdaş Bir Yaklaşım Cenan KUVANCI 546
44. Ahlak Eğitimine Feminist Bir Yaklaşım: Özen Yaklaşımı Muhammed Esat ALTINTAŞ 546
45. “Peygamberimizin Vecizeleri” Adlı Eseri Çerçevesinde Ahmet Hamdi Akseki’nin Hadisleri Tercüme ve Şerh Metodu Mustafa CANLI 545
46. Kur’an'da Yer Alan Geleneklerin Farklı Bir Açıdan Değerlendirilmesi Mehmet TÖZLUYURT 544
47. Şirvânî’de Ahlak ve Siyaset Salih YALIN 544
48. Taberânî Tefsiri Üzerine: “et-Tefsîru’l-kebîr”in Taberânî’ye Nisbetle Neşri Meselesi Ferihan ÖZMEN 541
49. Din ve Postmodern: Eski Problemler, Yeni İhtimaller David LYON / Çev.: Mustafa TEKİN 538
50. Dil, Anlam ve Çokanlamlılık Şahin GÜVEN 537
51. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisine Hadis Maddeleri Ekseninde Eleştirel Bir Yaklaşım Fatma Betül ALTINTAŞ 535
52. Farabi'nin Bilgi Anlayışına Genel Bir Bakış Yaşar AYDINLI 533
53. Oryantalistlerin Hadisleri Tarihlendirme Yaklaşımları M. Hulusi YEŞİL 528
54. Felsefi Çözümlemelerde Yöntem Cenan KUVANCI 527
55. Din ve Maneviyatın Kavramlaştırılması ve Ölçülmesindeki Gelişmeler Peter C. HILL; Kenneth I. PARGAMENT / Çev.: Mustafa ULU 524
56. “Görsel İşitsel Materyal Seti II”nin Hizmet İçi Eğitim Materyali Olarak Kullanımına İlişkin Yaz Kur’an Kursu Öğreticilerinin Görüşleri Süleyman AKYÜREK 524
57. Hadisleri/Sünneti Anlamada Farklı Yaklaşımlar (Ehl-i Hadis Ve Ehl-i Re’y Ekolleri) Ahmet UYAR 523
58. Kitabu Ta’limi Diyaneti’n-Nusayriyye Işığında Nusayri Teolojisi Harun IŞIK 522
59. Epistemoloji Jean-Claude SIMARD / Çev.: Ramazan ADIBELLİ 522
60. Hanefi Tabakât Kitapları Arasında Kınalızâde’nin Tavakâtu’l-Hanefiyyesi’nin Yeri Nazım BÜYÜKBAŞ 521
61. Din Psikolojisi ve Maneviyat Alanlarında Ölçüm: Güncel Durum ve Değerlendirme Peter C. HILL / Çev.: Mustafa ULU 520
62. Farabi Felsefesinde Bilgi ve Terapi/Bilginin İyileştirici Gücü Mehmet Kasım ÖZGEN 518
63. Fahreddin Râzî’ye Göre Dinin Anlaşılmasında Aklın ve Aklî İlimlerin Rolü Hüsnü AYDENİZ 517
64. Teşrii Değer Açısından Sünnetin Konumu Ali TOKSARI 517
65. Fransız Sömürgeciliği Döneminde Kuzey Afrika’da Arap Dili Ve Edebiyatına Genel Bir Bakış Metin PARILDI 516
66. Şia’nın İmametle Şekillenen İnanç Esasları Emrullah FATİŞ 515
67. Bilgi Felsefesi Muhsin YILMAZ 511
68. Hâkim Eş-Şehîd’in “El-Kâfî” Adlı Eserindeki Faaliyeti Üzerine Osman BAYDER 511
69. Mircea Eliade'in “Patterns in Comparative Religion” İsimli Eserinde (1949–1999) Morfoloji ve Tarih Jonathan Z. SMITH / Çev.: Ramazan ADIBELLİ 510
70. Bağlam Teorisi Ahmet Muhtar ÖMER / Çev.: Şahin GÜVEN 510
71. XIX. Uluslararası Dinler Tarihi Kongresi Ramazan ADIBELLİ 509
72. Tefsirde Rivayet-Dirayet Ayırımının Ortaya Çıkışı Ve Mahiyeti Mustafa KARAGÖZ 508
73. Hz. Peygamber’in Tefsirinde “Bağlam” Meselesi Nihat UZUN 508
74. İslam ve Diğer Medeniyetlerin Engelliye Bakışı Salim ÖZER 508
75. Câhilî Arap Aklı ve Kur’an’ın Buna Yönelttiği Eleştiriler Mustafa GÜVEN 506
76. Ortaçağda “Fail” Kavramı ve Tanrı Özcan AKDAĞ 506
77. Epistemoloji İçin Seçme Bibliyografya Cenan KUVANCI 504
78. Meleklerin Masumiyeti Bağlamında Harut Ve Marut Problemi Emrullah FATİŞ 504
79. İslami Tefekkür Geleneği Ve Önemi Tahsin GÖRGÜN 503
80. Seyyid Şerîf Cürcânî Ve «El-Misbâh Fî Şerh El-Miftâh» Adlı Eseri Yüksel ÇELİK 501
81. Tarih Oluşturan Mit Denise AIGLE / Çev.: Ramazan ADIBELLİ 501
82. Gazâli’nin Tövbe Algısı Harun IŞIK 497
83. Yaratma ve Şeylerin Zamansız Nizamı: İslam Mistik Düşüncesi Üzerine Makaleler Şahin GÜVEN 497
84. Entelektüel Mu’tezile’de Bedevî Etki Muharrem AKOĞLU 497
85. İnsanın Mahiyeti Ve Ruhu Muhittin BAĞÇECİ 494
86. Kişilik ve Şiddet İlişkisi Üzerine Psikolojik Bir Araştırma Mustafa ULU 493
87. İbn Teymiyye’nin “Kıbrıs Risâlesi” Ve Bazı Fiten Hadislerine Yaklaşımı Muammer BAYRAKTUTAR 493
88. Islam Et Sciences Des Religions. Huit Leçons Au Collège De France Ramazan ADIBELLİ 492
89. Kur’ân’da Ve Hadislerde ‘Rabb’ Sıfatının Ve ‘Rukû‘’ İle ‘Secde’ Fiillerinin Tahsisi Halil HACIMÜFTÜOĞLU 492
90. Abdest Ve Guslün Derûni Anlamlarıyla İlgili Olarak Sûfilerin Değerlendirmeleri İdris TÜRK 491
91. Max Scheler’in İnsan ve Kişi Anlayışı Ahmet YILDIZ 490
92. Kur’an’ın Anlaşılması Ve Tebliği Yönünden Yedi Harfle İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi Musa AKPINAR 489
93. Nostalji Ve Ütopya Arasında Gelenek Sorunu Burhanettin TATAR 489
94. İslam Coğrafyacılarına Göre Horasan; Yeri ve X. Yüzyıldaki Durumu Sebahattin SAMUR 489
95. Radyokarbon (Carbon–14) Tarihleme Yöntemi Ve Kur’ân Yazmaları M. SAIFULLAH; Ghali ADI; Abdullah DAVID / Çev.: Mehmet DAĞ 488
96. Din, Maneviyat ve Tıp: Klinik Uygulama İçin Araştırma Bulguları ve Öneriler Harold G. KOENING / Çev.: Nurten KIMTER 487
97. The Impact of Psychological Stress on Self-Esteem of Sudanese Secondary School Students Alradi Jadain El IMAM 486
98. Kur’an Tanımındaki Unsurların Tahlili Abdullah BENLİ 486
99. İslam Geleneğinin Dönüşümü Ve Tarihselcilik Sorunu Şevket KOTAN 486
100. الجملة الطلبية في عبرية التوراة- الصياغة والمدلول Aamir Mohammed SALIM 486
101. İsra Ve Miraç Olayları Üzerine Bazı Mülahazalar Mehmet AZİMLİ 485
102. Dünyada Hafızlık Yöntem Örnekleri Ömer ÖZBEK 484
103. Varoluşsal Din Felsefesine Giriş Fatih TOPALOĞLU 484
104. İsim Kültürü ve Din A. Vehbi ECER 482
105. Kant’ın Mantık Felsefesi İçin Mirası Riccardo POZZO / Çev.: Burhanettin TATAR 481
106. Bilgi Kuramına Giriş A. Kadir ÇÜÇEN 480
107. Çocuklarda ‘Ölüm Kaygısı’nın Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Sema YILMAZ 480
108. Meşşâî Filozofların Devlet Anlayışları Ve Demokrasi Hakkındaki Görüşleri Ali Kürşat TURGUT 479
109. Mu’tezilî Düşüncede Tarihi Kırılma Evreleri Muharrem AKOĞLU 479
110. Hermenötik Mustafa KARAGÖZ 478
111. Din Ve Geleneksel Bakış Açısı Seyyid Hüseyin Nasr İle Bir Mülakât Adnan ASLAN 478
112. İnsan Hakları Bağlamında Hz. Peygamber'in Köleliğe Yaklaşımı Mehmet Nadir ÖZDEMİR 476
113. Murâd-ı İlâhînin Anlaşılması ve Yorumlanması İle İlgili Ontolojik Zorluklar Mehmet DEMİRCİ 476
114. Varoluşçu Psikoloji, Din ve Maneviyat: Metod, Uygulamalar ve Deneyim Louis HOFFMAN / Çev.: Mehmet Mücahit ATİK 476
115. İzmirli İsmail Hakkı: Hayatı, Eserleri Ve Fıkıh Ali DUMAN 475
116. Yahudilerle Savaş Hadisinin İsnad Açısından Tenkidi Ve Değerlendirilmesi Süleyman DOĞANAY 474
117. Ortaçağdan Günümüze Hristiyan Teologların Hz. Muhammed Tasavvuruna Bir Bakış: Algı ve Gerçekler Fadıl AYĞAN 474
118. Ana Hatlarıyla İmâmiyye Akidesi Sey. İbr. el-Mûsevî ez-Zincânî en-Necefî / Çev.: Murat SERDAR 473
119. İçkinin Yasaklanmasında Fukahanın Esas Aldığı Ölçüler Salim ÖZER 473
120. Kur’an’da “Mütref” Kavramı Nurettin TURGAY 472
121. Ehl-i Sünnet İnancında Kerâmetin İmkân ve Vukû'u Problemi Murat SERDAR 472
122. İnsan Hakları Belgelerine Yönelik Çağdaş Yaklaşımlar Münteha MAŞALI 472
123. Muhkem, Müteşabih Ve Te’vil Yusuf TEMEL 471
124. Kur’an-I Kerim’de Neshe Delil Gösterilen Ve Mensuh Addedilen Ayetlerin Mana Yönünden Yeniden Gözden Geçirilip Değerlendirilmeleri M. Zeki DUMAN 470
125. Din ve Vicdan Özgürlüğü Bağlamında Kitap ve Sünnete Göre Mürtede Yapılması Gereken Muamele Ali TOKSARI 470
126. Farabi'nin Siyaset Felsefesinde Türk Devlet Anlayışının İzleri Ahmet Kamil CİHAN 470
127. Batı Dünyası Neler Okuyor-2 Bedri GENCER 469
128. Kişiler Arası İlişkilerde Tehdit Hissetme, Psişik İzolasyon ve Dindarlık: Üniversiteli Gençler Üzerinde Ampirik Bir Araştırma Nurten KIMTER 469
129. İsrailoğulları’nın “Altın Buzağı”sı Ve “Kızıl İnek”i Kadir ALBAYRAK 469
130. Kur’ân Tasavvurları Abdullah BENLİ 469
131. Mantık Ve Bilgi Teorisi Majid FAKHRY / Çev.: Ahmet KAYACIK; Mahmut Sami ÖZDİL 469
132. Antropolojiden Psikanalize Kurban ve Din Ali KUŞAT 468
133. Modernleşme Ve Gelenek Bağlamında Dini Bilgi Ve Otoritenin Dönüşümü Yasin AKTAY 468
134. Belirsizin Bilimleri: İnsan Bilimleri İçin Yeni Bir Epistemoloji Mustafa KARAGÖZ 468
135. Sosyolojik Yönüyle Ahlak Ayşe KARAKÖSE 467
136. İmam Ebu Mansur Muhammed Mâtürîdî’nin “Te’vîlâtü’l-Kur’ân”ında Necm Suresi Tefsiri: Tercüme - Tahlil - Mukayese Abdulkerim SEBER 466
137. Kur’an Ve Değişim Celal KIRCA 466
138. Başkaldırı Geleneği Ve Heterodoksi Şinasi GÜNDÜZ 465
139. İslamda Modernleşme Girişiminde Oryantalizmin İzleri İbrahim KESKİN 464
140. W. David Ross’un Sonuççu Ahlâk Teorilerine Eleştirileri Ve “İlk Görünüşü İtibariyle Ödev (Prima Facie Duty)” Ahlâkı Ahmet YILDIZ 463
141. Farabi'nin Toplum Görüşü Suat ÇELİKKOL 463
142. İran’da Felsefeye İlişkin Bir Araştırma Reza Davari-ARDAKANI / Çev.: Celal TÜRER; Cenan KUVANCI 463
143. Felsefi Çözümlemelerde Yöntem Cenan KUVANCI 463
144. İslam Hukukunda Cenin Öldürme Suçunun Cezası Mehmet DİRİK 462
145. Türkiye’de Yüksek Din Eğitimi Ve Öğretiminin Sorunları Ve Geleceği” Sempozyumu Saadettin ÖZDEMİR 462
146. İslam Hukuk Biliminde Hukuk Normu Kavramsal Analiz ve Geçerlilik Sorunu Menderes GÜRKAN 462
147. Din Eğitiminin Gelişimsel Temeli Olarak İnanç Cemil OSMANOĞLU 462
148. İslam İktisadının Temelleri İsmail KÖKSAL 461
149. Hamdi Yazır’da Hak Kavramı Mehmet DEMİRCİ 461
150. Hayatın Son Döneminde Dini Müzik ve Sağlık: Boylamsal Bir Araştırma Neal KRAUSE & R. David HAYWARD / Çev.: Necmi KARSLI 460
151. Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersinin Etkililiği Süleyman AKYÜREK 460
152. Bilimsel Bilginin Sosyolojisi Celaleddin ÇELİK 460
153. Arapça’da Mürekkeb Harfler Ali YILMAZ 460
154. Kur’an’da Din Düşüncesi Ve Dönüşümü Guy MONNOT / Çev.: Ramazan ADIBELLİ 460
155. René Guénon Düşüncesinde Temel Konu Ve Kavramlar Mehmet EVKURAN 460
156. Tefsîr Ve Te’vîl İzmirli İsmail HAKKI / Çev.: Ahmet YILDIRIM 460
157. Müteşâbihatın Te'vili M. Zeki DUMAN 459
158. Mantık Disiplini Arthur Aston LUCE / Çev.: Mahmut Sami ÖZDİL; Özcan AKDAĞ 458
159. İmânın Sosyal Hayatta Tezahürleri –Doğruluk, Güzel Ahlak, Sevgi ve Kardeşlik– Osman ORAL 458
160. İslam'da Namaz ve Teheccüd Ömer ÖZBEK 458
161. Çin Felsefesinde Gelenek, Metin Ve Yorum Vincent SHEN / Çev.: Burhanettin TATAR 458
162. Kur'an'da Müteşabihât M. Zeki DUMAN 458
163. Emeviler Dönemi Muhalif Hareketlerden Birisi: Abdurrahmân Bin Muhammed Bin El-Eş'as İsyanı Mehmet DALKILIÇ 457
164. Hayvan Öldürme İle İlgili Fıkhî Hükümler Sabri ERTURHAN 457
165. El-Câhız’dan Es-Safedî’ye Çeviri Teorisi Muammer SARIKAYA 457
166. Japon Modernleşmesi Üzerine (1868-1912) Hakkı BÜYÜKBAŞ 457
167. Farabi’de Mantık Geleneği Nicholas RESCHER / Çev.: Ahmet KAYACIK 457
168. Sünnî Paradigmaya Çağdaş Bir Nefes: İslam Hukuku Araştırmaları Açısından Muhammed Hamidullah Ahmet YAMAN 456
169. Ergenlerin Dini İnanç, Şüphe ve Dini Tutumları Üzerine Bir Araştırma Celal ÇAYIR 456
170. Belagatta İltifat Kadir KINAR 456
171. Orta Çağ Felsefesi’ni Anlamada Dilbilimsel Yönelim Süleyman DÖNMEZ 455
172. في تاريخ الفكر الجمالي Ahmed Enis El-HASSÛN 455
173. Din Görevlilerinin Camilerdeki Denetim İşlemlerine İlişkin Görüşleri: Kayseri Örneği Mehmet KORKMAZ 455
174. Batı Dünyası Neler Okuyor-I Bedri GENCER 455
175. Türk Düşüncesinde Tecrübenin Kültürü: Pragmatik Bakış Açısının Yolda Kalmışlığı Celal TÜRER 455
176. Modern Epistemolojik Kriz Ve Postmodern Epistemoloji Kasım KÜÇÜKALP 454
177. Bir Sivil Toplum Kuruluşu Olarak Din Dernekleri Erol ERKAN 454
178. El-Hayde Bağlamında Halku’l-Kur’an Tartışmaları Muharrem AKOĞLU 454
179. Perspektivizm Cenan KUVANCI 453
180. Odaktaki Sosyoloji -Din Sosyolojisine Giriş- İsmail GÜLLÜ 453
181. Yaşayan Düşünce Olarak Gelenek: Hans-Georg Gadamer G. F. McLean / Çev.: Hafsa FİDAN 453
182. Kur’an’ı Kerim’i Okuma, Ezberleme Ve Anlamını Öğrenme Üzerine Yavuz FIRAT 453
183. İlk Dönem İsa’ya İnananlar Topluluğu: Yahudi İç Göçünden Mi İbaretti Yoksa Yeni Bir Dini Mi Temsil Ediyordu? Dieter GEORGI / Çev.: Ramazan ADIBELLİ 452
184. ‘Dinî İnanç’ İle ‘Bilimsel İnanç’ın Bir Karşılaştırması Raphael DEMOS / Çev.: Ramazan ERTÜRK 452
185. Müteşabih Kavramı Bağlamında “Tefsir Usûlü”Nün (Ulûmü’l-Kur’ân) Mahiyeti Ve Pratik Değeri Üzerine Bir İnceleme Mustafa ÖZTÜRK 451
186. Dinî Pazarlar ve Dinî Ekonomiler Laurence R. IANNACCONE / Çev.: Hatice GÜL 451
187. نظرية الفن عند الفارابي Ahmed Enis El-HASSÛN 450
188. İslam Sosyolojisi Kavramı Ve Ali Şeriati Üzerine Kritik Bir Yaklaşım İhsan TOKER 449
189. Niklas Luhmann’da Sosyal Sistem Olarak Toplum Ve Modern Toplumun Karmaşıklığı Sorunu Celaleddin ÇELİK 449
190. Mu'tezile Fıkıh Usûlü Ve El-Basrî'nin Muhammed HAMIDULLAH / Çev.: Ömer ASLAN 448
191. Sahabe Neslinin Yetkin Mizah Ustası: İbn Ebû ‘Atîk Hüseyin GÜNDAY 448
192. Uludağ Üniversitesi I. Ulusal Genç Bilim Adamları Sempozyumu (Değişen Dünyada Türkiye'nin Önemi) İsmail GÜLLÜ 448
193. Martin Heidegger’e Göre Temel Varlıkbilim François DEMOLY / Çev.: Ramazan ADIBELLİ 448
194. Peygamberlik Anlayışları ve Hz. Muhammed Şefaettin SEVERCAN 447
195. 8. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Üzerine Notlar Ramazan ADIBELLİ 447
196. Empati Ve Sempati Olgusuna Vurgu Yapan Bazı Ayetler Abdurrahman KASAPOĞLU 447
197. Dönem Kaynaklarında Fransa’dan Kanuni’ye Gelen İki Mektup Ve Osmanlı Büyüklüğü Şefaettin SEVERCAN 446
198. Kufe Nahiv Ekolünün Kurucusu El-Kisâî Ve Nahivle İlgili Görüşleri (II) Kadir KINAR 446
199. Lugat-ı Nâcî’deki Arap Dili Ve Edebiyatı Unsurlarının İncelenmesi (II) Abdulkadir BAYAM 445
200. Tefsir Tarihi Yazımı (Dünü, Bugünü, Yarını) Sempozyumu Ercan ŞEN 444
201. Mistiklerin Öğretileri Walter T. STACE / Çev.: Cenan KUVANCI 444
202. Japonya’da Hıristiyan Misyoner Hareketleri (1542-1587) Ayhan KUŞCULUO 443
203. Platon’un İdeleri’ne Bazı İslam Düşünürlerince Yapılan Atıf Ve Değerlendirmeler İsmail ERDOĞAN 443
204. IV. Uluslar Arası Güney Doğu Avrupa Türkolojisi Sempozyumu: “Hafız Ailesinin Başarı Öyküsü” Şefaettin SEVERCAN 443
205. Bilim Epistemolojisine Yeni Bir Yaklaşım Alparslan AÇIKGENÇ 442
206. Ayetlerdeki Durak Yerlerinin Manaya Etkisi (Bakara Sûresi 96. Ayet örneği) Mustafa KARAGÖZ 442
207. Kâdî Abdülcebbâr’ın (ö. 415/1024) Sem’iyyâtla İlgili Bazı Görüşleri Ramazan ALTINTAŞ 442
208. Son Zaman Ayarı-I: Yıl, Aylar ve Haram Aylar Veli KAYHAN 441
209. Fıkıh Ve Siyaset Arasında İçtihat: Manastırlı İsmail Hakkı’nın Gözünden II. Meşrutiyet Döneminde İçtihat’a Bir Bakış Ali DUMAN 441
210. Mevlana'da İrade Hürriyeti Murat SERDAR & Ekrem ÖZDEMİR 440
211. Arap Dilinde Ta‘Lîl Ve Hüsn-i Ta‘Lîl Halim ÖZNURHAN 440
212. Hak Dini Kur’an Dili’ndeki Arapça Şiirlerin Temel Kaynaklarla Mukayesesi (I) Abdulkadir BAYAM 440
213. Değişkenler Ve Boyutlar Bağlamında Türk Toplumunda Dini Hayat Celaleddin ÇELİK 440
214. Araplarda Fonetik İlminin Doğuşu Muammer SARIKAYA 440
215. Kur’an’ı Anlama Ve Tercümede Yöntem Sorunu Mustafa KARAGÖZ 439
216. Ömer B. Abdülazîz’in Kaderiyye’ye Karşı Risâlesinde Sünnet ve Hadis Hasan Kasım MURAD / Çev.: Süleyman DOĞANAY 438
217. Nakdu’l-Kelam İsimli Eseri Işığında Giritli Sırrı Paşanın Peygamberlik Anlayışı Harun IŞIK 438
218. Hak Dini Kur'an Dili'ndeki Arapça Şiirlerin Temel Kaynaklarla Mukayesesi (II) Abdulkadir BAYAM 438
219. Şehrezûrî’de Aile Ahlâkı Salih YALIN 438
220. Hz. Peygamber'in Yüzüğü ve Mührü Kadir PAKSOY 438
221. İbn Sina’nın Bilgi Teorisine Genel Bir Bakış Ahmet Kamil CİHAN 438
222. Kutsal Metin Olarak Kur'an F. Peter FORD, Jr. / Çev.: İbrahim GÖRENER 438
223. Din, Sağlık Ve Din Psikolojisi: Din Ve Sağlık Konusunda Yapılacak Hangi Araştırmalar, Dini Anlamamıza Yardımcı Olur? James W. JONES / Çev.: Behlül TOKUR; Metin GÜVEN 437
224. Muhammed Ferid Vecdi ve El-Mushafu'l-Müfessir İsimli Tefsiri Şahin GÜVEN 437
225. Günahların Affında Ve Cezaların Düşmesinde Tövbenin Etkisi Salim ÖZER 436
226. Mekkî Surelerde Mü’minlerin Ehl-İ Kitap İle İlişkileri Sami KİLİNÇLİ 436
227. İmamiyye’de Bilginin Tarifi Ve Kısımları Halife KESKİN 436
228. Uygulamadaki Resmî Ve Dinî Nikahların Fıkhî Yönü İsmail KÖKSAL 436
229. Çocukların Aile İçinde Şiddete Maruz Kalmaları Ve Dindarlıkları Üzerine Ampirik Bir Araştırma Yasemin DAVARCI & Hasan KAYIKLIK 435
230. Kur’ân Işığında Düşünce, İnanç Ve İfade Hürriyeti Abdulbaki GÜNEŞ 435
231. İnsana Özgü Bilgi Elde Etme Yolları Veya Bilginin Kaynağı Problemi Cihat TUNÇ 435
232. Whithead'in Medeniyet Anlayışı Celal TÜRER 435
233. Teodisenin Sosyolojisi Celaleddin ÇELİK 434
234. Charles S. PEIRCE’ün Epistemolojisi Celal TÜRER 434
235. Merînîler Döneminde Fas’ta Fakih-Fakir Karşıtlığı: Bir Polemiğin Epistemolojik Boyutları Vincent J. CORNELL / Çev.: M. Mustafa ÇAKMAKLIOĞLU 434
236. Anadolu Aleviliği Üzerine Necdet SUBAŞI 433
237. Mütekadimûn Dönemi Kelâm Âlimlerine Göre Bilgi, Kaynakları Ve Bunlar Arasındaki İrtibatın Keyfiyyeti Mahmut ÇINAR 432
238. On Dokuzuncu Asırda “Yararcı İslam” Anlayışının Doğuşu Bedri GENCER 432
239. Kadına Yönelik Şiddet İle Dini Dünya Görüşleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Meryem Berrin BULUT 432
240. Metin Tenkidi Fatma Betül ALTINTAŞ 432
241. Kur’an İlimleri Ve Tefsir Usulünün Bir Yöntem Çağrıştırması Sorunu İbrahim GÖRENER 432
242. Kuran-ı Kerim’de Eyyu Edatı Ve Tercümesi Problemi Gıyasettin ARSLAN 431
243. Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın (1770-1849) Sosyal Politikaları; Mısır Ve Diğer Osmanlı Eyaletlerindeki Etkisi Sebahattin SAMUR 431
244. Endülüslü Sufî Muhammed B. Meserre’nin Mu’tezile’ye Nispeti Meselesi Muharrem AKOĞLU 431
245. Kur’an’da Zamirin Merciini Tespitteki Bağlamsal Sorun Fatih TİYEK 430
246. Din Sosyolojisine Giriş Max WEBER / Çev.: Mustafa ARSLAN 430
247. Lugat-I Nâcî’deki Arap Dili Ve Edebiyatı Unsurlarının İncelenmesi (I) Abdulkadir BAYAM 429
248. Hz. Peygamber Örnekliğinde Sözlü ve Sözsüz İletişim Mustafa CANLI 429
249. Hadislerde İcâz, İtnâb Ve Musâvât Mustafa CANLI 429
250. Oryantalist Literatürde Kur’an’ın Kaynağı Tartışmalarının Kaynağı Disiplinlerarası Bir Yaklaşım Bilal GÖKKIR 429
251. Arâisu’l-Kur’an’da Türkler Erdoğan PAZARBAŞI 428
252. Vücûh Ve Nezâirin Terimleşme Süreci Mustafa KARAGÖZ 428
253. Hicâz’ın Sosyal Ve Ekonomik Tarihi İçin Kaynak Olarak Muvatta J. Farhat ZIADEH / Çev.: Mustafa CANLI 428
254. Endülüs Alimlerinin Allah’ın İsim Ve Sıfatları Konusundaki Görüşleri Murat SERDAR 428
255. Meydânî’nin Mecme‘U’l-Emsâl’i Çerçevesinde Arap Deyim Ve Atasözlerinde Bitkiler Hasan TAŞDELEN 428
256. Kelam İlminde Niçin Kesin Bilgiye İhtiyaç Vardır? Cihat TUNÇ 428
257. Kur’an’ın Neliğine Dair Mehmet PAÇACI 428
258. Göç, Din Ve Değişme: Batı Avrupa'daki Türk İşçileri Örneği Ünver GÜNAY 428
259. Sahabenin Tefsir İlmindeki Yeri Nurettin TURGAY 428
260. İbn Arabi’nin Eserlerinde Dil Ve Harfler Sembolizmi Pierre LORY / Çev.: M. Mustafa ÇAKMAKLIOĞLU 427
261. Hindistan'da Türkçe Sözlük Çalışmaları Dilaram KAROMAT / Çev.: Ali ÇAVUŞOĞLU 427
262. Kufe Nahiv Ekolünün Kurucusu El-Kisâî Ve Nahivle İlgili Görüşleri (I) Kadir KINAR 427
263. Maneviyât İle Eysenck’in Kişilik Boyutları Arasındaki İlişki: İngiliz Yetişkinler Üzerine Bir Uygulama John MALTBY; Liza DAY / Çev.: Mustafa KOÇ 427
264. Kitap Tanıtımları Bedri GENCER 427
265. Bir Telif Türü Olarak Hâşiye Ve Cürcânî’nin Küçek Adlı Eseri Ahmet KAYACIK 427
266. Farâhî ve Islâhî'ye Göre Kur'an'da 64. Tahrim 4. Ayetinin Yorumu Mustansır MİR / Çev.: Yavuz FIRAT 427
267. “Ve tahtının üzerine bir ceset bıraktık” 38 sâd 34. Âyeti ile ilgili tarihsel bir okuma M. O. KLAR / Çev.: Abdurrahman ATEŞ 426
268. Dinlerdeki Kozmogonik Ve Eskatolojik Anlatılar Bağlamında Ahlakı Anlamlandırmak Ramazan ADIBELLİ 426
269. Ebu Hayyan Tevhidi Ve Bilgi Felsefesi Şahin FİLİZ 426
270. Edward Said: Episteme İle Praksisi Birleştiren Entelektüel Ramazan ADIBELLİ 425
271. Hârûn Reşîd Dönemi İsyanları Muhittin KAPANŞAHİN 425
272. Fideizm Hakkında Bir Eleştiri Michael MARTIN / Çev.: Cenan KUVANCI 425
273. Erken Dönem Fıkıh Ekolleri Ve Aşırı Yorum Problemleri Gıyasettin ARSLAN 425
274. Osmanlı Kozmopolitanizmi İçin Tabiî Hukuk Teorisi: Sava Paşa Bedri GENCER 424
275. İbn Teymiyye’ye Göre Hatalı Tefsir Kuramları Mehmet Emin MAŞALI 424
276. el-Hayde (ve’ntisari’l-Menheci’s-Selefî) Muharrem AKOĞLU 424
277. Öğretici Görüşlerine Göre Yaz Kur’an Kurslarının Sorunları (Kayseri Örneği) Mehmet KORKMAZ 424
278. Mircea ELIADE’in Modern Rasyonel Düşünceyi Eleştirisi Burhanettin TATAR 423
279. Anlam Ve Yorum İlişkisi Açısından Hadîs Metinlerinin Tahlili Yavuz KÖKTAŞ 423
280. Kelamcıların İlim Tanımları Cihat TUNÇ 423
281. Prof. Dr. Cihat TUNÇ İle Söyleşi Menderes GÜRKAN 423
282. Nikolas Von Kues’ta Negatif Teoloji Arslan TOPAKKAYA 423
283. Çağdaş Din Hizmetleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı A. Vehbi ECER 422
284. Din Bilimlerinin Teorik Ve Metodolojik Sorunları Ünver GÜNAY 422
285. Kesinbilim Arayışında Husserl'in Naturalizm Eleştirisi İbrahim DASKAYA 422
286. Büveyhîler’in Mezhebî Eğilimleri/Politikaları Üzerine Muharrem AKOĞLU 422
287. İbn Hazm’ın Mu’tezile’ye Yönelik Eleştirileri Muharrem AKOĞLU 421
288. Kur'an'a Göre Halifelik Ve Toplumsal Süreklilik Erdoğan PAZARBAŞI 420
289. Geleneksel Te’vil Çeşitlemelerinin Epistemik Değeri Mustafa ÖZTÜRK 420
290. Din Psikolojisinde Bağlanma Teorisi Lee A. KIRKPATRICK / Çev.: Mustafa KOÇ 420
291. Ürdün’de Ve Ürdün Üniversitelerinde Hadis Öğretimi (Orta Öğretim, Lise Ders Kitapları ve Yermuk Üniversitesi Örnekliğinde) Habil NAZLIGÜL 420
292. Kıyafet İlmi Ve Kutadgu Bilig’de Kıyafet İlmi / Fizyonomi İzleri Ali ÇAVUŞOĞLU 420
293. Irak Halk Dilinde Dört Türkçe Son Ek -Li, -Lik, -Siz, - Çi Sâdûk MASLIYEH / Çev.: Halim ÖZNURHAN 420
294. Doğru Okuma Bağlamında Mushaf’a İşaret Konulması: İ’câm Ve Sonrası Veli KAYHAN 419
295. Son Dönem Mutasavvıflarından Mustafa Takî (Ö.1925) Efendi Ve Fıkhî Yönü Fatih ÇINAR 418
296. Türkiye’deki İlâhiyat Fakültesi Dergilerinde Din Psikolojisi İle İlgili Yayınlanan Makaleler Mustafa KOÇ 418
297. Ebû Tâlib El-Mekkî'nin Kütu'l-Kulûb Adlı Eserinde Zikir ve Vird Necmettin ERGÜL 418
298. Mircea Eliade’ın Türkçeye Çevrilen Din Bilimi Çalışmalarının Tanıtımı Ve Çevirilerin Değerlendirilmesi Ramazan ADIBELLİ 418
299. Peygamberlik Anlayışları ve Hz. Muhammed (S.) (II. Bölüm) Şefaettin SEVERCAN 417
300. Müslüman Siyaset Geleneğinde Din-Devlet İlişkisi H. Yunus APAYDIN 417
301. Ege Bölgesine Ait Alevî-Bektaşî Esaslı Bilinmeyen Mahalli Bir Tarikat: Ma'rifîlik Atabey KILIÇ 417
302. Kur’an’da Peygamberler Hakkında Kullanılan “Ulu’l-Azim” Vasfına Dair Yavuz FIRAT 417
303. Osmanlı Dönemi Fetvâ Hizmetlerinde Etkin Bir Birim: Fetvâ Eminliği Talip AYAR 417
304. Dinsel Pratiklerin Sıklık Düzeyleri İle Dinî Başa Çıkma Arasındaki İlişki: Ergenler Üzerine Ampirik Bir Araştırma Mustafa KOÇ 417
305. The European Union Security Strategy Document And Turkey Hakkı BÜYÜKBAŞ 416
306. Kelam Tarihinde Tanrı Tasavvurları A. Vehbi ECER 416
307. Günümüz Türkiye’sinde Din-Toplum İlişkileri Sempozyumu ve Din Sosyolojisi Anabilim Dalı V. Koordinasyon Toplantısı İsmail GÜLLÜ 416
308. Makâsıd / Maslahat Eksenli Bibliyoğrafya Ali PEKCAN 416
309. Dini Bilginin Doğruluğu Bağlamında Zâhirî Epistemolojinin Dayandığı Dil Kuramı Muharrem KILIÇ 416
310. Oryantalist Literatürde Kur’an’ın Kaynağı Tartışmalarının Kaynağı Bilal GÖKKIR 416
311. Aydınlanma Ve Romantizm Kavşağında Nietzsche'nin Epistemolojisi Hüseyin Subhi ERDEM 415
312. Değişen Toplum-Çevre İlişkisinin Bir Göstergesi: İklim Değişikliği İlkay ŞAHİN 415
313. Allah’a Karşı Derin Sevgi Ve Saygının Bir Tezahürü Olarak Namazda Huşû Abdullah ÇOLAK 415
314. İslama Göre Evlilikte Eşler Arasında Uyum Sorunu Abdurrahman KASAPOĞLU 415
315. Arap Gramerinde Âmil Teorisi Kadir KINAR 415
316. Epistemik Cemaat -Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi- İsmail GÜLLÜ 415
317. Varlığından Yorumuna Kur’an Ömer Faruk YAVUZ 415
318. Batının Modernite İle Özdeşleştirilmesinin Yanlışlığı John Obert VOLL / Çev.: Mustafa ARSLAN 415
319. Doğu Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu: Uluslararası İbn Rüşd Sempozyumu Celal TÜRER 414
320. Varlıkta Asliyyet Sorunu: Vücûd-U Zihnînin Ontik Konumu Fatih İBİŞ 413
321. Arap Dilinde Gulüv Metin PARILDI 413
322. Fukaha Ve Usulcülerin Hakikat Ve Mecaz Anlayışı Salim ÖZER 413
323. Kur’ân Kelimesinin Semantik Analizi Üzerine Bahattin DARTMA 413
324. Demokratik Bir Hukuk Devletinde Sivil İtaatsizlik Ve Bir Eylem Aracısı Olarak Dinin İşlevi Mevlüt UYANIK 412
325. Postmodern Yaklaşımda Dil ve Gerçeklik: Bir Eleştiri Cenan KUVANCI 412
326. Ahlâk-ı Nâsırî A. Vehbi ECER 411
327. Fıkıh Usûlünün Katîliği Mehmet ERDOĞAN 411
328. Farabi’nin Eserlerinde Aile Reisliği Ahmet Kamil CİHAN 411
329. Hıristiyan Kilisesinin Evrensel Misyonunun Kökeni İsa Mı? Paulus Mu? Charles H. SCOBIE / Çev.: Süleyman TURAN 409
330. Dinsel Şiddet Bağlamında Seta’nın “Almanya’da İslamofobi 2015” Raporunun Değerlendirilmesi Sıddık AĞÇOBAN 409
331. Osmanlı Devleti’nde Bir Merasim Kaidesi Olarak Topla Selâmlama (1800-1919) Şakir BATMAZ 409
332. İnanç Gelişim Teorisi: İnanç Aşamaları Mustafa ULU 408
333. İlk Dönem Müslüman Tarih Yazıcılığı Hakkında Bazı Metodolojik Görüşler Nisar Ahmed FARUQI / Çev.: Muhittin KAPANŞAHİN 408
334. İngilizce Kitap Tanıtımları Bedri GENCER 408
335. Somuncu Baba'nın Oğlu Yûsuf-I Hakîkî'nin Dilinden Şeyh Hacı Bayram Velî Ali ÇAVUŞOĞLU 407
336. The Activities Of The American Board Mission In And Around Trabzon And Their Studies In The Field Of Education Gülbadi ALAN 407
337. İngilizce Kitap Tanıtımları Bedri GENCER 407
338. Hoca-Talebe İlişkisi Bağlamında Sened Mukayesesi Ve Sorunları Süleyman DOĞANAY 406
339. Kadı Ebubekir İbn Arabî’nin İlk İslam Halifeleri Dönemine Bakışı Ali KOZAN 406
340. Europhian Perceptions of Islam and America from Saladdin to George W. Bush: Europe's Fragile Ego Uncovered Ramazan ADIBELLİ 406
341. Ahmed B. Ebi Duad'ın Abbasi-Mu'tezilî Politikaları Üzerindeki Etkisi Muharrem AKOĞLU 406
342. Kur’an’da Terapötik Boşanma Abdurrahman KASAPOĞLU 405
343. Islam et Occident face à face. Regards de l’Histoire des Religions Ramazan ADIBELLİ 404
344. Thomas Mann‘ın Venedik’te Ölüm Başlıklı Eserinde Sanatçı İmajı Hüseyin ARAK 404
345. Muhkem Ve Müteşabih Sahiron SYAMSUDDIN / Çev.: Yavuz FIRAT 403
346. Gezi Notları: Özbekistan’da Tarihe Tanıklık Şefaettin SEVERCAN 403
347. El-Kasîdetu’t-Tantarâniyye Tacettin UZUN 403
348. İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Toplantısı Muhittin KAPANŞAHİN 403
349. İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Fakülteyi Tercih Nedenleri: Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği Mehmet KORKMAZ 401
350. Pragmatizm’in Doğruluk Evi Celal TÜRER 401
351. Edebi Araştırmalarda Yeni Tarihselcilik David G. MYERS / Çev.: Bilal GENÇ 401
352. Roma’lı Giles ve “Errores Philosophorum” İsimli Eser Üzerine Özcan AKDAĞ 401
353. Zürkânî’nin Menâhilü’l-İrfân’ı Üzerine Bir İnceleme Faruk VURAL 397
354. Ritual Perspectives And Dimensions İlkay ŞAHİN 395
355. İlahiyat Fakültesi Mezunlarına Verilen Pedagojik Formasyon Eğitiminin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Kaygı Düzeyleri Üzerindeki Etkileri Macid YILMAZ 381
356. İlgili Anne-Baba Tutumları ve Dindarlık: Üniversiteli Gençler Üzerinde Ampirik Bir Araştırma Nurten KIMTER 379
357. Abdulvahid Merrakuşî, El-Mu’cib Fî Telhîsi Ahbâri’l-Mağrib Adlı Eseri ve Tarihçiliği Adnan ADIGÜZEL 359
358. Din ve Mutluluk Michael E. NIELSEN / Çev.: Mustafa ULU 346
359. Kur’ân’da Ölümle İlgili Fiiller ve Arapça’daki Genel Görünüm Abdulkadir BAYAM 340
360. Bebeklikten Yetişkinliğe İnanç Aşamaları -İnanç Gelişimi Teorisinin Otuz Yılı Üzerine Düşünceler- James W. FOWLER & Mary Lynn DELL / Çev.: Mustafa ULU 339
361. Manevi Destek Bağlamında Hz. Peygamber’in Hastalara Yaklaşımı Garip AYDIN 334
362. Türkiye’de Din Psikolojisi Alanında Yapılan Lisansüstü Eğitim (1949-2015) Üzerine Değerlendirmeler - I Mustafa KOÇ 331
363. Hanefilerin Amelî Farz Kavramına Dair Osman BAYDER 330
364. Hadiste Telfik: Metin Eksenli Bir Araştırma Süleyman DOĞANAY 327
365. Din-Bilim Çatışması Üzerine: Kopernik Merkezli Bir Okuma Hasan ÖZALP 324
366. Hicri İlk Dört Asrın Önde Gelen Arap Dilbilimcileri Perspektifinden Harflerin Mahreçleri ve Sıfatlarının Değerlendirilmesi Ali ÇİFTCİ 324
367. Din Dersi Öğretmenlerinin Bir Öğretim Materyali Olarak Filmleri Kullanma Durumları Mehmet KORKMAZ 320
368. Nurettin Topçu İdealizminde Madde ve Ruh Rıza BAKIŞ 319
369. Dinler ve Küreselleşme Peter L. BERGER / Çev.: Hatice GÜL 318
370. Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin Hexaco İle Ölçülmesi Mustafa ULU & Meryem Berrin BULUT 316
371. Çağdaş İslam Düşüncesinde Geleneğin Hermeneutik Restorasyonu ve Rasyonel Dekonstrüksiyonu Arasında: Fazlur Rahman ve Câbirî Örneği Mehmet ULUKÜTÜK 316
372. İbn Ebî Hâtim’in Bazı Ravilerin Tefrîk’i Bağlamında Buhârî’ye Yönelik Tenkidleri Süleyman DOĞANAY 314
373. Abbâsi Şehirciliğinin Bağdat Dışındaki Tezahürleri: Irak Bölgesi Kadir KAN 314
374. Bir Din Sosyologu Olarak Peter L. Berger’in Entelektüel Portresi Mustafa Derviş DERELİ 313
375. Kimlik, Kültürel Değişim ve Din Eğitimi Willem L. WARDEKKER & Siebren MIEDEMA / Çev.: Ramazan GÜREL 310
376. Edebiyatta Tersinme/Üslûbu’t-Tehekküm Sanatının Arap Dili ve Edebiyatında Bazı Örnekleri Kadir KINAR 308
377. Gazzâlî’ye Göre, Mahrem Tecrübe: Huzûrî Bilgi Cenan KUVANCI 307
378. Hikmet-İ İlahiyye ve Kelam Seyyid Hüseyin NASR / Çev.: Hikmet ÇAMUR & Sibel KAYA 306
379. Vacidiye Medresesi Mehdin ÇİFTÇİ 301
380. Modern Düşünceyi John Duns Scotus Mu Başlattı? Fatih TOPALOĞLU 300
381. İnsanlığın En Eski Tapınağı Göbeklitepe Teolojik Olarak Bize Ne Söyler? Hasan ÖZALP 297
382. Vav Harfi ve Kur’an’ı Anlamaya Etkisi Fatih TİYEK 294
383. Kadim Bir Soğukluğun Modern Temsili: İlahiyat Fakültelerinde Felsefe Fobisi Erdal BAYKAN 293
384. Endülüslü Muhaddis Kâdî Mühelleb b. Ebî Sufre’nin Buhârî Rivayeti İbrahim TOZLU 291
385. Siyer ve Meğazi Riyayetleriyle Tanınan Sahabiler Osman BİLGEN 290
386. Varoluş irrasyonel midir? Rıza BAKIŞ 289
387. Osmanlı Yeni İlm-i Kelâmında Materyalizm Eleştirileri Mehmet BULĞEN 286
388. Cumhuriyet Dönemi Eğitim Literatüründe Din Eğitimine İlişkin Temel Kavramların Kullanılışı Üzerine Bir Araştırma Cemil OSMANOĞLU 282
389. Din Sosyolojisi Nedir? Abdullah ÖZBOLAT 276
390. Gaib Zamirinin Mercii ve Tespitinin Meallere Yansımaları Ramazan MEŞE 276
391. Hristiyan Bir Sosyolog Olarak Max Weber William H. SWATOS & Peter KIVISTO / Çev.: A. Vahap TAŞTAN 275
392. Ernest Harms ve Ronald Goldman’ın Dini Gelişim Kuramları Bağlamında Dini İçerikli Çocuk Kitapları Aslıhan ATİK 272
393. İbn Tabâtabâ’ya Göre Şiirin Mahiyeti ve Türleri Mücahit KÜÇÜKSARI 267
394. Tepkisel ve Gelişimsel Sınıf Yönetimi Modellerinin Ahlak Eğitimiyle İlişkisi Muhammed Esat ALTINTAŞ 267
395. Siyahî Senkretik Bir Dinî Hareket Olarak Rastafarilik Kadir ALBAYRAK 254
396. Uzak Bir Mananın Ayetlerdeki Vakf Yerine Etkisi Mustafa KARAGÖZ 240
397. XIII. Yüzyıl Avrupası'nda Gazâli İmajı Özcan AKDAĞ 240
398. Kaynak ve Alıcı Yönünden Etkili İletişimin Odak Noktaları ve Bunların Dinî İletişime Etkileri Ayhan ÖZ 238
399. Büyük Selçuklu Devleti’nin Kuruluş Devrinde Mezhep Politikaları Abdullah Ömer YAVUZ 232
400. Yesevi Tarikatının Devlet Yönetiminden Uzaklaştırılmasıyla Türk Devlet Yönetim Sisteminin Çöküşü Zikiriya JANDARBEK & Zhakhangir NURMATOV 231
401. Kur’ân’da “قَبْل” ve “بَعْد” Kelimelerinin Kullanımı ve Mânâya Etkisi Muhammed Bahaeddin YÜKSEL 226
402. Modern Batı Dünya Görüşünün Tanrı Ve İnsan Tasavvuru Açısından Tahlil Ve Eleştirisi Latif TOKAT 224
403. İsrâ Ve Mi’râc Hâdisesi Üzerine Bir Giriş Denemesi Arslan KARAOĞLAN 223
404. Muhammed Gazali ve Et-Tefsîru'l-Mevzûî li Suveri'l-Kur'âni'l-Kerîm İsimli Eserindeki Tefsir Metodu Şahin GÜVEN 218
405. İbn Raşîk El-Kayravânî Ve Belâgat İlmine Etkisi Muhammet Vehbi DERELİ 215
406. Celâleddîn Es-Suyûti’nin Merâsidu’l-Metâli’ Fî Tenâsübi’l-Mekâtı’ Ve’l-Metâli’ İsimli Eseri Bağlamında Sûrelerin Başı İle Sonu Arasındaki Münasebet Şahin GÜVEN 210
407. İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin Değer Öğretiminde Benimsedikleri Sınıf Yönetimi Yaklaşımı Muhammed Esat ALTINTAŞ 206
408. Kuzey Afrika Tasavvuf Düşüncesinde Semâ Hamide ULUPINAR 205
409. Divan-I Hümâyûnda Alınan Kararların Şeriyye Sicillerine Yansımalarına Örnekler Savaş YILMAZ 203
410. Kur’ân’daki Bazı İdgâmlı Kelimelerin Yapı ve Anlam Yönünden İncelenmesi Abdulkadir BAYAM 199
411. Starting With Locke Tahsin ÖLMEZ 191
412. Arap Dilinde Ses Anlam İlişkisi Musa ALP 186
413. Adalet Nedir? H. Yunus APAYDIN 93
414. Zorunlulukla İlişkilendirilen Mümkün Varlık Tasavvurunun İslâm Felsefesindeki Konumu ve Müteahhîr Dönem Kelâmına Yansımaları Sibel KAYA 42
415. Sisifos Miti ve Bir Hermenötiğin Hermenötiği Ramazan ADIBELLİ 35
416. İlahiyat Fakülteleri Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümlerinde Lisansüstü Tez Çalışmaları Ve Bazı Yöntembilimsel Sorunlar Abdulvahap TAŞTAN 35
417. Türkiye’de Dini Hayatın Sosyo-Tarihsel Boyutları Ve Dindarlığın Dönüşen Görünümleri (1960-1980) Celaleddin ÇELİK 34
418. Tefsir İlminin Bir Alt Disiplini Olarak “Makâsıdu’s-Süver” Şahin GÜVEN 34
419. İsa Ve Musa Yasası (Νόμος Μωϋσῆ) Meselesi Zafer DUYGU 33
420. Boşanma Sonrası Başa Çıkmada Dini Ve Manevi Etkilerin İncelenmesi Fatma BAYNAL 32
421. Ölüm Kaygısı İle Benlik Saygısı, Dini Dünya Görüşleri Ve Hayatın Amacı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Meryem Berrin BULUT & Ali KUŞAT 31
422. Avrupalı Türklerin Dindarlık Anlayışlarının Değerlendirilmesi Cengiz KANIK 30
423. Hiciv Oklarını “Kur’ân” Sadağından Çeken Âmâ: Basralı Nüktedan Ebü’l-‘Aynâ Muhammed EFİL & Şener ŞAHİN 30
424. Prometheus’den Halife’ye… Doğu Ve Batı’nın İnsan Tasavvurları Esra HACIMÜFTÜOĞLU 30
425. İnsan Kelimesinin Kur'an'daki Kullanımları Bağlamında Meallere Eleştirel Bir Yaklaşım Süleyman NAROL 29
426. Üslûbu’l-Kur’ân’ın Tefsir İlmi İle İlşikisi Sıddık BAYSAL 27
427. Ahlaki Rölativizm Eleştirisi Ahmet YILDIZ 27
428. Lilith: Yahudi Mitolojisinde Ana Tanrıça’nın Düşüş Ve Şeytana Dönüşüm Serüveni Aynur ÇINAR 26
429. Vakf-ı Câizi Doğru Anlamak Mustafa KARAGÖZ 25
430. İmam Hatip Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Materyal Geliştirme Durumları Mehmet KORKMAZ 24
431. Sâinüddin İbn Türke’nin Temhîdü’l-Kavâid Adlı Eseri Ve Tasavvuf Metafiziğindeki Yeri Mesut SANDIKÇI 22
Toplam 186480

Stil

Düzen Stili

Geniş
Dar

Dar Stil Desenleri

 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern
 • pattern

Dar Stil Resimleri

 • images
 • images
 • images
 • images
 • images

Renk Şeması

Stili Sıfırla